פרקי נביאים שונים בספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 26 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) בעיון המבוא (על שני חלקיו) הוכחנו כי פס' טו–כ במל"ב כ"ג, המתארים את הגשמת נבואת איש הא-לוהים על ידי יאשיהו, הם חלק בלתי נפרד מסיפורנו, והגדרנו אותם כמערכה השלישית של הסיפור החותמת אותו. בסעיף 2 שם הצגנו את הזיקות ואת הקשרים בין מערכה זו לשתי קודמותיה, ובסעיפים שלאחר מכן הראינו את מקומה של מערכה זו בסיפור השלם, ואת היחס בינה ובין המערכות האחרות. בסעיף האחרון שם, סעיף 5, שימשה לנו המערכה השלישית תשתית לקביעת זמנו ומגמתו של הסיפור כולו. לפיכך נוכל לקצר את עיוננו הנוכחי, ולדון בו רק במה שלא נדון בעיון המבוא, או שיש בו כדי להשלים את הנאמר שם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 27 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, אלב; מל"ב כ"ג, טוכ) ח. עיון מסכם: מבנה הסיפור ומשמעותו 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 28 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-יח) א. מבוא: גבולות הסיפור, מבנהו ונושאו 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 29 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-יח) ג. ירבעם שולח את אשתו של אחיה (א-ד1) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-ח) ד. אחיה מקבל את פני אשת ירבעם (ד2-ו) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-ח) ד. אחיה מקבל את פני אשת ירבעם (ד2-ו) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 31 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, איח) ה. הנבואה כנגד ירבעם (ז-טז) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 32 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-יח) ו. על האירוניה בסיפורנו 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 33 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, איח) ז. פנייה אישית לנביא כ'רואה' מנוצלת להשמעת נבואת שליחות 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 34 - אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק א מבוא לפרק כ במלכים א' – יחסי ישראל וארם במקרא עד הנה; הפתעות ותהפוכות בסיפורנו; מבנה הסיפור – היחס בין שתי מערכות המלחמה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 35 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ב במה זכו אחאב ובני דורו לשני ניצחונות במלחמות עם ארם? מתוך אירועים המשתקפים בפרקים הקודמים ומתוך פרקנו עולה כי באותו זמן היו ראויים ישראל לתשועה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 36 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ג בן-הדד ואחאב מנהלים משא ומתן בן שלושה שלבים. משלב לשלב משנה אחאב את יחסו לתביעות בן-הדד, ומוכיח עמידה איתנה, נאמנות לעמו ואמונה באפשרות לישועה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 37 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ד המערכה הראשונה: דבר הנביא צופה את ניצחון ישראל, ואף מדריך את אחאב כיצד להשיגו. הניצחון מושג תודות לשלושה גורמים: שאננותם וביטחונם של חיל ארם; התקפה יזומה מצד ישראל בכוח צבאי מצומצם; שכרותו של בן הדד. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 38 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א–מג) חלק ה המערכה השנייה: מאויב לאוהב. מדוע שינה אחאב את יחסו אל בן-הדד אויבו המר ומדוע חנן אותו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 39 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ו סיפור הכאת הנביא - הקשרו לעלילת הפרק ומשמעותו הסמלית ביחס לחטאו של אחאב. משל החייל הרשלן - על המשל השיפוטי במקרא, ועל האופן שבו סייע בהאשמת אחאב. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 40 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬-מג) חלק ו התוכחה הגלויה לאחאב: חטאו של אחאב – "יען שילחת את איש חרמי" 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 41 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ז מעקב אחר כינוייו המתחלפים של הנביא בסיפורנו מעלה כי נביא אחד לפנינו. הכינויים השונים של הנביא משקפים את יחסן של הדמויות השונות כלפיו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 42 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ח' עיון מסכם על פרק כ' - מבנה הסיפור. שתי מערכות המלחמה מקבילות זו לזו הקבלה ישרה, אשר הופכת, בשל חנינת בן-הדד, להקבלה ניגודית. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 43 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) במרכז הסיפור מתחרות נבואות השקר ונבואת האמת על לבו של אחאב. אחאב בוחר להישמע לנבואת השקר, ומוצא את מותו במלחמה שיזם. שתי דמויות מרכזיות עומדות מול אחאב כדמויות נגד: יהושפט מלך יהודה והנביא מיכיהו בן ימלה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 44 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ב פרק כ"ב הוא המשכו ההיסטורי והספרותי של פרק כ'. קשרים רבים ומגוונים מתבלטים בין שני הסיפורים, בתחום העלילה, המבנה והלשון ועל כן ניתן להגדירם כמכלול סיפורי. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 45 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ג סיפור נבות (פרק כ"א) חוצץ בין שני פרקים קשורים זה לזה (כ'; כ"ב) העוסקים במלחמות אחאב בארם. תרומתו של סיפור נבות בכך שהוא מביא זווית נוספת על מצבו של אחאב בתוך הממלכה ומעשיר את הבנת חטאו בפרק כ' ועונשו בפרק כ"א. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 46 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ד אחאב יוזם מלחמה להשבת רמות גלעד לישראל, שלוש שנים לאחר שבן-הדד היה אמור להשיבה במסגרת הברית שנכרתה ביניהם. מדוע הפר בן-הדד את התחייבותו? מדוע חיכה אחאב זמן כה רב עד שנקט ביזמה זו? והאם יזמה זו חיובית, או שיסודה בעיוות מוסרי? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 47 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ה יהושפט מבקש לדרוש את דבר ה' לפני היציאה למלחמה. נראה שיהושפט מכיר בכך שארבע מאות נביאיו של אחאב נושאים נבואת שקר, ואף אחאב בעומק לבו יודע כי הללו משקרים וכי מיכיהו הוא נביא האמת. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 48 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ו' בעיון זה נוכיח כי מיכיהו בן ימלה הפועל בפרקנו הוא הנביא שפעל גם לכל אורכו של פרק כ'. יחסו של אחאב אל נביא זה, כמו בפרק כ', משתנה בהתאם לנבואה שהוא נושא כלפיו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 49 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק ז בחלקו המרכזי של סיפורנו משקיע מיכיהו מאמץ רטורי אדיר כדי לשכנע את אחאב באמתות נבואתו. תפקידו של מיכיהו בסיפור הולם את מגמת הסיפור להראות כיצד ניתנת לכל אדם, גם חוטא, אפשרות בחירה בין טוב לרע. אחאב נכשל בבחירה זו והחמיץ את האפשרות שניתנה לו לחזור בתשובה ולהימלט מגזרת מותו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים