פרשת אמור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין תמיד בכהונתו מדוע נכתבו דיני טומאת הכוהנים בפרשתינו, ולא ביחס עם שאר דיני הכוהנים? מסתבר, שהתורה רצתה לקשור את מעמד הכוהנים לבני ישראל, ובמקביל - גם לדורות, בני התורה צריכים להתקשר לכל עם ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת אמור: משפחה – לשבור את הקרח שבירת קרח זו חשובה הן במישור הישיבתי, והן במישור הכללי יותר – כל אחד במשפחתו שלו, בקהילה שלו, בשכונה שלו, עם החברים שלו ועם מכרים חדשים. למנוע מאדם להידחק לשולי החברה ולהפוך ל"ויצא בן אישה ישראלית". ליצור עמו קשר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל האנושיות שבמצוות הציווי על הכוהנים להיטמא לקרוביהם מלמד כיצד צריך האדם להתייחס למאורעות השונים שקורים לו. במקביל לקיום המצוות, נדרש האדם גם להתנהג באנושיות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין הכהונה הכפולה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת אמור - הכהונה והאחריות הלאומית הרב יעקב מדן מנגיד בין השאילה באורים ותומים לבין פנייה לגורמים אחרים המגלים את העתיד. הרב טוען שהיחס ביניהם, בין נבואה לשאילה באוב, הוא היחס בין לקיחת אחריות לבין תפיסה הרואה את הגורל כדבר קבוע אשר אינו ניתן לשינוי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל האמירה והשמיעה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן הכהונה והאחריות הלאומית אנו מכירים שני סוגי שאלות כדי לדעת את העתיד: מותרות - בנבואה או באורים ותומים וכו', ואסורות - בעלת אוב וכו'. מתוך הסבר ההבדל ביניהן, ניגע בתפקיד הכהונה באופן כללי, ובאחריות שהם לוקחים על עם ישראל. מאחריות זו נלמד לחיינו אנו, בעיקר בזיקה להתחדשות ההלכה עם תקומת מדינת ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל אמור ואמרת קודם שהאדם מוכן לשמוע, עליו לפתוח את לבו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ובקצרכם את קציר ארצכם החזרה על מצוות לקט, שכחה ופאה מלמדת אותנו לקבוע את סדרי העדיפויות רק על פי ההלכה, כדי שלא להגיע לכל מיני קלקולים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין התורה כמכלול שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל מהי קדושה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת אמור - והכוהנים והלויים בני צדוק - הלכה ונבואה כיצד ניתן להתמודד עם הסתירות הרבות הקיימות בין דיני התורה לבין הדינים שבנבואת יחזקאל? שיעורים על ההפטרות
הרב אברהם שמאע שתי בחינות בחג הסוכות התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו?
הרב יעקב דון פרשת אמור בתוך פרשיות של חוקים ומשפטים, הוראות והנהגות, מופיעה פתאום פרשת המקלל, השונה באופייה מהפרשיות שלפניה ושלאחריה. המאמר עוסק בסמיכות הפרשיות שבין פרשת המקלל לפרשיות שלפניה.
הרב משה ליכטנשטיין המגדף פרשת המגדף אינה נראת במקומה, ומתקשרת לפרשת נדב ואביהוא. מיקומה מדגיש את השימוש הנכון בקדושה בכל רמותיה- קדושת ה', קדושת האדם וקדושת המקום
הרב עודד מיטלמן פרשת אמור - דורו של דוד ודורו של אחאב המדרש מבאר שדורו של דוד היו מפסידים במלחמות למרות שהיו צדיקים כיוון שהיו מדברים לשון הרע. בצורה דומה, דורו של אחאב היו מנצחים כיוון שלא דיברו לשון הרע, למרות שלא היו צדיקים גדולים. בשדה הקרב, מסתבר, הקב`ה אינו חפץ רק בצדיקות, אלא בעיקר באחדות.

עמודים