פרשת אמור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי איסור מלאכה ביום טוב ובחול המועד ביום טוב מותר לבצע מלאכת אוכל נפש. האם היתר זה נובע מהיתר מיוחד של התורה, או שמא איסור המלאכה של יום טוב שונה באופן מהותי מזה של שבת, ורק `מלאכת עבודה` נאסרת - ומלאכת אוכל נפש אינה נחשבת שכזו. בשיעור נידונה גם מהותו של חול המועד, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מן התורה או מדרבנן? במה מתבטאת קדושתו של חול המועד, ומהו ההבדל בין קדושת שבת לקדושתם של יום טוב וחול המועד? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת המצוות על ספירת העומר במסגרת הלכות ספירת העומר טורח הרמב`ם להדגיש שיש לברך ברכת המצוות על ספירת העומר. מהו החידוש בברכה זו מעבר לברכת המצוות המוכרת לנו מהל' ברכות? בשיעור ננסה לעמוד על שאלה זו מכמה כיוונים אפשריים: תוקפה של מצוות ספירת העומר בזמן הזה - זכר למקדש בלבד, דין דרבנן או מצווה דאורייתא; האם ספירת הימים והשבועות הינן שתי מצוות נפרדות או מצווה אחת בעלת שני חלקים; מהו הנוסח המדויק של ברכת ספירת העומר; מהו היחס בין מעשה המצווה לבין קיום המצווה בספירת העומר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת אמור מהו עומק דרשת חז`ל על כך שרק המוסר את נפשו של על מנת שייעשה לו נס זוכה לנס? מדוע בחרה התורה להשתמש בביטוי המעומעם `ממחרת השבת` ולא כתבה במפורש כי מדובר על מחרת יו`ט ראשון של פסח, וכיצד מתקשר הדבר ליסודות ספירת העומר וחג השבועות? כיצד יש להבין את הפער שבין קביעת חז`ל כי `עין תחת עין` משמעו ממון, לבין פשוטו של מקרא? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת אמור קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת אמור פרשת השבוע פרשת אמור קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת אמור קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת אמור קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי קרבן העומר ושתי הלחם עיון מדוקדק בפרשת המועדות אשר בפרשתינו, מעלה אבחנה מעניינת בין קרבן ראשית העומר אשר מובא `ממחרת השבת` לבין קרבן שתי הלחם. ההבדל המרכזי שבין הקרבנות הוא בעושרו של קרבן שתי הלחם לעומת צמצומו של קרבן העומר. מהו היסוד להבדל זה? ניתן להבין יותר את ההבדל שבין הקרבנות לאור בחינת המועדים שבהם קרבו שלמי ציבור, לבד מקרבן שתי הלחם. מועדים אלו מאירים את ייחודו של קרבן שתי הלחם ומבארים את מהותו של יום השבועות. קש"ת - פרשת השבוע
הרב שלמה ברין טהרת הכהנים וסיפורו של רבי שמעון בר יוחאי בשיעור זה ננסה לנתח את סיפורו המפורסם של רשב`י היוצא מן המערה. מדוע נתיישבה דעתו של רבי שמעון כאשר ראה יהודי רץ עם הדסים לכבוד שבת, בשעת ערב שבת בין השמשות? כיצד ניתן לקשר זאת לעובדה שרבי שמעון בוחר לטהר דרך לכוהנים לאחר יציאתו מן המערה? קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן יום הכיפורים מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות?