פרשת בהר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי הונאה בשכירות פועלים הראשונים נחלקו האם ישנו איסור הונאה בשכירות פועלים. הרמב`ם סבור שאיסור כזה אינו קיים, והוא מנמק זאת בכך ששכירת פועל דומה לקניית עבד, וכיוון שעבדים הוקשו לקרקעות, הרי שכשם שאין אונאה לקרקעות הוא דין בשכירות פועל. בשיעור זה נדון בפסקו של הרמב`ם, ובעיקר בשתי שאלות: מהו ההבדל בין שכירות פועלים לבין עבודה בקבלנות - שם יש אונאה, וכן מהו היסוד להשוות בין שכירות פועלים לבין קניית עבד של ממש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור ריבית האם איסור ריבית דומה באופן עקרוני לאיסור גזל, כך שהממון הניתן בריבית כלל אינו בבעלות המלווה, או שמא נתינת הריבית נחשבת כנתינה גמורה מצד דיני חושן משפט, אלא שהיא נאסרה על ידי התורה? שאלה יסודית זו נידונית בשיעור באמצעות עיון בכמה סוגיות הלכתיות: חובת השבת הריבית, מל'קות באיסור ריבית ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר`ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז`ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז`ל שהפסוק `אם בחוקותי תלכו` מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז`ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת הערכין בסוף ספר ויקרא אנו קוראים את פרשת הערכין, בה מפרטת התורה את סכומי הכסף שאדם מתחייב למקדש באומרו `ערכי עלי`. הערכים שונים בין זכר לנקבה, וגם משתנים לפי גילאי האדם השונים. בשיעור זה ננסה להבין מהו המפתח לפיו נקבעים ערכי האדם - האם מדובר ביכולת העבודה שלפיה נקבע ערך האדם או שמא מדובר בסולם הנקבע לפי יכולת הפריון. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת בהר פרשת בהר קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בהר-בחוקותי קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות בהר-בחוקותי קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק ארץ ישראל - נחלת ה' עיון קצר בפרשיות בהר ובחוקותי מגלה קשרים ספרותיים אמיצים בין שתי הפרשות. בפתיחת הפרשה נאמר כי פרשיות אלו נאמרות בהר סיני. מהו היסוד המקשר דווקא את המצוות האמורות בפרשת בהר ואת נושא התוכחה הכתוב בפרשת בחוקותי להר סיני דווקא? נדמה כי היסוד החורז את הפרשיות הללו הינה העובדה שארץ ישראל הינה נחלת ה', והוא מושיב בה את לגיונו - עם ישראל. מכך נגזרות חובות כלפי הארץ, ופרשת תוכחה הממוקדת בארץ ישראל דווקא. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהר, נספח אחרון לנושא מעמד הר סיני