פרשת בחוקותי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי איסור ריבית האם איסור ריבית דומה באופן עקרוני לאיסור גזל, כך שהממון הניתן בריבית כלל אינו בבעלות המלווה, או שמא נתינת הריבית נחשבת כנתינה גמורה מצד דיני חושן משפט, אלא שהיא נאסרה על ידי התורה? שאלה יסודית זו נידונית בשיעור באמצעות עיון בכמה סוגיות הלכתיות: חובת השבת הריבית, מל'קות באיסור ריבית ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ביקור חולים ותפילה בעבור האחר משה רבנו מתפלל על עצירת המגפה בעבור העם לאחר שהעם פונה אליו בבקשה להתפלל עליהם. מדוע משה לא התפלל קודם לכן? ייתכן שאין חובה להתפלל בעבור האחר כאשר אין סיכוי שהתפילה תישמע. לחילופין, ייתכן שקודם פנייתם נחשבו העם כרשעים. עיקרון של תפילה בעבור האחר מצאנו במצוות ביקור חולים - האם עיקר המצווה היא העזרה הפרקטית לחולה או שמא התפילה בעבור החולה הנעשית על מיטתו? ייתכן ששאלה זו תשפיע על הסוגיות האם ניתן לקיים ביקור חולים על ידי שליח, וכן האם ניתן לצאת ידי המצווה באמצעות שיחת טלפון. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חיוב קבורה בפרשה אנו קוראים על מיטתו של אהרן הכהן. מדוע לא מוזכרת קבורתו של אהרן בפרשה? האם קבורה הינה מצווה דאורייתא, בשיעור ננסה לבחון שאלה זו דרך עיון בפסקי הרמב`ם בנידון. מהו היחס בין חובת הקבורה של הקרובים לבין חובת הקרובה הציבורית? מדוע לא מברכים על מצוות הקבורה - האם מדובר במצווה שבין אדם למקום או במצווה שבין אדם לחברו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר`ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז`ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז`ל שהפסוק `אם בחוקותי תלכו` מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז`ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חקת רש`י בפתיחת הפרשה מזכיר את האבחנה בין חוקים לבין משפטים, ומורה לנו שאין לתלות את קיום המצווה בהבנת טעמה. המהר`ל מוצא בדברים אלו פתח לדיון רחב באשר לטעמי המצוות בכלל: האם המצוות כולן הן בבחינת חוקים, או שמא יש לתור אחר טעם המצווה? האם ניתן למצוא הבנת ביניים שתאחז בשתי הגישות גם יחד? בתורה נאמר כי חטאו של משה היה בחוסר אמונה, כיצד קשורה חוסר האמונה לכעס ולהכאה בסלע? מהו ההבדל המהותי שבין דיבור לבין הכאה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי קש"ת - משך חכמה
הרב שלמה ברין פרשת חוקת קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת הערכין בסוף ספר ויקרא אנו קוראים את פרשת הערכין, בה מפרטת התורה את סכומי הכסף שאדם מתחייב למקדש באומרו `ערכי עלי`. הערכים שונים בין זכר לנקבה, וגם משתנים לפי גילאי האדם השונים. בשיעור זה ננסה להבין מהו המפתח לפיו נקבעים ערכי האדם - האם מדובר ביכולת העבודה שלפיה נקבע ערך האדם או שמא מדובר בסולם הנקבע לפי יכולת הפריון. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אופיו של דור הכניסה לארץ פרשת חוקת מעמידה אותנו בפני שאלת אופיו של דור באי הארץ. האם השתנה משהו מהותי בין דור יוצאי מצרים לבין דור הכניסה לארץ? עיון מדוקדק בפרשה מראה כי הדור השני עובר מהפיכה לאורך הפרשה - מדור מתלונן הוא הופך לדור בוגר, עצמאי ובעל תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לאופיו של דור הבנים בפרשת חקת אנו נפגשים לראשונה עם הדור המיועד ליכנס לארץ. בשיעור זה נבחן כיצד מתחולל שינוי באופיו של דור זה, כאשר בחטא מי מריבה נדמה שדור הבנים אינו שונה מדור האבות, ומדובר בדור בעל מנטליות עבדותית, ואילו בהמשך הפרשה אנו מגלים שדור זה שונה באופן מהותי מן הדור הקודם. שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשת הנחשים השרפים, במלחמה עם סיחון מלך חשבון, ובהתמודדות עם הכנעני מלך ערד. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת בחוקתי קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בהר-בחוקותי קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת חוקת קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות בהר-בחוקותי קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת חוקת קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק ארץ ישראל - נחלת ה' עיון קצר בפרשיות בהר ובחוקותי מגלה קשרים ספרותיים אמיצים בין שתי הפרשות. בפתיחת הפרשה נאמר כי פרשיות אלו נאמרות בהר סיני. מהו היסוד המקשר דווקא את המצוות האמורות בפרשת בהר ואת נושא התוכחה הכתוב בפרשת בחוקותי להר סיני דווקא? נדמה כי היסוד החורז את הפרשיות הללו הינה העובדה שארץ ישראל הינה נחלת ה', והוא מושיב בה את לגיונו - עם ישראל. מכך נגזרות חובות כלפי הארץ, ופרשת תוכחה הממוקדת בארץ ישראל דווקא. קש"ת - פרשת השבוע