פרשת בחוקותי
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה פרשת בהר ופרשת בחוקותי האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בחוקותי - ברית בחוקותי ומצות השמיטה 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בחוקותי 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בחוקותי - ושכנתי בתוכם (ב) נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות בהר-בחוקותי –איסורי הונאה, נשך וריבית פרשת בהר עוסקת בדיני הונאה, ובהלכות ריבית ונשך. נעמיק בדיני הונאה, ובעיקר ביחס בין הונאת ממון להונאת דברים. בנוסף, נדון בפרטי איסור נשך ורבית, ביחס ביניהם, וביישומם של דינים אלו בימינו. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת בחוקותי: 'מי בא אל מי'? עיון זה ייפתח בהשוואה בין פרשייה זו לבין פרשיית הברכות והקללות שבספר דברים. הפער ביניהן, הוא בבואה לפער רחב המתקיים בין החומשים ויקרא ודברים, בתשובות השונות הניתנות בהן לשאלה - 'מי בא אל מי'? האם האדם בא בגבולו של הציווי הא-להי, מקיים ועושה את דברו, או - א-להים הוא הבא בגבול האדם, אל חייו ואל רצונותיו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשות בהר-בחוקותי: ספר המצוות וספר הברית יחידת הסיום של ספר ויקרא נגמרת פעמיים! כיצד הדבר יתכן, והאם יש לזה קשר לכפילות שבמעמד הר סיני... 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בחוקותי - סיומו של ספר ויקרא מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: `אלה החוקים והמשפטים והתורות`? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בחוקותי - מרובה מידה טובה על מידת פורענות פרשת בחוקותי מסיימת את ספר ויקרא. הפרשה פותחת בברית הנכרתת בין ה' לישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשיות בהר-בחוקותי - סיום מרומם לספר ויקרא ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "התוכחה" פרשת בחוקותי פותחת בברכות ובקללות. ביצועם של הקללות או הברכות, תלויים בשאלה "אם בחוקותי תלכו", או שמא, חס ושלום, "בחוקותי תמאסו". בפרשה ישנו פירוט של השכר לו יזכו ישראל בשמרם את הברית, וגם איומים המתארים האסונות שיפקדו את ישראל אם חלילה יפרו את הברית. מנהג רווח הוא, שקוראים בתורה במהירות את הקטע העוסק באיום, "התוכחה". לדעת רבנו מנוח (ראה כסף משנה הלכות תפילה י"ג, ז'), מנהג זה מבוסס על הסוגיה במגילה: "לוי בר בוטי הוה קרי [היה קורא] וקא מגמגם קמיה [לפני] דרב הונא בארורי [בקללות]" (מגילה לא:) ראה ברש"י שם שמפרש "מגמגם - קרא אותן במרוצה ובקושי". אכן, אין ספק שיש קושי בעיון ממושך בקללות. לאור זאת, המנהג לקרוא את התוכחה במהירות בציבור, מובן בהחלט. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בחוקותי - ערכי האדם פרשת ערכין, החותמת את ספר ויקרא, עוסקת בערכי אדם, בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה ושדה מקנה. לרוב נקבע הערך ע`פ הנתונים הספציפיים של הדבר המוקדש, פרט לערך האדם שנקבע ע`פ גילו ומינו בלבד. השיעור עוסק בקצרה בבעיות העולות מקביעת ערכי האדם, ומנסה להבין את הקריטריונים לקביעת ערכים אלו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בחוקותי - עשרת הדברות 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פרה (במדבר י"ט, א-כב). איך מסבירים את הסתירה בין דיני הטומאה החלים על כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף, לבין מטרת עשייתה של הפרה – לטהר טמאי מתים? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על מטות וסלעים 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בחוקותי - חורבן שלישי לא יהיה לרמב"ן שיטה ייחודית, לפיה התורה מתפרשת פירוש היסטורי. לדעתו, שתי התוכחות - זו של בחוקותי וזו של כי-תבוא - מכוונות כנגד שני החורבנות, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מכאן, שהוא סובר שלא יהיה חורבן שלישי, שהרי אין בתורה רמז לחורבן לאחר קיבוץ הגלויות הגדול של פרשת ניצבים. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עמל התורה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בחוקותי - אמון שאין מקרה בעולם מגמת הפטרת בחוקותי היא מידת הביטחון בקב`ה בעקבות הצרות שקורות לעם ישראל. ההפטרה משלבת בין נבואת תוכחה מצד הקב`ה, מחד, ופסוקי תקווה ואמון מצד הנביא מאידך. הביטחון מוליד ציפייה לישועה אלא שזה מותנה בהעדר שיקולים אחרים של ההשגחה. ענין הביטחון בהפטרה הוא גם הביטחון בהשגחה כעומדת מול המקרה והסיבתיות האנושית. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי איסור ריבית האם איסור ריבית דומה באופן עקרוני לאיסור גזל, כך שהממון הניתן בריבית כלל אינו בבעלות המלווה, או שמא נתינת הריבית נחשבת כנתינה גמורה מצד דיני חושן משפט, אלא שהיא נאסרה על ידי התורה? שאלה יסודית זו נידונית בשיעור באמצעות עיון בכמה סוגיות הלכתיות: חובת השבת הריבית, מל'קות באיסור ריבית ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ביקור חולים ותפילה בעבור האחר משה רבנו מתפלל על עצירת המגפה בעבור העם לאחר שהעם פונה אליו בבקשה להתפלל עליהם. מדוע משה לא התפלל קודם לכן? ייתכן שאין חובה להתפלל בעבור האחר כאשר אין סיכוי שהתפילה תישמע. לחילופין, ייתכן שקודם פנייתם נחשבו העם כרשעים. עיקרון של תפילה בעבור האחר מצאנו במצוות ביקור חולים - האם עיקר המצווה היא העזרה הפרקטית לחולה או שמא התפילה בעבור החולה הנעשית על מיטתו? ייתכן ששאלה זו תשפיע על הסוגיות האם ניתן לקיים ביקור חולים על ידי שליח, וכן האם ניתן לצאת ידי המצווה באמצעות שיחת טלפון. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חיוב קבורה בפרשה אנו קוראים על מיטתו של אהרן הכהן. מדוע לא מוזכרת קבורתו של אהרן בפרשה? האם קבורה הינה מצווה דאורייתא, בשיעור ננסה לבחון שאלה זו דרך עיון בפסקי הרמב`ם בנידון. מהו היחס בין חובת הקבורה של הקרובים לבין חובת הקרובה הציבורית? מדוע לא מברכים על מצוות הקבורה - האם מדובר במצווה שבין אדם למקום או במצווה שבין אדם לחברו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר`ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז`ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז`ל שהפסוק `אם בחוקותי תלכו` מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז`ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חקת רש`י בפתיחת הפרשה מזכיר את האבחנה בין חוקים לבין משפטים, ומורה לנו שאין לתלות את קיום המצווה בהבנת טעמה. המהר`ל מוצא בדברים אלו פתח לדיון רחב באשר לטעמי המצוות בכלל: האם המצוות כולן הן בבחינת חוקים, או שמא יש לתור אחר טעם המצווה? האם ניתן למצוא הבנת ביניים שתאחז בשתי הגישות גם יחד? בתורה נאמר כי חטאו של משה היה בחוסר אמונה, כיצד קשורה חוסר האמונה לכעס ולהכאה בסלע? מהו ההבדל המהותי שבין דיבור לבין הכאה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי קש"ת - משך חכמה

עמודים