פרשת בשלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת בשלח,איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לחם משנה חיוב לחם משנה מן התורה או מדרבנן בלבד? האם על כל סועד לטעום מן החלות הנבצעות או שמא רק עליו לשמוע ברכה שנאמרה על לחם משנה? הגר''א נהג לבצוע את כל החלות שהיו לפניו - מה מקור מנהג זה והאם הוא מוסכם? מה דין לחם משנה בסעודה שלישית, והאם יש צורך בלחם משנה בסעודות יום טוב? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בשלח חז`ל דורשים ש`כשר שבמצרים הרוג` כיוון שכשרי מצרים אשר נסו לביתם במכת הברד, רדפו אחרי ישראל בים סוף. המהר`ל מסביר שאין זו שנאה כללית לגויים, אלא קביעה שנכונה רק במצבי מלחמה. מדוע דרשו חז`ל שבקריעת ים סוף נקרעו כל המים שבעולם? המהר`ל טוען שמדובר בעיקרון כללי של שבירת יסוד המים - המסמל את החומר לעומת הצורה - על ידי רוחניותם של עם ישראל. כך מובן גם מדוע משה נמשה מן המים. עוד נדון בשאלה מה פשר הביטוי `אז ישיר` וכיצד הוא מכוון לשירת שמחה שנובעת מן הלב. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת בשלח קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת בשלח פרשת השבוע פרשת בשלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת בשלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי פרשת המן פרשת בשלח עוסקת בקורות עם ישראל בדרך שבין מצרים לבין הר סיני. הפרשה מתחלקת כך שבמרכזה נמצא סיפור המן ומצוותיו. עיון מדוקדק בפרשת המן לעומת תלונות אחרות של בני ישראל בדרך, מורה על כך שתלונת הרעב של בני ישראל אינה הבעיה האמיתית - הבעיה האמיתית היא חוסר האמונה בהשגחה רציפה של הקב`ה במדבר. לאור הבנה זו, ניתן להבין באופן טוב יותר את טיפולו של הקב`ה בתלונת העם, ואת משמעות ירידת המן לאורך שנות נדודי המדבר. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח תלונת מדבר סין קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן משמעות הכאת הסלע על ידי משה לאחר קריעת ים סוף, המאורע ב'מסה ומריבה' גורם למשה רבינו לרגוז על ישראל. זאת בניגוד לקב`ה, אשר לא שולל צעקות של בני ישראל על צרכים קיומיים אלא אם כן יש בהם מימד של עצלות או כפיות טובה. היו שפירשו שמאורע זה זהה להכאת הסלע בקדש. פירוש זה מעצים את חטאו של משה - שהרי כאן מודגש ביתר שאת כעסו. גם בלא השוואה זו נראה שחטא זה. מזמור תהילים 'לכו נרננה' מסייע להבין את תשתית החטא - הבקע שבין משה לבין ישראל. מלחמת עמלק, המופיעה בהמשך הפרשה מהווה אף היא 'איתות' ראשוני לבקע שבין מורא ה' על העמים לבין מלחמתם בישראל. קש"ת - פרשת שבוע