פרשת דברים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת דברים ספר דברים מכונה על ידי חז`ל כספרו של משה. מה משמעותו של ביטוי זה? המהר`ל מפתח כמה כיוונים בהסבר דברי חז`ל, העיקרון המנחה בדבריו הינו ייחודו של ספר דברים כספר המייצג את המפגש שבין נותן התורה לבין מקבלי התורה, בניגוד לשאר החומשים שמייצגים את נקודת המבט האלוקית. עיקרון זה בא לידי ביטוי בכמה פרשיות שנשנו בספר דברים. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת דברים קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ ספר דברים נפתח בנאום ההיסטורי של משה רבנו, בו הוא מתאר את קורותיהם של דור יוצאי מצרים לעומת דור הכניסה לארץ. עיון בפרקים הראשונים של פרשתנו מלמד כי ההבדל המרכזי בין הדורות - הבדל שהוביל לכשלון הדור הראשון ולהצלחת דור הבנים - הינו תכונת השמיעה בקול ה' במצבים משתנים. דור יוצאי מצרים נפל בנקודה זו, ואילו דור הבנים נשאר נאמן לצו ה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת דברים מנהיגות בני ישראל במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי הנאום ההיסטורי פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת דברים, פירושו של משה לתורה