פרשת וארא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת וארא, קורות משה עד יציאת מצרים פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוַת קידוש השם הגמרא אומרת כי חנניה, מישאל ועזריה למדו את מסירות נפשם מן הצפרדעים אשר נכנסו לתוך התנורים. מה המשמעות של לימוד זה? כאשר אדם יכול להתחמק מן ההכרעה - האם מותר לו להישאר במקום ולא לברוח? במצוות שדינן יעבור ואל ייהרג, האם מותר לאדם למסור את נפשו מתוך התנדבות? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וארא פרשת וארא מכילה בתוכה שבע מתוך עשרת המכות. המהר`ל עומד על ההקבלה שבין חמשת המכות הראשונות לחמשת האחרונות, ומסביר כי מדובר במכות בתחתונים לעומת מכות בעליונים. על בסיס זה הוא מבאר מדוע הקשה הקב`ה את לב פרעה דווקא בחמשת המכות האחרונות. עוד נדון בשאלה מדוע כחות הטומאה של החרטומים אינם שולטים על ברייה פחותה משעורה - לדעת המהר`ל הסבר הדבר נעוץ בכך שדבר שאין לו שיעור נחשב כבטל לעולם, והעולם אינו מקבל טומאה. הנידון האחרון בשיעורינו יהיה הבנת המהות של החלוקה בין שלושת חטיבות המכות: שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות וארבע האחרונות. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת וארא קש"ת - משך חכמה
הרב ניצן ברגר פרשת וארא קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי השליחות הטבעית והשליחות הגאולית פרשת וארא פותחת בציווי חוזר של הקב`ה למשה לגשת לבני ישראל ולפרעה, ולהודיעם על הגאולה הקרובה. שליחות זו תמוהה לאור העובדה שמשה כבר נצטווה בכך בסנה, וביצע את השליחות בפרשת שמות? נדמה כי ההבדל בין השליחויות נעוץ בהבדל היסודי שבין שני היסודות בגאולת ישראל ממצרים: מעמד הסנה מתמקד בהצלת בני ישראל העשוקים מיד המצרים המעבידים אותם, ואילו פרשת וארא עוסקת ביסוד הרוחני העומד מאחורי יציאת מצרים ובייעודה הגאולה - הנשלם בקבלת תורה ובירושת הארץ. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא מכת דם קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן שאלות מוסריות ביציאת מצרים השיעור דן בשלוש שאלות מוסריות העולות בפרשיית יציאת מצרים ודן בתירוצים השונים שניתנו להם ובקשיים עליהם: 1. מדוע ה' מקשה את לב פרעה (שד`ל וקסוטו - פרעה הקשה את ליבו בבחירה אלא שהחריגה של הקשייה זו מיוחסת לקב`ה, העיקרים והרמב`ן - ההקשייה סייעה לבחירה החופשית אל מול 'המכות', רמב`ם - ההקשייה הנה עונש על העבר, הרב סמט - ההקשייה מיועדת להראות שאף העקשן ביותר אינו עומד מול הקב`ה) 2. מדוע הקב`ה מבקש ממשה לרמות את פרעה ולבקש חופשה בת שלושה ימים בלבד. (שד`ל - אין בעיה לרמות את מי שמשעבד את ישראל בלא דין, חזקוני וכתב וקבלה - הבקשה אמיתית (רצו לזבוח באיתם בקצה המדבר) אך אין הבטחה שעם ישראל יחזור, על מנת לאפשר לפרעה 'לרדת מהעץ'. האברבנאל - הבקשה הייתה על מנת להראות שפרעה לא מסכים אפילו לבקשה זו. הרב סמט - ההונאות כולן משולבות על מנת להביא את המצרים לים סוף 3. מדוע הקב`ה מבקש לשאול מהמצרים (הרב סמט לשיטתו - ההשאלה נועדה להביא את המצרים אל ים סוף, פרשנות אחרת - הכלים היו בעבר של ישראל, רס`ג - ההשאלה היא למעשה 'מתנה גמורה', אבן עזרא - כפי שהקב`ה שעבד את ישראל למצרים כך הוא נותן להם כעין 'הענקה' עם שחרורם, בנו יעקב - השאלת הכלים נועדה להקליש את האיבה אל המצרים. קש"ת - פרשת שבוע
הרב יעקב מדן מבט על פרשת וארא + אקטואליה, יחסינו לרפורמים מבט על פרשת וארא + אקטואליה, יחסינו לרפורמים. חלק שני של ערב העיון בגבעת שמואל, מפי הרב יעקב מדן. יום שני כ"ה בטבת תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל. השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל