פרשת ואתחנן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין תשעה באב והפטרות הנחמה לחורבן יש 2 תגובות. האחת היא אבלות והשניה היא תשובה. על כן ניתן לראות בנבואות הנחמה מענה לשתי התגובות. בתחילה נחמה ולאחריה קריאה לעם לחזור בתשובה.
הרב עודד מיטלמן פרשת ואתחנן - סוגים שונים של תפילה חז`ל במדרש מונים עשרה שמות שנקראה בהם התפילה. נראה, שכוונת חז`ל למנות עשרה סוגים של תפילה, על פי סדר עולה. בתחילה, האדם רוצה מאוד. בהמשך, הוא מפנה את רצונו לקב`ה. השלבים הבאים מהווים הידוק של הקשר עם הקב`ה, עד שלבסוף האדם מתחנן - מבקש מהקב`ה מתנת חינם.
הרב שלמה ישי אעברה נא ואראה `אעברה נא ואראה` - משה לא זוכה לעבור `ויתעבר ה' בי למענכם` אבל הוא זוכה ל`ואראה`. העליה לראש הפסגה והראיה הםבעלי משמעות רוחנית. בניגוד לבלעם משה עולה על פי ציווי ה'. משה רבנו זכה לראות את עומק משמעות החיים היהודים בארץ ישראל השזוריםמתורה המורכבת מערכים שונים ולפעמים מנוגדים כמו ארבע רוחות שמים.

עמודים