פרשת ויגש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת ויגש - "ויבך על צואריו עוד" מהפסוק המתאר את פגישת יעקב ויוסף עולה שרק אחד מהם בכה על צוואריו של השני, אך לא ברור במי מבין השניים מדובר. בשאלה זו נחלקו הפרשנים, ולאור מחלוקתם ותפיסותיהם מציג הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל את היחס לעולם הרגש בתורה ובחז"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת ויגש - והיו לאחד אחדות עם ישראל היא מוטיב העובר דרך פרשיות ספר בראשית ודרך נבואת יחזקאל שבהפטרה. צירוף הפרשה וההפטרה מלמד אותנו על היחס שבין שבטי ישראל בכלל, ובין יהודה לבין יוסף בפרט. שיעורים על ההפטרות
הרב יעקב מדן על שתי דרכים להתמודדות עם המציאות למה מציג יוסף את משפחתו לפרעה כמשפחה לא מוצלחת? למה הוא מנסה למנוע מהם להתברג בחברה ובהנהגה המצרית? כיצד משתנה המצב לאחר מותו של יוסף, ומהן ההשלכות למצב זה? האם ישנה דרך אחרת - להשפיע בגלות דווקא מתוך ההנהגה? בהמ שתי דרכים אלו מקבילות למצב הקיים היום?
הרב עודד מיטלמן פרשת ויגש - אחת היא יונתי המדרש מקשר את פרשת ויגש לפסוק בשיר השירים: `אחת היא יונתי תמתי`. אמנם, בעוד הפסוק עוסק ברעיה יחידה, המדרש מייחס כל חלק של הפסוק לאחד מהאבות: לאברהם, ליצחק, ליעקב, לשבטים וליוסף. מה פשר המדרש?

עמודים