פרשת ויקהל
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל - שבת סיני ושבת המשכן 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשות ויקהל-פקודי –ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו: לביאור כפילות פרשיות המשכן מדוע התורה מפרטת את מעשה המשכן, לאחר שכבר פירטה את ציווי המשכן? מדוע התורה לא פשוט כותבת שהעם עשה כדבר משה? בשיעור זה ננסה לענות על השאלה, על ידי עיון בתוצאות חטא העגל והמשא ומתן בין ה' לבין משה לגבי השראת השכינה - עיון שיוביל אותנו להבנה עד כמה הקמת המשכן לא הייתה מובנת מאליה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויקהל פקודי – נקדש את שמו בעולם האם פרשת ויקהל ופרשת פקודי הן יחידה אחת או שתי יחידות? האם המשכן ובגדי הכהונה שייכים למערכת אחת, או שיש הבדל מהותי ביניהם? מדוע בפרשת המשכן נאמר מספר פעמים שעשו כאשר הראה ה' בהר, וכיצד הדברים קשורים למשימתנו בעולם? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקהל-פקודי – 39 אבות מלאכות בשבת - מנין? מה המקור לשלושים ותשע אבות מלאכה האסורים בשבת? בשיעור הקרוב נעמיק באפשרות לפיה מספר הכלים המופיע בפרשות ויקהל ופקודי הוא בדיוק 39, ומספר זה מהווה את המקור למספר המלאכות. מקור לכך נראה במדרש הגדול, ונעיין ביחס בין הסבר זה להסברים המוכרים יותר. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון סוף שמות: הסתעפות לשני המשכים – ויקרא ובמדבר הסיום של ספר שמות מקביל לסיום של הקמת המשכן, ושניהם מקבילים למעמד הר סיני. בכך, מהווה המשכן המשך למעמד הר סיני. הסיום של ספר שמות מתפצל לשניים - לספר ויקרא ולספר במדבר. בספר ויקרא נמשכת "הקדושה הפנימית" של המשכן, ובספר במדבר "הקדושה החיצונית" של מחנה ישראל. לאור זאת, ניתן להסביר פרשיות רבות בספר ויקרא ובספר במדבר. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מלאכות שבת ומלאכות המשכן 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויקהל - המבוא לתיאור עשיית המשכן המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין כל נדיב ליבו 'קחו מאתכם תרומה' פונה משה אל העם, ובמילים אלו נפתח דיבור בו ישמע העם לראשונה על התוכנית לבניית משכן. 'כל נדיב לבו יביאה' הוא ממשיך, ועובר לתאר את החומרים שיובאו כתרומה לה'. העם שומע, ופותח את ליבו לרווחה, תורם ונודב. מדוע תרומה? מדוע לא מוטל 'מס' על העם? האם התרומה היא צורך או ערך? פסוקי הפרשה מציגים התעוררות גדולה שהתחוללה בעם, ושאלה מתבקשת היא - מה הניע אותם לתרום בנדיבות לב רבה כל כך? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויקהל - ארון וכרובים 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויקהל (שקלים) - המשכן לאחר חטא העגל אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויקהל - פרשיות השבת בספר שמות למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויקהל - 'ויקהל' מול 'תרומה' 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור ותחזינה עיננו בשובך לציון – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויקהל - נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקהל - ל`ט אבות מלאכה - מניין? כיצד הגיעה הגמרא למניין ל`ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ויגבה לבו בדרכי ה' בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי נטילה לעבודת הכהנים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן שבת ומלאכת המשכן - תכלית ואמצעים חסידות לפרשת שבוע
הרב בנימין תבורי איסור הבערה בשבת מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס`ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי`ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז`ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב`ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי`ד אינם עונשים כלל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות ויקהל-פקודי ובפרשת החודש את עמודיו ואת אדניה - מדוע משתמשת התורה ביחס לחצר בלשון זכר ונקבה כאחד? המהר`ל מסביר כי ישנו קשר בין מהות העמודים והאדנים ללשון התחבירית. בראש פרשת פקודי מביא רש`י כי משמעות המילה משכן היא מלשון משכון - מדוע דרשה זו מובאת דווקא כאן. בנוסף, רש`י מסביר כי המשכן נקרא משכן העדות, כיוון שהוא עדות על כך שנסלח לעם ישראל על מעשה העגל - האם לא די בדבריו המפורשים של הקב`ה במתן הלוחות השניים - סלחתי כדברך? לסיום נדון בכמה סוגיות סביב פרשת החודש: מהי המשמעות הרוחנית לכך שגאולת מצרים מתרחשת דווקא בחודש הראשון, ומהו הסדר בשיש בפרשת החודש - החל מראש חודש דרך היום העשירי של משיכת הצאן וכלה ביום י`ד - יום ההקרבה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות ויקהל-פקודי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת ויקהל פרשת השבוע - פרשת ויקהל קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות ויקהל-פקודי קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי המשכן - בין הציווי לביצוע פרשיות ויקהל-פקודי מתארות בפנינו את הקמת המשכן בפועל. מהו הצורך בחזרה מפורטת כל כך על דברים שכבר נאמרו בפרשות קודמות? בשיעור זה ננסה לדון בכמה עקרונות רוחניים העולים מפרשיות ויקהל-פקודי. ראשית, עצם הההדגשה על כך שבמעשה המשכן לא היה כל פער בין הציווי לבין הביצוע הינו חידוש גדול, שכן בדרך הטבע תמיד התכנית אינה מתממשת במלואה. עניין נוסף שמודגש בפרשה הוא הסדר השונה של הצגת כלי המקדש, ייתכן שההבדלים בין הסדר בפרשתנו לבין הסדר בפרשות תרומה ותצווה מייצג הבדל בין הסדר מן הבחינה הרוחנית, לבין סדר הכלים מן הבחינה המעשית. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל פקודי תאריך הקמת המשכן קש"ת - פרשת השבוע

עמודים