פרשת וישלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש ויראתו במדרש נאמר כי יעקב אבינו חשש שמא עבר על מצוות מורא מקדש כאשר ישן בבית אל. בשיעור זה ננסה לבחון את שאלת קדושת המקדש בחורבנו ואת היחס בין סוגיית הקדושה לבין מצוות מורא מקדש ומצוות שמירת המקדש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וישלח ויצר לו - חשש יעקב שמא יהרוג אחרים. מהו בדיוק החשש? המהר`ל מסביר כי מדובר בחשש שמא יפגע בחפים מפשע הנלווים לעשו. מהו ההבדל בין ברכות הריבוי - ככוכבי השמיים, כעפר הארץ וכחול הים? המהר`ל טוען כי מדובר בשלוש ברכות שונות וכי יעקב מצא לנכון לומר לקב`ה `ואתה אמרת... ושמתי את זרעך כחול הים` מסיבה מכוונת. כיצד הותר לבני יעקב להרוג את כל זכרי העיר שכם? המהר`ל מסביר כי ישנו הבדל יסודי בין סכסוך פרטי ובין מלחמה בין עמים, והבדל זה מתיר לעתים גם שפיכות דמים. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת וישלח קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק מות רחל מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? בשיעור זה ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בסיפור גניבת התרפים על ידי רחל, המסופר לנו בסוף פרשת וישלח. נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשה זו, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה `בן אוני`, ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת וישלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הקמת המצבה בבית אל סיפור עלייתו של יעקב לבית אל והקמת המצבה שם מעורר שאלות רבות: מדוע נוסח הציווי הוא עלייה, מדוע צריך הקב`ה לצוות את יעקב במפורש על הקמת המזבח, ומדוע צריכה התורה להזכיר כי שמה המקורי של בית אל הוא לוז? נדמה שהמפתח לכל השאלות הללו היא ההבנה שבבית אל חוזר יעקב לתפקד כאב לאומה הישראלית, ואילו כל זמן שהותו בחוץ לארץ ירד יעקב מן הבמה ההיסטורית ועסק בעניינים אישיים יותר. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן האם המחלוקת בין השמאל והימין התחילה בפרשתנו - פרשת שכם ודינה השיעור עוסק בניסיון לראות מסרים בסוגיות שבין ימין ושמאל, מתוך סיפור שכם וסיפור המפגש בין יעקב לעשיו. השיעור מבאר את הטענות והצדק של כל צד, שמעון ולוי, אל מול יעקב, וכן מדרשים התומכים והמבקרים את ההכנות וההתנהלות של יעקב לפני ובעת מפגשו עם עשיו קש"ת - פרשת שבוע