פרשת חיי שרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פרשת חיי-שרה - בין סגנון לערכים המסר מסיפור בחירת היורש לדוד - בין אדוניהו לשלמה - הוא שהמורשת המוסרית היא היחידה שתשרוד במבחן הדורות. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן פרשת חיי שרה, קטורה פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוות הקבורה, ההספד וניחום האבלים חז`ל דרשו כי הקב`ה ניחם את יצחק אחרי מות אברהם. בשיעור זה ננסה לבחון את מצוות ניחום אבלים: האם מדובר בחיוב דאורייתא או דרבנן? מהו אופי המצווה, האם מטרת הניחום היא כבוד החי או שמא כבוד המת? ומהן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מחקירות אלו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חיי שרה מדוע יפה שיחתן של עבדי אבות מתורת הבנים? האם דברי אליעזר טרם פגישתו עם רבקה מהווים עבירה על איסור ניחוש? רש`י דורש כי בתכשיטים אשר נתן אליעזר לרבקה ישנם רמזים למחצית השקל וללוחות הברית, מה משמעות הרמזים הללו כאשר רבקה עצמה אינה מבינה אותם? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת חיי-שרה קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק קנין קרקעות בארץ ישראל התורה מדגישה באופן מפורט ביותר את תהליך קניית שדה מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. תופעה דומה קיימת גם בקנייני קרקע נוספים בארץ ישראל, כמו גורן ארוונה היבוסי, קניינה של שכם ועוד. מדוע ישנה חשיבות גדולה כל כך להדגשה זו? נדמה שהדבר טמון בהוכחת זכותנו על הארץ למול תביעותיהם של אומות העולם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קניית מערת המכפלה בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית'). קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב אברהם אבינו - בין חזון למימוש פרשת חיי שרה מציבה בפנינו את סיפור מעשיו האחרונים של אברהם אבינו: קבורת שרה וקניין מערת המכפלה, חיפוש אישה ליצחק ושילוח בני הפלגשים אל ארץ קדם. בשיעור זה ננסה לראות כיצד עומד אברהם אבינו, עם אמונתו האיתנה, אל מול מציאות מורכבת מאוד, בכל אחד משלושת חלקי הפרשה. המסקנה העולה היא שגם מציאות קשה ומורכבת אינה יכולה למוטט חזון גדול, כל עוד אנשי החזון אוחזים באמונה בצדקת דרכם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת חיי-שרה קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי שרה מותה של שרה אמנו קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן קניית המערה והשליחות לאליעזר השיעור מתחלק לשניים: קניית מערת המכפלה, ושליחותו של אברהם לאליעזר.החצי הראשון עוסק במשמעות של היאחזות בארץ וקניית אדמות דווקא דרך אחוזת קבר.החצי השני עוסק במשמעות ציוויו של אברהם לאליעזר עבדו לא להוריד את יצחק מהארץ, בגלל הקשר שיש ליצחק עם הארץ, כמעשה אבות סימן לבנים [בהשוואה למידת החסד המיוחדת לאברהם]. קש"ת - פרשת שבוע
הרב יעקב מדן קניין מערת המכפלה ומשמעותו הלאומית קניין מערת המכפלה מתואר בפירוט לא רק בפרשתנו, כי אם במקומות נוספים בספר בראשית. פירוט נרחב זה מדגיש את החריגות של מעשה זה, קניין קרקע ע"י רועה צאן, ומדגיש את ייחודה של תחילת ההיאחזות בארץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה שיחתן של עבדי אבות לעיתים, יכולה התבוננות אחת בחייה של אישיות נערצת לעמוד במקומן של אלף תוכחות מוסר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל דמותה של רבקה דמותה של רבקה לאור מעשיה, ולאור חזרת הניסים שהתרחשו באוהלה של שרה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויהיו חיי שרה הכתוב מדגיש את חביבותה של שרה. מדוע? הרי ישנם תיאורים רבים של טעויות שהיא עשתה? מסביר הרב כי שרה ידעה להיות אנושית. נשגבותה הייתה על ידי מעשיה הפשוטים. וכן הוא מוסיף כי היחודיות של שרה ואברהם הייתה ביכולת שלהם להתקדם הלאה ולמצות כל יום בחייהם- בדרך אחת, היא הדרך לבניין עמ`י. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן ואל משפחתי הדרישה היחידה של אברהם מאליעזר ביחס לבחירת אשתו של יצחק נוגעת למשפחתה. הרב יעקב מדן טוען שמאז ועד היום ערך המשפחה הינו אחד מן הערכים המרכזיים בחיים היהודיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין גר ותושב אנכי עמכם המונחים דר ותושב סותרים זה את זה, אך מביאים גם לרעיון עמוק על השתלבות בחברה בגלות ובארץ שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב ברוך גיגי שיחה לפרשת חיי-שרה: שלוש נקודות בבניין הבית בפרשתנו אנו פוגשים במעשיו ושליחותו של עבד אברהם. המדרש אומר עליו שיפה שיחתו יותר מגופי תורה ממש ועל כן עלינו לעיין ולדקדק היטב בכל דיבורו ושליחותו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין בחירת אישה ליצחק האם אליעזר עשה ניחוש? האם עבר בכך עבירה? ניחושו של אליעזר קיבל חיזוק מגילוי זהותה של רבקה כבת משפחה, אך גם ניחושו היה חיפוש אחר גמילות חסדים על מנת שתהיה אישתו של יצחק מזדהה עם עם ערכיו של אברהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין בחירת רבקה על הדגשים בבניית הבית היהודי, על רקע בחירת רבקה על ידי אליעזר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל כהדא עגלתא תמימה אם תכונותיה הבולטות של שרה היו התמימות והפשטות, כיצד ייתכן שהייתה נביאה גדולה יותר מאברהם, כאשר חלק מתכונות הנביא הן עיסוק במושכלות והגיה בהן? איך הסיקו חז`ל ממשפט אחד בתורה, ששרה נביאה גדולה מאברהם, לאור כל הפרשות שהקב`ה מדבר עם אברהם? מהו ההבדל בין סוג הנבואה של אברהם לזה של שרה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ניחוש ומציאת בת זוג בחיפוש אחר כלה ליצחק אליעזר מנחש ובוחר את רבקה. ההלכה אוסרת על ניחוש ועל כן מעשהו תמוהה. אך הניחוש של אליעזר אינו ניחוש סתמי אלא מדובר במבחן המחפש עשיית חסד. בעת חיפוש בן/בת זוג יש לחפש את אותו הבן זוג המביא לתוך הזוגיות רצון ללמוד יותר ולהתקדם יותר בלימוד התורה ועשיית מצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן על דו קיום אפשרי ועל בניין המקדש נעמוד על יחסי יצחק וישמעאל - החל מהחשש של שרה לגבי הקשר ביניהם, דרך התנהגותה של הגר, וכלה במדרש שהם קברו יחד את אברהם אבינו במערת המכפלה. נראה כיצד מערכת היחסים שלהם בערוב ימיהם יכולה ללמד אותנו כיצד לחיות בשקט בארץ גם בזמן הזה, תוך שאיפה לבניית בית המקדש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויהיו חיי שרה מאה שנה כדי להיות רצוי לפני ה', לא צריך בהכרח לעשות מהפכות, אלא מספיק להיות אדם השלם באמונתו ובמעשיו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין אישה כנענית ליצחק מדוע התעקש אברהם שלא לקחת אישה כנענית לבנו יצחק? על הזהירות ותשומת הלב הדרושות בחינוך ילדים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים