פרשת יתרו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת יתרו, אימתי היו שלושת ימי ההגבלה פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי כבוד שבת הציווי `זכור את יום השבת לקדשו` מהווה מקור למצוות כבוד שבת. בשיעור זה נבחן כמה היבטים בהם באה לידי ביטוי מצווה זו: נעסוק בדברי הרמב`ן על כך שמניין ימות השבוע על רקע השבת מהווה קיום של מצווה זו; נדון במחלוקת הלל ושמאי ביחס לשמירת מנה נאה לכבוד שבת; ונעסוק במנהגם של חכמי ישראל להשכים ולהכין בעצמם חלק מההכנות לקראת שבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת יתרו בראשית הפרשה אומר רש`י כי משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. מהו משמעות מדרש זה? המהר`ל מסביר כי משה מייצג את הצורה הרוחנית העליונה שטמונה בסגולת ישראל, ובמובן זה הוא שקול כנגד כלל ישראל. לאור עיקרון זה ניתן גם להבין את דברי חז`ל על כך שניתן ללמד סנגוריה על עם ישראל החוטאים בעגל שכן נאמר `אנוכי ה' אלוקיך` ולא בלשון רבים. המכוון הוא לכך שהתורה ניתנה דווקא לכלל ישראל, וזהו בבחינת משה רבנו, וכשהעם חוטא הרי בבחינת פרטים בלבד. יסוד נוסף של המהר`ל בפרשה הוא העיקרון של כפיית הר כגיגית במתן תורה. המהר`ל מסביר כי כיוון שהתורה עקרונית כל כך לעולם, לא ייתכן שהיא תהיה תלויה בבחירת עם ישראל. אולם, במקומות נוספים מסביר המהר`ל שיש גם צורך בקבלת תורה מרצון חופשי. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת יתרו קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק עשרת הדברות התורה קובעת במפורש כי בהר סיני נאמרו עשרה דברות. כיצד יש לחלק את הדברות לעשרה חלקים? מחד, הראשונים נחלקו האם יש למנות את אנוכי כדיבר הראשון, או שמא זוהי פתיחה כללית לדברות. בנוסף, הדיבר האחרון - לא תחמוד - נראה גם הוא כמתחלק לשני דברות נפרדים, במיוחד כפי שהוא מובא בספר דברים. ייתכן שניתן לזהות הבדל בין ספר שמות ובין ספר דברים בהקשר, הזה כך שחלוקת הדברות בספר שמות היא חלוקה מאוזנת בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואילו החלוקה בספר דברים שונה, ומטה את הכף לכיוון המצוות שבין אדם לחברו, כחלק מן המגמה החברתית הכללית של ספר דברים. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת יתרו קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת יתרו משה כמתווך במעמד הר סיני קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן מהי מטרת עשרת הדיברות השיעור עוסק בניסיון להבין מהי מטרתו של מעמד הר סיני. במהלך השיעור, מוצגת בהרחבה העובדה שלמעשה עשרת הדיברות היו ידועות כבר קודם לכן , כפי שנראה מספר בראשית (החל מאיסור רצח, הבולט בפרשיית קין והבל, וכלה באיסור לא תחמוד אשר מופיע ברמה חלקית בפרשיית אבימלך ואשת אברהם). המוקד של המעמד, אם כך, הוא בעצם המעמד - כפי שמתואר בספר דברים, ובחיזוק מוחלטות האמון במשה רבינו כמעביר התורה לעם מחד וכשליח העם אל ה' מאידך. קש"ת - פרשת שבוע