פרשת כי תשא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי תוקפה של מצוות קריאת התורה בשו`ע הובא שיש אומרים כי קריאת פרשת פרה הינה חובה מדאורייתא. בשיעור ננסה לבחון את תוקף מצוות קריאת התורה בכלל - האם מדובר במצווה דאורייתא או דרבנן? ייתכן שיש מקום לחלק בהקשר זה בין הקריאה בשבתות וימים טובים, שמהווה קיום של מקרא קודש לבין הקריאה בימות החול. עוד ייתכן כי אין אמנם חובה לקרוא בתורה, אך כאשר קריאה כזו מתבצעת יש בה קיום של מצווה דאורייתא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תשא מהי המשמעות העומדת מאחורי סדרן של ד' פרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש? מדוע מניין בני ישראל יכול לגרום לנגף ולהשחתה - המהר`ל מסביר כי מניין מראה על חשיבות וחיבה, אך לצד הסיכוי שבמניין עומד גם סיכון כיוון שהעולם כולו מורכב כאשר לצד הטוב עומד גם הרע; חז`ל דרשו כי החלבנה מסמלת את רשעי ישראל, אשר גם הם מצורפים לקטורת המכפרת - המהר`ל עומד על עומקו של מדרש זה ומסביר שדווקא תשובתם של הרשעים מכילה עוצמות מיוחדות המרוממות את כלל ישראל. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת כי-תשא קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק חטא העגל עיון בפרשיות המרכבה בספר יחזקאל חושף אותנו לכך שפירוש המילה כרוב הוא עגל. לאור זאת ייתכן שאהרן אשר יוצר את עגל הזהב, בעצם מתכוון ליצור משכן זמני וארעי, אלא שבני ישראל פירשו זאת כעבודה זרה והכריזו - אלה אלהיך ישראל. לאור פירוש זה ניתן גם להבין באופן מעמיק יותר את חטאו של ירבעם בן נבט אשר הציב שני עגלי זהב בדן ובבית אל. לא מדובר בעבודה זרה אלא בנסיון לומר שה', אשר שוכן על גבי העגל, נמצא בכל רחבי הארץ, ולאו דווקא במקום המקדש. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת כי-תשא קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תשא שיקום הברית קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת כי תשא, יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל