פרשת מצורע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי טומאה וטהרה האם יש למנות במניין המצוות את הדינים השונים העוסקים בהלכות טומאה וטהרה? בשאלה זו נחלקו הראשונים: הרמב`ם מנה דינים אלו במניין המצוות ואילו הרמב`ן כתב שאין למנות דינים אלו כמצוות. מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? האם מדובר במצוות המחייבות עשייה מסוימת, או שמא גם דינים וכללים נמנים במניין המצוות? האם דיני המצורע שונים משאר דיני טומאה וטהרה? מעיון בדברי הראשונים נראה כי ייתכן שלגבי המצורע ישנה מצווה ספציפית המכוונת לאחד משלושה גורמים: הכהן, האדם הטמא או כלל ישראל. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות תזריע-מצורע חז`ל דורשים כי דיני טומאה וטהרה של האדם, כפי שהם מופיעים בפרשתנו, מופיעים לאחר דיני טומאה של בעלי חיים, כפי סדר הבריאה. המהר`ל מרחיב ביסוד המחשבתי שיש בכך - התורה היא המשך הבריאה, והופעה מאוחרת בסדר הבריאה מעידה על התפתחות מורכבת ועליונה יותר. כיצד מסמלים הארז, שני התולעת והאזוב את עמדתו הרוחנית של המטהר מטומאת צרעת? לסיום נדון בסוגייה הלכתית - מדוע דרשו חז`ל ש`ימים רבים` האמורים לגבי ראיית זיבה של הזבה מכוונים לשלושה ימים, ואילו לגבי אבלו של יעקב אבינו על יוסף, דרשו חז`ל על אותם מילים שיעקב לא נתנחם עשרים ושתיים שנה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות תזריע-מצורע קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת מצורע פרשת השבוע פרשת מצורע קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי מהותה של טהרת המצורע במרכז פרשת מצורע עומד תהליך טהרתו של המצורע מטומאתו. עיון משווה בין הפעולות הנדרשות מן המצורע לבין מקרים אחרים בתורה בהם מצאנו דרישות דומות, מלמד שטהרת המצורע אינה רק מחזירה אותו למצבו הקודם, אלא מהווה עליית מדרגה והתקדשות מיוחדת. כך מתפרש הדמיון בין ענין הציפורים, המקביל לטהרה מן טומאת מת ולעבודת יום הכיפורים, וכך מתפרשת גם ההקבלה בין גילוח השער הדומה לחינוכם של הכהנים בשבעת ימי המילואים. קש"ת - פרשת השבוע