פרשת נח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נריה קליין המבול חלק ב סוגיות בתנך
הרב נריה קליין המבול-חלק א סוגיות בתנך
הרב נריה קליין הרקע למבול סוגיות בתנך
הרב נריה קליין סיכום פרשת נח סוגיות בתנך
הרב נריה קליין שיעור לפני אחרון סוגיות בתנך
הרב יעקב מדן פרשת נח, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מעמדם של בני נח כידוע, כל בני נח מחויבים בז' מצוות. ברם, ישנו גם מעמד של גר תושב, שהוא מעמד עדיף על פני בן נח רגיל. מהם הדברים הנדרשים מגר תושב? האם ניתן לראות קבלת גר תושב כמקצת גרות? ומהי שיטתו המיוחדת של רש`י באשר לחיוב שמירת שבת על ידי גר תושב? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת נח בשיעור זה נעסוק בכמה סוגיות בפרשת נח. מדוע תולדותיו של אדם הם דווקא מעשיו הטובים ולא ילדיו? מהו ההבדל היסודי בין נח אשר זקוק לסעד מאת הקב`ה לבין אברהם המתהלך לפני ה'? מהו הקשר בין שתיית יין ובין גלות ואיבוד מקומו של האדם בעולם? שאלות אלו נידונות בדברי המהר`ל לפרשת נח. קש"ת - מהרל
הרב אמנון בזק הבריאה השנייה עיון בפרשתנו מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת `כבדהו וחשדהו`. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דור הפלגה קריאה פשוטה של סיפור מגדל בבל, אינה רומזת על מהלך של חטא ועונשו, ברם, חז`ל במדרשים העלו כמה הצעות באשר למהות חטאם של בני דור הפלגה. בשיעור זה ננסה לבחון מהו היסוד העומד מאחורי סיפור מגדל בבל, כיצד הוא מתחבר לענין הפיזור על פני כל הארץ, וכיצד משלימים מדרשי חז`ל את מה שלא נאמר במפורש בתורה בענין זה. קש"ת - פרשת השבוע