פרשת נשא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי דיני סוטה בשיעור זה נדון בשלוש סוגיות במסגרת דיני סוטה. הסוגייה הראשונה היא השאלה האם ישנה מצווה חיוביות מדאורייתא - או מדרבנן - על הבעל לקנא לאשתו ולהביאה למקדש על מנת לקיים בה דין סוטה. הסוגייה השנייה היא חידושו של המהרי`ק באשר לדינה של אשה שבגדה בבעלה ללא ידיעה על קיומו של איסור לא תנאף - לדעת המהרי`ק היא אסורה לבעל ולבועל, שכן יש כאן מעילת מעל מצידה. הסוגייה השלישית היא הבנת האיסור המדויק של האישה האנוסה לבעל ולבועל, נדמה שמדובר באיסור הנובע מכך שמקצת מן האישות בין הבעל לאשתו נפקעה. הבנה זו משליכה גם על שאלות נוספות, כגון זנות אחר זנות ודינה של אשת כהן שנאנסה - האם היא אסורה לבועלה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב אמנון בזק משמעותן של פרשיות נזיר וסוטה סדר הפרשיות בפתיחת ספר במדבר הטריד פרשנים שונים: מהו החוט הקושר את פרשיות נזיר וסוטה עם המפקדים ותפקידי הלוויים עליהם אנו קוראים בפתיחת הספר, ומהו הקשר הפנימי בין פרשיות נזיר וסוטה? בעיון זה ננסה לעמוד על שאלות אלו דרך השוואת מעמדו של הנזיר אל מול עולם הכהונה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת נשא קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת נשא קש"ת - פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן העם והמשכן עיון בפסוקים מגלה כי תחילתו של ספר במדבר מתייחסת באופן ישיר לסיומו של ספר שמות, ובשניהם מהווה המשכן עיקרון מרכזי. מהו ההבדל בין התפיסות שבין שני הספרים? בשיעור זה נטען כי ספר במדבר מייצג את הקשר והיחס שבין עם ישראל לבין המשכן. עיקרון זה עומד בבסיס הפרשיות הפותחות את ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נשא, גשר בין חזון למציאות