פרשת קדושים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק חוקת הקודש 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת אחרי מות - קדושים: 'לפני ה' תטהרו' אילו נשאלנו - מהי ההתרחשות המשמעותית ביום הכיפורים - כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים או הציווי לכלל ישראל על עינוי הנפש ושאר הלכות יום הכיפורים? דומה שלא היינו מהססים מלהצביע על הראשונה. האם אכן כך הוא? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות אחרי מות - קדושים – משמעות החתימה "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם" בפרשת קדושים מנומקות מצוות והלכות רבות בביטוים "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם". בשיעור, נעמוד על ההבדל בין "אני ה' ", המכוון לזהות הדתית האוניברסאלית, לבין "אני ה' א-לוהיכם", המכוון לזהות הדתית היהודית הייחודית, שעוצבה בהוצאת ה' את עם ישראל מארץ מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת קדושים - 'קדושים' מול 'אחרי מות' 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת קדושים: 'ולפני עור לא תתן מכשל' (ויקרא י`ט, יד) - על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו" בני ישראל באו למדבר סיני בחודש השלישי לצאתם ממצרים, וחנו שם כנגד ההר (שמות י"ט, א'-ב'). באותו המקום, נשארו בני ישראל כמעט שנה, עד נסיעתם בעשרים לחודש השני בשנה השנית (במדבר י', י"א). תקופת שהותם של בני ישראל במדבר סיני הייתה מלאה באירועים דרמטיים. בין האירועים הללו ניתן למנות את מעמד הר סיני, חטא העגל, נתינת הלוחות השניים, הקמת המשכן ומיתתם הטראגית של נדב ואביהוא. מספר אירועים בולטים שהתרחשו במהלך חנייתם לפני הר סיני, אופיינו בכך שנאספו בהם כל כנסת ישראל, אנשים נשים וטף. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת קדושים - פרשת העריות הכפולה לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת קדושים - ה'יום' ההלכתי 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת קדושים - אני ה' ואני ה' א-לוהיכם בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן קדש עצמך במותר לך בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מורא הורים, מורא מדקש, מורא שבת המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן וחי בהם חסידות לפרשת שבוע
הרב בנימין תבורי לפני עיוור לא תתן מכשול איסור לפני עיוור נדרש בחז`ל כאיסור להשיא עצה רעה למי שעיוור בדבר, או כאיסור להכשיל אדם בעבירה. האם האיסור כולל גם את פשט הפסוק - הכשלה פיזית של עיוור בדרך? שאלה זו משפיעה על כמה דיונים יסודיים במצוה זו, כמו האם לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה או לא? קש"ת - המצוה השבועית
הרב אמנון בזק פרשיות העריות - טהרה וקדושה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת אחרי מות-קדושים קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות אחרי מות-קדושים קש"ת - פרשת השבוע
הרב יעקב מדן הוכח תוכיח את עמיתך כיצד יש להוכיח מי שאינו מעוניין לשמוע? האם אנחנו יודעים להוכיח? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי את התורה יש לקיים כיחידה אחת כוללת. אין האדם יכול `לבחור` לו מצוות מתוך המכלול. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת ההידבקות בקב`ה וההליכה בדרכיו מהי משמעות ההליכה בדרכי ה'? כיצד מצווה זו באה לידי ביטוי? להליכה בדרכי ה' ביטויים רבים, וביניהם אף נטיעת עצים ויישובו של העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב ברוך גיגי הכוהנים והעם לאחר מות בני אהרן ה' מצווה על אהרן להכנס לקודש קודשים אך ורק כנציג עמ`י ביום כיפור. כניסה זו ניתנת רק כאשר הכהן מתחבר באופן מלא אל עמ`י ומכפר על חטאיהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל קדושים תהיו הפרשה מלאה במצוות יומיומיות על מנת ללמד אותנו כי להיות קדוש פירושו קודם כל עשיית טוב והתרחקות מהחטא, ולא על ידי חיפוש של חוויות רוחניות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין תרבויות ה-"שערים" וה-"שעירים" כנגד עבודת ה' התורה אוסרת פעמיים על הקרבת קורבן מחוץ למשכן- אך כל פעם בעלת משמעות אחרת. הראשונה, בפרשתינו נועדה ללמד את עמ`י לנהוג אחרת מהמצרים אשר היו מקריבים קורבן ברגע של רוחניות, אך בכל מקום. הפעם השניה, בספר דברים היא הפוכה- מטרתה להזהיר את עמ`י מירידה רוחנית בכניסה לארץ ומהגעה למצב שבו הם מתרחקים מהמשכן בשל התעסקות בחיי היומיום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שכל ומוסר שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים