פרשת קרח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוות הלוייה והכהונה הלויים נצטוו לשרת במשכן, ובתורה נאמר במפורש כי המעשר הוא שכר עבודתם באוהל מועד. כמו כן, מצאנו הלכה מפורשת הקובעת כי לוי אינו רשאי לשנות את עבודתו - משורר אינו רשאי לעסוק בנעילת שערים וכדומה. האם הלכות דומות אמורות גם באשר לכהנים - האם גם הם מצווים מפורשות על עבודה במקדש או שמא מדובר בזכות, האם מותר לכהן לשנות מעבודתו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מתנות כהונה ולויה בגמרא מפורש איסור נתינת מתנות כהונה ולויה כשכר עבודה של הכהן או הלוי, וישנה חובה לתת את המתנה כמתנה גמורה. האם איסור זה, המכונה `כהן המסייע בבית הגרנות`, הינו איסור תורה או מדרבנן? כיצד משפיע איסור זה על דין מתנה על מנת להחזיר במתנות כהונה? האם יש מקום להבחין בעניין זה בין מתנות כהונה שונות, כמו תרומה לעומת פדיון הבן? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת קרח לשון התורה - `ויקח קרח` - העסיק את הפרשנים לדורותיהם: את מה לקח קרח? המהר`ל מציע פירושים שונים להבנת עניין זה: המכנה המשותף להם הוא העיסוק במשמעותה הרוחנית של המחלוקת. המהר`ל דן בשאלה מדוע לא ערער קרח גם על מנהיגותו הפוליטית של משה, אלא רק על המנהיגות הרוחנית? ומה תורף טענתו של קרח כלפי משה ואהרן במישור הרוחני? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת קורח קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת קרח קש"ת - פרשת השבוע
הרב חיים נבון שוויון ומעמדות טענתו המרכזית של קורח הייתה בדבר המעמד המיוחד של הכהנים ומשה ואהרן. בשיעור זה ננסה לברר מהי עמדתה הבסיסית של התורה בשאלת השוויון ויצירת המעמדות הרוחניים בעם ישראל. מדוע באמת הובדלו הכהנים והלויים לעבודת ה'? כיצד קשורה פרשת נזיר לעניין זה? ומהי עמדת חז`ל בשאלת מעמדו המיוחד של תלמיד חכם אל מול המון העם? קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת קרח קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת קורח קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי תלונות קרח בשיעור זה ננסה לנתח את תוכן מרדו של קרח מכמה זוויות: באיזו שנה התרחשה פרשת קרח, האם בסמוך לשנה השנייה או שמא בתום תקופת נדודי עם ישראל במדבר? כיצד איחד קרח כוחות עם קבוצות שונות בעלות מניעים שונים, כמו הלויים, דתן ואבירם, ראשי השבטים וכדומה? כיצד מתמודד משה עם התלונה המשותפת, ובאיזה אופן הוא מפריד בין המניעים השונים של המתלוננים? קש"ת - פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת קורח, ממלכת כהנים וגוי קדוש