פרשת שלח לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרשה ונתינה במצות חלה הראשונים נחלקו האם מצוות חלה כוללת בתוכה שתי מצוות שונות: הפרשה ונתינה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שתי חלקים. מחלוקת זו נוגעת לכמה תחומים בדיני מתנות כהונה: כיצד נבין את הברכה על הפרשת חלה לדעת הסוברים שאין זה גמר המצוה - האם מעשה מצוה הוא סיבה מספיקה לברכה? האם כהנים ולויים חייבים בעצמם בהפרשת מתנות כהונה ולוייה? וכן כיצד המחלוקת באשר למניין המצוות משפיעה על השאלה האם ניתן לצאת ידי חובת חלה בהפרשת חיטה אחת? קש"ת - המצוה השבועית
הרב שלמה ברין פרשת שלח לך קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק משמעותה של מצוות ציצית בסוף פרשת שלח אנו לומדים על הציווי להטיל פתיל תכלת בכנפות הבגדים. כיצד משתלבת מצוה זו ברקע הכללי של חטא המרגלים ושל רצף תלונות בני ישראל בראשית ספר במדבר? עיון במילים מסוימות המופיעות בפרשה מגלה כי מדובר במילים החוזרות גם בחטא המרגלים. נדמה כי שורש חטאי בני ישראל נעוץ בראיית המציאות שלא על רקע אמוני. מצוות הציצית נועדה לתקן את הנקודה הזו בדיוק. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת שלח מצות ציצית קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת שלח לך קש"ת - פרשת השבוע