פרשת שמיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב פרשת שמיני - השבר והשאת השיעור עוסק בהקבלות שבין העלאת הארון לירושלים ונסיונו של דוד לבנות את המקדש לבין הפרשה: חטאם של נדב ואביהו מול חטאו של עוזה ותגובתה של מיכל, הניסיון השני של העלאת הארון ואופן הזכרת הנפטרים. שיעורים על ההפטרות
הרב גד אלדד פרשת שמיני: מעמד הכהונה לאור חטא בני אהרן לאחר שבני אהרן חוטאים, משה מנהל את העניינים בעוד אהרן שותק, אך בסיום הפרשה דווקא אהרן הוא המדבר ללא תגובת משה. נראה שמשה ניסה להתמודד עם השלכת החטא על מעמד הכהנים בעיני העם, ועל כן ניסה לשמור על תפקידם ומעמדם הרגיל, בעוד שאהרן, בעקבות פניית ה' אליו, ראה צורך להביע את הקושי הפרטי המקומי.
הרב עודד מיטלמן פרשת שמיני - אל תרא יין כי יתאדם מדוע נאסר על חכמים להורות ועל כוהנים לעבוד במקדש אחרי שתיית יין? לכאורה, הסיבה היא החשש שמא החכם לא יורה היטב והכהן לא יעבוד במרץ אחרי שתייה. מהמדרש עולה שהבעייה בשתיית יין אינה טכנית אלא מהותית: הרודף אחרי היין רודף אחרי תענוגים, ואיש כזה אינו יכול, מעצם טבעו, לעבוד ולהורות כראוי.

עמודים