פרשת תולדות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן משמעות סיפור הבארות חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת תולדות - גילו ברעדה קיימים שני מודלים ביחס בין אדם למקום, מחד כעבד - יראה, ומאידך - מערכת אינטימית של אהבה. מערכת תקינה של עבודת ה' אמורה להכיל בתוכה את שני המודלים. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן פרשת תולדות, זכותו של עשיו פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי תלמוד תורה הרב סולובייצ'יק מסביר כי משמעותו של המדרש על כך שדמות דיוקנו של יצחק דמתה לאברהם היא שאברהם הנחיל לבנו את נשיאת הדגל של הכרזה על הכרת בורא העולם. קביעה זו פותחת פתח לדיון במשמעותה של מצוות לימוד תורה המוטלת על האב ביחס לבנו. האם מדובר במצווה נפרדת ממצוות לימוד תורה או שמא מדובר בענף של המצווה הכללית? בעניינים אלו עוסק שיעור זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תולדות כיצד מתבלטת דמותה של רבקה על רקע ההשפעה הרעה של בתואל, לבן ובני עירה? מהי המשמעות של ההתגוששות בין יעקב לעשו ברחם רבקה? מדוע מזהים חז`ל את הבכורה, שיעקב כל כך חפץ בה, עם העולם הבא? מהי הסיבה שרש`י טורח להסביר כי יעקב לא רימה את יצחק באומרו `אנוכי עשו בכורך`, וכי ניתן לפרש את כוונתו `אנוכי - יעקב, ועשו הוא בכורך`? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת תולדות קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק בין יצחק אבינו לאברהם אבינו נהוג לומר כי יצחק אבינו לא חידש הרבה מעבר לפריצת הדרך הגדולה של אברהם, אלא ביסס והעמיק את הדרך שהורה כבר אביו. בשיעור זה ננסה להראות כיצד יצחק אבינו דווקא מתקן ומשפר, לאורך כל חייו, את הטעון תיקון במעשיו של אברהם אבינו. לאורך כל פרשת תולדות ניתן להראות כיצד דווקא באירועים דומים מתנהג יצחק אבינו באופן שונה מאביו, ומשכלל את המפעל האמוני הגדול של האב. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת תולדות קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יצחק אבינו פרשת תולדות עוסקת בדמותו של יצחק. עיון בפרשה מגלה לנו כי יצחק - בניגוד לאברהם וליעקב - כלל אינו פעיל בחיי העולם הזה, ויחסו לעשו מוכיח כי יכולת השיפוט שלו ביחס לחינוך הבנים לקויה. עיון במדרש מגלה לנו כי ארוע העקידה הוא זה שמכתיב את דמותו המיוחדת של יצחק. יצחק הושפע מן העובדה שאברהם מוכן היה להעלות אותו לעולה, ובעקבות כך הוא אינו מסוגל להפלות בין בניו. בנוסף, כאשר הועלה יצחק לעולה, הוא נהפך לדמות שמיימית אשר אינה מעורה בחיי העולם הזה, ומכאן חוסר פעילותו לאורך כל ימי חייו. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות פרשיית הברכות קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן גנבת הברכות השיעור עוסק בגנבת הברכות של יצחק מעשיו. הצפת הניגוד שבין מעשיהם הקשים של יעקב ורבקה, ביחס לדימוי שלהם בחז`ל ובעם ישראל כצדיקים וישרים. הרב ויטמן מציע הסבר למעשי רבקה, ולמעשי יעקב מציג התייחסות של הצדקת הרמאות, או לחלופין מעשה שעליו קיבל עונש. הסיפור כמייצג את בחירת ה' בעם ישראל באהבה קש"ת - פרשת שבוע
הרב ברוך גיגי תתן אמת ליעקב "תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם". האמנם? מפשט הפסוקים הדברים אינם נראים כן. לנוכח פער זה, מסביר הרב גיגי בחינות שונות במידת האמת, אשר עולות לאור ההבדל בין אברהם ליעקב. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ראה ריח בני יצחק הריח את ריח הבגדים. מדוע, אם כן, נאמר `ריח בני`? התשובה מבוססת על ההבדל שבין עשייה חיצונית של מצוות לבין עשייה פנימית שלהן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין רבקה ויעקב ומידת האמת על מעשיהם של רבקה ויעקב, ועל הזהירות בביקורת על אבות האומה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויאהב יצחק את עשו מדוע אוהב יצחק את עשו? יצחק מכיר את חסרונו הגדול, שהוא פסיבי יחסית לאביו והוא יודע שעל מנת לקדם את תורת ה' בעולם, יש צורך במי שיש לו אומץ ונועזות, וזהו עשו. בניגוד אליו, רבקה אוהבת את יעקב. כי היא רואה את מוחו של יעקב שהוא צדיק. לימים תשוב נועזותו של עשו בדמותו של ר' מאיר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת תולדות - אהבה במקום קנאה בשיחה זו הרב מדן מתייחס למעשיו של עשיו ומצביע על הבעייתיות שבהם, לאור ניתוח יונתן והקשר שלו עם דוד. הרב מבדיל בין סוגי אהבה, ומסביר במה שונה אהבה שאינה תלויה בדבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן בין עשיו לדוד ידועים לכולנו מדרשי חז"ל בדבר אופיו השלילי של עשו. הרב מדן מסביר כיצד לדעתו אישיותו של עשיו התעצבה, לנוכח החיים בבית יצחק. מתוך ההשוואה לדוד, עוסק הרב מדן ביחס בין כוח לתביעת צדק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ברכותיו של יצחק ליעקב מהי משמעות הברכה השניה אותה מקבל יעקב? בברכה השניה יצחק מברכו ממקום של גדלות, של העברת השושלת המשפחתית. היא אינה חומרית אלא רוחנית ומיועדת אך ורק ליעקב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב מדוע אהב יצחק את עשו ואת ערמתו? תעוזתו וחדשנותו של רבי מאיר יכולה להסביר. יצחק ראה בעשו את ממשיכו של אברהם, בכך שתעוזתו תוכל להתמודד עם עמי העולם ולגעת בהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן תשובה דמותו של יצחק בהשוואה לאברהם ויעקב היא שקטה, פאסיבית. כיצד השפיע מעשה העקידה על נפשו של יצחק, ואיזה מסר מביא יצחק בכל זאת לעם ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת תולדות: לדמותו של יצחק השפעת הבית על תפיסת העולם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב ברוך גיגי יעקב אביו וקניית הבכורה כוונת המדרש בשאלה "מי נוטל שני חלקים" - עשו או יעקב, איננה ברמה הכלכלית, אלא מבחינת זיהוי ובחירת הבכור, כאשר 'בכור' פירושו להיות בעל אחריות על המשפחה כולה אם האבא מת – כלומר, לרשת את מקום האב במובן הרוחני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ברכותיו של יצחק ליעקב בפרשתנו מברך יצחק את יעקב פעמיים. מה ההבדל בין שתי הברכות? מדוע דמותו של יצחק מצטיירת באופן שונה כל כך בכל אחת מהן? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ויבז עשו את הבכורה יעקב ועשו מסמלים שתי תפישות עולם מנוגדות. בעוד עשו מחזיק בתפיסה תועלתנית בלבד ביחס לחיים, יעקב חי בתודעה של שליחות ושל מימוש רוחני, מעבר לחיים התועלתניים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שתי ברכות יעקב מהו היחס בין שתי הברכות שמברך יצחק את יעקב בפרשתנו? למה משתנה אופיו של יצחק בין שתי הברכות שהוא נותן ליעקב? למה עוזב יעקב את ביתו והולך לארם? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים