פרשת תולדות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל אברהם הוליד את יצחק מדרש ידוע מסביר שהתורה כתבה `אברהם הוליד את יצחק` כדי להוציא מאלו שחשבו שמאבימלך נתעברה שרה. מה כוונת המדרש? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויתן לך אלוקים מה המשמעות של ו' החיבור בתחילת ברכתו של יצחק? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ברכות יעקב ועשו מהי משמעות גניבת הברכות של יעקב? יצחק כלל לא התכוון לתת ליעקב את `ברכת אברהם`, הברכה שאותה גנב יעקב מברכת אותו שיהיה `גביר לאחיו`. דווקא ברכה זו לא רצה יתחק לתת ליעקב על מנת שלא יגיעו בניו לשחיתות. שני הבנים מבורכים בטל השמים, מה ההבדל? עשו מבורך בכך פעם אחת לנצח, אך יעקב מבורך שיצטרך לבקש זאת שוב ושוב וכך ישמור על קרבה להקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת תולדות - תשובה שונה היא דמותו של יצחק מדמותם של אברהם ויעקב בכמה מובנים. הרב יעקב מדן מצביע על ההבדלים הללו, ומנסה לדלות מתוכם את הדבר אותו אנו יכולים ללמוד מאישיותו של יצחק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת תולדות - עקב אשר שמע אברהם בקולי למה בפרשת תולדות אברהם מוזכר בשל תכונות האישיות הבולטות שלו, ואילו בפרשת וירא הוא מתייחד דווקא בעשייה למען הכלל? תלוי בהקשר. כאן יצחק הוא הגורם לנתינת ברכת הארץ ליצחק ולכן הוא מוזכר בשל תכונותיו. בפרשת סדום הקב`ה מתייעץ עם אברהם כי הוא מצטיין בעשיה למען הכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה שביב פרשת תולדות - בין יעקב לעשו נבואתו של מלאכי מלמדת אותנו על ההבדל המהותי שבין יעקב לעשו. הדבר מתגלה דווקא בנבואתו של מלאכי, אחרון הנביאים, המתנבא על חורבנה של אדום ועל גאולתם של ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב עודד מיטלמן פרשת תולדות - עטרת זקנים בני בנים המדרש דורש על הפסוק `כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם` - `יעקב פדה את אברהם`. מהי משמעותו של מדרש זה? האין די בזכויותיו של אברהם, ראשון המאמינים, שהוא נדרש ליעקב לפדותו מכבשן האש?

עמודים