פרשת תזריע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשיות תזריע-מצורע - על מעמד הטומאה והטהרה בתורה מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשיות תזריע-מצורע - טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשיות תזריע-מצורע - תפקיד הצרעת בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות תזריע-מצורע – טומאות החיים והמוות פרשות תזריע מצורע מזכירות שלוש מערכות טומאה: טומאת יולדת, טומאת הצרעת וטומאות הזב והזבה. כדרכם של הקדמונים, נשלב בפרשנותנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, על מנת להסביר את הדינים השונים של מערכות הטומאות, הנעוצים בטבורם ביחסי חיים מול מוות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תזריע מצורע: כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים - לפשר טהרת הציפורים טהרת המצורע דורשת 2 ציפורים, מלבד תהליך הקרבנות הרגיל. בניסיון להתחקות אחר מקור הצורך, נשווה למקרי הזאה נוספים, ולמקרה נוסף של 2 בעלי חיים - 2 שעירי העיזים ביום הכיפורים. השוואות אלו ילמדו אותנו על הדומה ועל השונה בין טהרת המצורע לבין טהרת הבית וטהרת המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת תזריע-מצורע: טהרת אישה ומילה שתי שאלות יעסיקו אותנו בעיון זה: מה פשר ההבחנה בין לידת זכר לבין לידת נקבה, ומהו מקומו של ציווי על ברית מילה בפרשייה שהנושא בה הוא - טומאת יולדת וטהרתה? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק טהרת המצורע פרשת השבוע הזה עוסקות באופן בלעדי בטומאה וטהרה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן מסר פרשיות הטומאה פרשות תזריע ומצורע, המחוברות בשנה רגילה, מהוות יחידה שכותרתה "טומאה" המתמקדת בעיקר בטומאת צרעת. צרעת היא טומאה שיכולה לטמא אנשים, בגדים ובתים, לאחר הוראת הכוהן. פרשיות תזריע ומצורע מתארות את הנגעים השונים, את התהליך של הוראת הכוהן וכיצד אפשר לשוב ולהיטהר. ברצוני לעסוק במיקום המסקרן של פרשיות אלו. פרשת תזריע באה בעקבות פרשת שמיני העוסקת באירועי יום השמיני לחנוכת המשכן, שהסתיימו במותם הטראגי של נדב ואביהוא. לאחר פרשת מצורע מופיעה פרשת אחרי מות הפותחת בעבודת יום הכיפורים, בעקבות מיתת בני אהרן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תזריע - טומאת יולדת ומילה לשמונה (י`ב, א-ח) עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשיות תזריע-מצורע - האדם, הבגד והבית באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תזריע - טהרת המצורע התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשיות תזריע-מצורע - משמעותו המקראית של המספר שמונה לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשיות תזריע-מצורע - אדם המתאבל על עצמו מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ שֹׁמֵר מִצָּרוֹת נַפְשׁוֹ בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי טומאת מצורע המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן התבוננות בספירת העומר כספירת זבה חסידות לפרשת שבוע
הרב בנימין תבורי טומאה וטהרה האם יש למנות במניין המצוות את הדינים השונים העוסקים בהלכות טומאה וטהרה? בשאלה זו נחלקו הראשונים: הרמב`ם מנה דינים אלו במניין המצוות ואילו הרמב`ן כתב שאין למנות דינים אלו כמצוות. מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? האם מדובר במצוות המחייבות עשייה מסוימת, או שמא גם דינים וכללים נמנים במניין המצוות? האם דיני המצורע שונים משאר דיני טומאה וטהרה? מעיון בדברי הראשונים נראה כי ייתכן שלגבי המצורע ישנה מצווה ספציפית המכוונת לאחד משלושה גורמים: הכהן, האדם הטמא או כלל ישראל. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות תזריע-מצורע חז`ל דורשים כי דיני טומאה וטהרה של האדם, כפי שהם מופיעים בפרשתנו, מופיעים לאחר דיני טומאה של בעלי חיים, כפי סדר הבריאה. המהר`ל מרחיב ביסוד המחשבתי שיש בכך - התורה היא המשך הבריאה, והופעה מאוחרת בסדר הבריאה מעידה על התפתחות מורכבת ועליונה יותר. כיצד מסמלים הארז, שני התולעת והאזוב את עמדתו הרוחנית של המטהר מטומאת צרעת? לסיום נדון בסוגייה הלכתית - מדוע דרשו חז`ל ש`ימים רבים` האמורים לגבי ראיית זיבה של הזבה מכוונים לשלושה ימים, ואילו לגבי אבלו של יעקב אבינו על יוסף, דרשו חז`ל על אותם מילים שיעקב לא נתנחם עשרים ושתיים שנה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות תזריע-מצורע קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תזריע פרשת השבוע פרשת תזריע קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי מהותה של טהרת המצורע במרכז פרשת מצורע עומד תהליך טהרתו של המצורע מטומאתו. עיון משווה בין הפעולות הנדרשות מן המצורע לבין מקרים אחרים בתורה בהם מצאנו דרישות דומות, מלמד שטהרת המצורע אינה רק מחזירה אותו למצבו הקודם, אלא מהווה עליית מדרגה והתקדשות מיוחדת. כך מתפרש הדמיון בין ענין הציפורים, המקביל לטהרה מן טומאת מת ולעבודת יום הכיפורים, וכך מתפרשת גם ההקבלה בין גילוח השער הדומה לחינוכם של הכהנים בשבעת ימי המילואים. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו קש"ת - פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין שאול וסכנת השררה סוגיית המלוכה והשררה תופסת מקום מרכזי בנביאים. ראשון המלכים, שאול, מציג בפנינו התמודדות קשה ומורכבת עם עולם המלוכה והשלטון, דברים אשר יכולים להיות משמעותיים בפתחו של חודש אייר, על ימיו המיוחדים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים