קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מקורות לשיעור הראשון רשימת מקורות לשיעור הראשון בסדרת השיעורים במסכת קידושין גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (א) נפתח את הלימוד במשנה בדף כט., ונתחיל בנושא הראשון שלה: חובות האב כלפי בנו. בשיעור הראשון נעסוק בהגדרת חובת האב כלפי בנו ובבחינת ביטוייה. האם ניתן לחלק בין החיובים השונים? ומה יסוד פטורה של האם? גמרא קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - שיעור פתיחה האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (ב) בשיעור שעבר עמדנו על היסוד הכללי של חובת האב כלפי בנו. כעת נעסוק בשתי מצוות פרטיות: מילה ופדיון. נחקור מיהו המחויב, הבן או האב; ואם הבן הוא המחויב – מדוע הוטל החיוב, בסופו של דבר, על כתפי האב. שאלה זו תועלה באופן כללי, ולאחר מכן באופן פרטי ביחס לכל אחת מן המצוות. גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 2 - קידושין כקניין האם תהליך קידושי אישה זהה לכל תהליך קנייני אחר, או שמא ישנו מרכיב מיוחד בקידושין, שאינו קיים בקניין רגיל? מהו המרכיב העיקרי של הקידושין: הקניין, או יצירת המעמד האישי? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב כט:-ל: - וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם בשיעור זה נעסוק בחובה השלישית של האב כלפי בנו: ללמדו תורה. נבחן חיוב זה לאור האפשרויות השונות שהעלינו בשיעורים הקודמים בהבנת חובות האב כלפי בנו, ותוך כדי כך נדון גם במצו?ת תלמוד תורה באופן כללי. גמרא קידושין
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - בעניין שווה כסף האם היכולת לקדש בשווה כסף צריכה להילמד ממקור מסויים, או שהיא נובעת מעצם היכולת לקדש בכסף? מה ניתן ללמוד מכך על אופי הקידושין? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 4 - קניין חליפין בקידושין הגמרא מדייקת מהמשנה שאי אפשר לקדש אישה באמצעות קניין חליפין. מדוע לא ניתן לעשות זאת? האם קניין חליפין דומה באופיו לקניין כסף, או שיש לו מעמד עצמאי? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - יסוד מצות כיבוד הורים האם מצות כיבוד הורים היא מצוה שבין אדם למקום או מצוה שבין אדם לחברו? לשאלה זו השלכה על מוקד המצוה, ונפקא מינות שונות אותן נבחן. נעיין גם האם ייתכן שמצות כיבוד הורים כוללת שני דינים שונים, המתבטאים במסלולים שונים של קיום. גמרא קידושין
הרב בנימין תבורי שיעור 5 - קידושי קטנה כיצד יכול האב לקדש את בתו לאיש? האם האב נכנס במקום בתו, או שמא הוא רק מוסמך לקדש אותה בזמן שהיא אינה יכולה להסכים לקידושין? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - גדרי החיוב בכיבוד הורים בשיעור זה נעיין בפרטים שונים במצות כיבוד הורים, וננסה לבחון דרכם מה הם גדרי החיוב במצוה זו. נדון אם החיוב הוא בהנאת ההורה או שמא בשמיעה לקולו, ומהו הסכום שחייב הבן להוציא על הוריו, אם בכלל. ינחו אותנו בדיוננו היסודות שהעלינו בשיעור הקודם. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 6 - איילונית מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לב:-לג. - מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן התנאים נחלקו ביחס שבין 'שיבה' ו'זקנה', מתוך הנחה ש'זקנה' משמעה חכמה. אנו נדון האם מדובר בשני ת?נאים שונים או בתנאי עיקרי ובתנאי משני, ביחס שבין קימה להידור, ובהבדל הכללי שבין רוב שנים לרוב חכמה. גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 7 - חופה הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם חופה קונה. השיעור עוסק במחלוקת זו, על רקע חילוקו של ר' חיים בין מעשים המצריכים 'דעת' לבין מעשים המצריכים 'כוונה'. גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לג - כבוד רבו בשיעור זה נעיין בחיובו של אדם לכבד את רבו. נדון מה היחס בין החיוב לכבד כל חכם, אותו בחנו בשיעור הקודם, לבין החיוב לכבד רב. ננסה לראות אם יש לחיוב זה מקור עצמאי, ואם כן – מהו, ומה אופיו. במהלך הדיון ייבדקו הנפקא מינות השונות: גדר רבו, בן רב ואב תלמיד ועוד. גמרא קידושין
הרב יוסף צבי רימון שיעור 8 - אמירה בקידושין מהי משמעות האמירה בתהליך הקידושין? האם יש לאמירה זו תפקיד מהותי, או שהיא רק מוודאת שהכסף ניתן לשם קידושין? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לג:-לד. - הגדרת מצות עשה שהזמן גרמא בשיעור זה נעסוק בהגדרת מצות עשה שהזמן גרמא. המגמה העיקרית היא לבחון אם כדי להגדיר מצוה כ"זמן גרמא" צריך הזמן להוות מחייב בה, או שמא די בכך שיש לו השפעה על מעשה המצוה. שאלה זו תיבחן מהיבטים רבים: הגדרת המצוה כמצוה או כדין, הגדרתה כעשה, סוג הגרימה ועוד. גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא בשיעור הקודם עמלנו להגדיר מהי מצות עשה שהזמן גרמא. בשיעור זה ייבחנו גדרי הפטור של נשים ממצוות אלו, תוך עיון בשאלה אם יש משמעות לקיומן למרות היותן פטורות, ובהשלכותיו של קיום זה הן על מהות הפטור הן על אופי הקיום. לאחר שנעיין בשאלה זו, ניגש ללימוד הילפותות השונות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, וננסה להכריע לאיזה כיוון בהבנת הפטור נוטה כל אחת מהן. גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - קידושין במלווה האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר? גמרא קידושין
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - דין ערב בקידושין כיצד פועל מוסד הערבות? מהו מעשה הקניין היוצר גמירות דעת אצל הערב, להשתעבד לפירעון חובו של מישהו אחר? האם התחייבותו של הערב היא התחייבות מוסרית או משפטית? כיצד ניתן לקדש אישה באמצעות ערבות? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - טעם פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לאחר שדנו בשיעורים הקודמים בגדרים השונים של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, ננסה לרדת לשורשי הפטור מן ההיבט ההגותי, תוך שימת דגש על הנפקותות ההלכתיות שהעלו הפוסקים לטעמים השונים. בעיקר תיבחן השאלה, האם הנשים פטורות מצד שעבודן לתפקידן בבית, או שמא הפטור נובע מגורם הנוגע לאישה עצמה, ולאו דווקא לתפקידיה. גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב שאלות ותשובות בנושא חובת נשים בסוכה תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מנויי השיעור גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 11 - קידושין מדין עבד כנעני - נתינה על ידי אחר בקידושין הגמרא כותבת שאיש שנתן כסף לאישה על מנת שתתקדש לאחר - מקודשת. דין זה נלמד מדיני השחרור של עבד כנעני. מהו אופיו של דין זה? האם הוא נגזר מדיני שליחות, מדיני "זכין לאדם שלא בפניו" או מדינים אחרים? מה הקשר בין שחרור עבד כנעני לבין קידושי אישה בכסף? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב כט:, לד. - תלמוד תורה לנשים בשיעורים האחרונים קיבלנו מבט כללי על מערכת חיובי המצוות בנשים. בשיעורים הקרובים נדון באופן פרטני יותר במצוות מסוימות, ונתחיל בתלמוד תורה. בשיעור זה נעסוק בגדרי החיוב והפטור של אישה במצות לימוד תורה ובגדרי האיסור וההיתר בדבר. נתמקד במחלוקת האחרונים אם יש קיום של תלמוד תורה בלימוד המצוות השייכות באישה, או שמא זהו הכשר מצוה בלבד. גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - מצות פרייה ורבייה שיעור זה יעסוק במחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה אם נשים חייבות במצות פרייה ורבייה. נבחן את השיטות השונות בגדרי מצוה זו, והאם נשים שייכות בגדרים אלו. בתוך עיון זה ניגע בשאלות הקשורות למידת פעילותה של האישה במעשה הביאה: מחויבותה למסור את נפשה על גילוי עריות, האם קנאים פוגעים בישראלית הנבעלת לגוי ועוד. גמרא קידושין

עמודים