קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן שיעור 26 - קטנה שהתקדשה על דעת עצמה הגמרא בסוגייתנו מביאה את מחלוקת האמוראים בשאלת חלות קידושי קטנה אשר התקדשה על דעת עצמה. רב ושמואל סבורים כי הבת צריכה גט לחומרא, שכן יש לחשוש שמא האב מסכים בשתיקה לקידושי הבת, ומחמת כן הקידושין חלים. עולא לעומת זאת, אינו חושש לאפשרות זאת, ולכן אינו דורש מהבת לקבל גט בכדי שתוכל להתקדש לאחר. מתוך הסוגיא ניתן להסיק כי אילו אכן היה ידוע שהאב סומך את ידיו על הקידושין, הקידושין תופסים לכולי עלמא. גמרא קידושין
הרב בנימין תבורי שיעור 27 - `עני המהפך בחררה` מהו דין "עני המהפך בחררה"? האם דין זה קיים רק במכר, או גם בזכייה מן ההפקר? כאשר עני נפל על ערמת חיטים - האם אדם שלקח אותה ממנו חייב להחזירה לו? גמרא קידושין
הרב שלמה ברין שיעור 28 - קידושין לאחר שלושים כאשר אדם מקדש אישה "לאחר שלושים יום" - האם קידושין אלו חלים? מה יקרה אם מישהו אחר יקדש אותה בתוך שלושים היום? הייתכן לנתק בין מעשה הקידושין לבין חלותם? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 29 - קידושי מאה תופסין בה לדעת רבי יוחנן, אישה יכולה להיות מקודשת לכמה אנשים שונים. כיצד ייתכן הדבר? האם הקידושין הם מעשה חד-פעמי, או תהליך ההולך ומתפתח? בהקשר זה, הגרי"ד סולובייצ'יק חילק בין ספק חיובי לבין ספק שלילי. גמרא קידושין
הרב צבי שכטר שיעור 30 - בעניין תנאי מה ההבדל בין קידושי טעות לבין קידושין בתנאי שלא התקיים? כאשר תנאי בקידושין לא מתקיים - האם אי-ההתקיימות עוקר את מעשה הקידושין, או רק את חלוקתם? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי שיערו 31 - קיום תנאי והפרתו כאשר מעשה נעשה בתנאי מסויים - האם התנאי אינטגרלי למעשה, או שהוא חיצוני לו? מהו ההבדל בין תנאי של "אם" לבין תנאי של "מעכשיו"? על מי מוטלת חובת ההוכחה שהתנאי קוים? האם יש צורך להביא עדים לשם כך? האם ניתן לבטל תנאי? מה קורה כאשר התנאי מתקיים או לא-מתקיים באונס? גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 32 - תנאי כפול מהו החידוש במושג התנאי? מדוע דיני התנאים נלמדים מ"תנאי בני גד ובני ראובן"? ייתכן שמחלוקת התנאים אודות הצורך ב"תנאי כפול" נובעת ממחלוקת בעניין "מכלל הן אתה שומע לאו". גמרא קידושין
הרב דניאל שרייבר שיעור 33 - דבר שלא בא לעולם מדוע לא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם? האם הבעיה היא בגמירות הדעת, בבעלות או בהחלת הקניין? מהו היחס בין דבר שלא בא לעולם לבין דבר ש"אינו בידו"? גמרא קידושין
הרב אליקים קרומביין שיעור 34 - שיטת רבי מאיר בדבר שלא בא לעולם נחלקו חכמים ורבי מאיר האם ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם. מה פשר שיטתו של ר' מאיר, שניתן להקנות דבר כזה? כיצד הוא מתמודד עם סברותיהם של חכמים? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 35 - ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף הגמרא מביאה מחלוקת בנושא השכירות: האם "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף", או שמא "אינה לשכירות אלא לבסוף". מהי סברת המחלוקת? מה ההשלכה של מחלוקת זו לדיני הקידושין? גמרא קידושין
הרב ראובן טרגין שיעור 36 - טיבה וכוחה של עדות אב האם אדם יכול להתחייב מיתה כאשר רק עד אחד מעיד על אחת מנסיבות העבירה? האם ניתן להרוג אישה שזנתה על פי עד אחד המעיד שהיא נשואה? האם לעדותו של האב יש כוח רב יותר מלעדותו של אדם אחר? גמרא קידושין
הרב יעקב פרנצוס שיעור 37 - מיגו ומה לי לשקר כיצד ניתן להבין את הנאמנות הניתנת לאדם מהטעם של "מה לי לשקר"? האם טענה זו יכולה לעמדו נגד חזקה? מהו ההבדל בין "מה לי לשקר" לבין מיגו? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 38 - `שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא` הגמרא קובעת כי "אין דבר שבערווה פחות משניים", אך אדם יכול לאסור על עצמו דברים מסויימים באמצעות "שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא". מה טיבו של דין זה? האם הוא שייך לדיני העדות או למערכת דינים אחרת? מהו היקף דין "שווייה אנפשה"? האם בית הדין כופים עליו? האם אדם יכול לחזור בו מטענתו? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 39 - עדות לקיום הדבר עדי הקידושין אינם מהווים ראיה לעצם מעשה הקידושין, אלא הם תנאי הכרחי ומהותי לקידושין - "עדות לקיום הדבר". מהו אופייה של עדות זו? האם עדות לקיום הדבר מספקת רמת נאמנות גבוהה במיוחד, או שמא היא נועדה להחיל פן ציבורי על מעשים חשובים? גמרא קידושין
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מקורות לשיעור הראשון רשימת מקורות לשיעור הראשון בסדרת השיעורים במסכת קידושין קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (א) נפתח את הלימוד במשנה בדף כט., ונתחיל בנושא הראשון שלה: חובות האב כלפי בנו. בשיעור הראשון נעסוק בהגדרת חובת האב כלפי בנו ובבחינת ביטוייה. האם ניתן לחלק בין החיובים השונים? ומה יסוד פטורה של האם? קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (ב) בשיעור שעבר עמדנו על היסוד הכללי של חובת האב כלפי בנו. כעת נעסוק בשתי מצוות פרטיות: מילה ופדיון. נחקור מיהו המחויב, הבן או האב; ואם הבן הוא המחויב – מדוע הוטל החיוב, בסופו של דבר, על כתפי האב. שאלה זו תועלה באופן כללי, ולאחר מכן באופן פרטי ביחס לכל אחת מן המצוות. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב כט:-ל: - וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם בשיעור זה נעסוק בחובה השלישית של האב כלפי בנו: ללמדו תורה. נבחן חיוב זה לאור האפשרויות השונות שהעלינו בשיעורים הקודמים בהבנת חובות האב כלפי בנו, ותוך כדי כך נדון גם במצו?ת תלמוד תורה באופן כללי. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - יסוד מצות כיבוד הורים האם מצות כיבוד הורים היא מצוה שבין אדם למקום או מצוה שבין אדם לחברו? לשאלה זו השלכה על מוקד המצוה, ונפקא מינות שונות אותן נבחן. נעיין גם האם ייתכן שמצות כיבוד הורים כוללת שני דינים שונים, המתבטאים במסלולים שונים של קיום. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - גדרי החיוב בכיבוד הורים בשיעור זה נעיין בפרטים שונים במצות כיבוד הורים, וננסה לבחון דרכם מה הם גדרי החיוב במצוה זו. נדון אם החיוב הוא בהנאת ההורה או שמא בשמיעה לקולו, ומהו הסכום שחייב הבן להוציא על הוריו, אם בכלל. ינחו אותנו בדיוננו היסודות שהעלינו בשיעור הקודם. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לב:-לג. - מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן התנאים נחלקו ביחס שבין 'שיבה' ו'זקנה', מתוך הנחה ש'זקנה' משמעה חכמה. אנו נדון האם מדובר בשני ת?נאים שונים או בתנאי עיקרי ובתנאי משני, ביחס שבין קימה להידור, ובהבדל הכללי שבין רוב שנים לרוב חכמה. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לג - כבוד רבו בשיעור זה נעיין בחיובו של אדם לכבד את רבו. נדון מה היחס בין החיוב לכבד כל חכם, אותו בחנו בשיעור הקודם, לבין החיוב לכבד רב. ננסה לראות אם יש לחיוב זה מקור עצמאי, ואם כן – מהו, ומה אופיו. במהלך הדיון ייבדקו הנפקא מינות השונות: גדר רבו, בן רב ואב תלמיד ועוד. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לג:-לד. - הגדרת מצות עשה שהזמן גרמא בשיעור זה נעסוק בהגדרת מצות עשה שהזמן גרמא. המגמה העיקרית היא לבחון אם כדי להגדיר מצוה כ"זמן גרמא" צריך הזמן להוות מחייב בה, או שמא די בכך שיש לו השפעה על מעשה המצוה. שאלה זו תיבחן מהיבטים רבים: הגדרת המצוה כמצוה או כדין, הגדרתה כעשה, סוג הגרימה ועוד. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא בשיעור הקודם עמלנו להגדיר מהי מצות עשה שהזמן גרמא. בשיעור זה ייבחנו גדרי הפטור של נשים ממצוות אלו, תוך עיון בשאלה אם יש משמעות לקיומן למרות היותן פטורות, ובהשלכותיו של קיום זה הן על מהות הפטור הן על אופי הקיום. לאחר שנעיין בשאלה זו, ניגש ללימוד הילפותות השונות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, וננסה להכריע לאיזה כיוון בהבנת הפטור נוטה כל אחת מהן. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - טעם פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לאחר שדנו בשיעורים הקודמים בגדרים השונים של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, ננסה לרדת לשורשי הפטור מן ההיבט ההגותי, תוך שימת דגש על הנפקותות ההלכתיות שהעלו הפוסקים לטעמים השונים. בעיקר תיבחן השאלה, האם הנשים פטורות מצד שעבודן לתפקידן בבית, או שמא הפטור נובע מגורם הנוגע לאישה עצמה, ולאו דווקא לתפקידיה. קידושין29-40

עמודים