קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב שאלות ותשובות בנושא חובת נשים בסוכה תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מנויי השיעור קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב כט:, לד. - תלמוד תורה לנשים בשיעורים האחרונים קיבלנו מבט כללי על מערכת חיובי המצוות בנשים. בשיעורים הקרובים נדון באופן פרטני יותר במצוות מסוימות, ונתחיל בתלמוד תורה. בשיעור זה נעסוק בגדרי החיוב והפטור של אישה במצות לימוד תורה ובגדרי האיסור וההיתר בדבר. נתמקד במחלוקת האחרונים אם יש קיום של תלמוד תורה בלימוד המצוות השייכות באישה, או שמא זהו הכשר מצוה בלבד. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - מצות פרייה ורבייה שיעור זה יעסוק במחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה אם נשים חייבות במצות פרייה ורבייה. נבחן את השיטות השונות בגדרי מצוה זו, והאם נשים שייכות בגדרים אלו. בתוך עיון זה ניגע בשאלות הקשורות למידת פעילותה של האישה במעשה הביאה: מחויבותה למסור את נפשה על גילוי עריות, האם קנאים פוגעים בישראלית הנבעלת לגוי ועוד. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לה - מעמד נשים כבנות מצווה בשיעור זה נעסוק במעמד האישה בשלושה תחומים פרטיים - איסורין, ממונות, וחיוב ההורגה? - וננסה לראות אם ניתן להסיק מהם מסקנות כלליות לגבי מעמד האישה. במהלך הדיון תעלה שאלת כשרות האישה לשמש כדיין וכעד, והיחס בין דיינות ועדות בכלל. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לה: - היתר כוהנות ליטמא למת קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לה:-לו. - השחתת הזקן והקפת הראש בנשים השיעור יעסוק בגדרי פטור נשים מאיסורי השחתת הזקן והקפת הראש. בגמרא מובאים שלושה נימוקים, ואנו ננסה לבחון אם הם חלוקים בהבנת הפטור. במהלך השיעור נעיין בגדריהם של איסורים אלו – האם הם במעשה או בתוצאה – ובנפקא מינות השונות של שאלה זו: איסור למקיף ולניקף, שיעור האיסור על פי מעשה ההשחתה או על פי הפאה הנותרת, הקפה בתער ובמספריים. בסוף השיעור נראה אם ניתן לחלק בנקודה זו בין איסור השחתת הזקן לבין איסור הקפת הראש. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לה:-לו. - קרחה בנשים האיסור האחרון בו נעסוק בהקשר של פטור נשים הוא איסור קרחה: איסור תלישת שערות הראש על המת. הגמרא מביאה את דעת איסי, כי נשים פטורות מאיסור קרחה. בגמרא ניתנים שלושה נימוקים שונים לשיטה זו, ובשיעור נעמוד עליהם ונבחן על פיהם כיווני יסוד בהסברת איסור קרחה: האם האיסור קשור בהשחתה או בעבודה זרה, או שמא דווקא ההתאבלות המוגזמת היא שנאסרה? במהלך השיעור נבחן נפקא מינות שונות להבנות אלו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו. - בין כך ובין כך אתם קרויים בנים הגמרא מביאה את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם חוטא נשאר בכלל "בנים אתם לה' אלוהיכם". אף שלכאורה זוהי מחלוקת הגותית בלבד, יש לה השלכות הלכתיות מעשיות לגבי מעמדם של מומרים כיהודים. אנו נבחן שאלה זו בעיקר לאור הנפקא מינה של חלות קידושי מומר, ונבדוק אם ניתן להשתייך לעם ישראל ברמות שונות של קשר - בין כישראל שהמיר דתו, ובין כגר שלא השלים את תהליך גיורו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו. - סמיכה בנשים בשיעור זה נעיין בסוגיית סמיכת נשים על קרבנותיהן. המשנה בקידושין דף לו. אומרת כי נשים אינן סומכות, אך בראשונים אנו מוצאים אפשרויות שונות בהבנת דין זה. בתחילת השיעור נחקור במהותו של דין הסמיכה: האם הוא חלק מווידויו של המתכפר, או שמא חלק מעבודת הקרבן. לאחר מכן נראה מאיזה מרכיב נפטרו הפטו?רים השונים: עכו"ם ונשים. לבסוף נבחן מקרה מעניין המובא בברייתא בתורת כוהנים, שם מסופר כי נתנו לנשים לסמוך כדי לעשות להן נחת רוח, וננסה לראות מהי משמעותה ההלכתית והלמדנית של ברייתא זו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו - תנופה בנשים בשיעור זה נעסוק בעבודת הקרבנות השנייה המנויה במשנה כמלאכה שנשים מופקעות ממנה: התנופה. נבחן אם הפקעה זו היא בקרבן או באישה, ומתוך כך נגיע לעיון מעמיק יותר ביסודות דין התנופה. נחקור אם התנופה ה?נ??ה? מצוה בכוהן או מצוה בבעלים, ואם היא קשורה לקרבן או שמא למתנות הכהונה. לאחר מכן, ננסה לעמוד על פשר התנופות יוצאות הדופן שנשים אכן חייבות בהן, במנחת סוטה ובקרבן נזירה, ונראה אם ניתן ללמוד מכך על אופי התנופה בקרבנות אלו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו - מעמד נשים ככוהנות במשנה בדף לו. מובאת רשימה של עבודות כהונה שאינן נעשות על ידי נשים. האם מדובר באוסף הפקעות מקרי, או שמא ישנו מכנה משותף המפקיע נשים מעבודת המקדש? בשיעור נרחיב בשאלה זו, ונראה נפקא מינות שונות לה. בהמשך ננסה לבדוק אם ניתן לפצל את דיני הכהונה לשניים, באופן שניתן יהיה להבין מדוע דינים מסוימים שייכים בנשים, ואחרים - לאו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו:-לז. - מצוות התלויות בארץ המשנה בדף לו: מנסחת את הכלל הידוע: "כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ". בשיעור ננסה לרדת לפשרו של המונח "מצוה שהיא תלויה בארץ" לאור שני הפירושים שמציעה הגמרא, ולאור ההבדל בין סוגיית הבבלי לסוגיית הירושלמי. האם הכוונה לארץ ישראל, או שמא ל"ארץ" במובן של "קרקע"? האם קיומן של מצוות אלו תלוי בארץ ישראל, או שמא החפצא שלהן אינו מצוי אלא בה? מתוך שאלה זו נצא לבאר את מחלוקת הראשונים אם מצות הבאת ביכורים נחשבת מצוה התלויה בארץ. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו:-לז. - חלה בשיעור זה נעיין במצו?ת הפרשת חלה ונבחן אם היא מצוה התלויה בארץ אם לאו. בנושא זה נחלקו האחרונים, ואנו נעיין בראיות השונות שהביאו: זמן החיוב, מקור הפטור לפירות חו"ל ודין תבואת חו"ל שהובאה לארץ. לבסוף ננסה לבחון אם ניתן לחלק בין מצוות התלויות בקדושת ארץ ישראל לבין מצוות התלויות במיקום הגאוגרפי – קרי: בשם ארץ ישראל – והאם חילוק זה קשור לשני הגדרים שהצענו בשיעור הקודם למצוות התלויות בארץ: מצוות שהחפצא שלהן קיים בארץ בלבד, לעומת מצוות שמבחינת החפצא שייכות אף בחו"ל, אך קיומן אפשרי רק בארץ. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לו:-לח. - חדש בשיעור זה נעסוק במחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר בעניין איסור חדש. נעמוד על כל אחת מן הדעות בפני עצמה. בדעת תנא קמא נשאל: מדוע ייחשב חדש כמצוה התלויה בארץ? האם מחלוקת התנאים בשיטת רבי ישמעאל מלמדת אותנו על אופי המצוה ועל משמעות הצורך בכיבוש להחלתה? גם בשיטה הסוברת כי חדש אסור בחוץ לארץ נחקור, האם המצוה כלל אינה חשובה מצוה התלויה בארץ, ואם כן, מדוע תיאסר אף בחו"ל. נראה גם את היתרו המפורסם של הב"ח ואת השגות האחרונים עליו, ונבחן אם ניתן להציל אותו מן ההשגות ולהסביר את דבריו באופן המתיישב על הלב. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לח - שמיטת כספים רבי אלעזר ברבי שמעון מחדש כי מצות שמיטת כספים נוהגת רק מעת הכניסה לארץ מחד גיסא, אך מאידך גיסא – גם בחו"ל. דינים אלו מעמידים אותנו בפני שאלה: האם מצוה זו היא מצוה התלויה בארץ הנוהגת מסיבה כלשהי גם בחו"ל, או שמא זוהי מצוה שאינה תלויה בארץ אשר מסיבה כלשהי חל ציוויה רק לאחר הכניסה לארץ? בשיעור ננסה לעמוד על מהותה של מצות שמיטת כספים לאור מעמדה ביחס למצוות שמיטת הקרקע בשנה השביעית והחזרת הקרקעות בשנת החמישים. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לח - שילוח עבדים בחוץ לארץ רבי אלעזר ברבי שמעון מונה את מצות שילוח עבדים כמצוה שאף על פי שהציווי עליה חל רק עם הכניסה לארץ, היא מתקיימת אף מחוצה לה. במהלך השיעור נדון בגדר מצות שילוח עבדים: האם היא חלק מדיני יובל, או שמא פרט בהלכות עבדות? האם שחרור העבדים מעכב בחלות היובל, ואם כן - מדוע? ומה דין עבד נרצע שבטל היובל בתקופת עבדותו? קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לח - איסור ערלה בחוץ לארץ בגמרא מובאות מספר דעות בדבר מקורו של איסור ערלה בחו"ל. אנו נעסוק בעיקר בשיטה שאיסור זה הנו הלכה למשה מסיני. נחקור אם זוהי הרחבה של איסור התורה בארץ ישראל, או שמא איסור חדש, מקורי, בחו"ל. במהלך החקירה נעלה הבנות שונות באיסור ערלה, נעיין בזיקה שבין ערלה לנטע רבעי, ונסקור את דיני ערלה השונים - קליפות, איסור הנאה וחיוב השר?פה. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לח:-לט. - ספק ערלה בחוץ לארץ אף שנושא השיעור הוא ספק ערלה בחו"ל, יעסוק חלקו הראשון בדין הכללי יותר של ספקא דאורייתא ובדרכים השונות להכרעת ספקות אלו. לאחר בחינת נושא זה, ניגש לראות מה הן השלכותיו על סוגייתנו, ומה יסוד ההבדל שבין ספק איסור ערלה בחו"ל לבין שאר האיסורים. במהלך השיעור נדון במעמד רוב, קרוב וחזקה, באיסורי גברא מול איסורי חפצא ועוד. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לט - איסור כלאיים בחוץ לארץ השיעור האחרון בעניין המצוות התלויות בארץ יעסוק באיסור כלאיים. במהלך השיעור נגדיר את איסורי כלאיים השונים - כלאי אילן, כלאי הכרם וכלאי זרעים, נראה מה דינו של כל אחד מהם בארץ ומחוצה לה ומה מקור ההבדל בין רמות החיוב השונות. נלמד גם את דינו של רבי יאשיה, המחייב על כלאי הכרם דווקא בזריעת מיני הכלאיים יחד עם החרצנים: נבחן מה משמעותה של הגבלה זו, ומדוע היא משמעותית גם בחו"ל. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לט - העושה מצווה אחת האם "כל העושה מצוה אחת מטיבין לו", או שמא דווקא המקיים את מצוות כיבוד הורים, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה? בשיעור זה נעסוק בתשובת הגמרא לסתירה שבין המקורות השונים, ובתוך כך נבחן את ייחודיותן של המצוות הללו שמפרטת המשנה בתחילת מסכת פאה. נעיין גם בפירושו של הירושלמי למשנתנו ובמשמעותו לשאלה שהעסיקה את ההוגים היהודים, אם יש צורך לקיים את כל המצוות על מנת להגיע לשלמות. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לט - שכר מצווה בהאי עלמא קביעתו של רבי יעקב כי "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" מובאת בגמרא כפתרון לקושיה מקומית, אך נועדה במקורה לפתור בעיה תאולוגית חמורה: הפער בין הבטחות התורה לשכר על מצוות לבין מה שאנו רואים במציאות. מה משמעותה של קביעה זו? מה היחס בין הגמול בעולם הזה והגמול בעולם הבא? מה סוברים החולקים על רבי יעקב, וכיצד הם רואים את הגמול בעולם הזה? בשיעור זה ננסה לטעום מקצת שבמקצת מן התשובות לשאלות כבדות משקל אלו, מתוך הפרספקטיבה של סוגייתנו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לט: - אַחֵר דמותו של אחר, הוא אלישע בן אבויה, ריתקה רבים לאורך הדורות, מן האמוראים הקרובים אליו ועד לסופרים בני זמננו. דמותו של תלמיד חכם ששנה ופירש, גדול דור שבגד באמונתו, בעמו ובאלוהיו, מעוררת שאלות רבות: ההייתה ההתמוטטות צפויה מראש? כלום היו זרעי הרשעה טמונים באלישע כבר מתחילתו, או שמא הוא זה שהביא על עצמו את הרעה במו ידיו? מהו היחס בין אלישע בן אבויה, העושה את דרכו מעולם התורה החוצה, לרבי עקיבא, ההולך בדרך ההפוכה? ומהו המסר שניתן ללמוד מסיפורו של אחר? קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב לט:-מ. - הכופה את יצרו במהלך הסוגיה מובטח לנו כי "ישב ולא עבר עבירה - נותנים לו שכר כעושה מצוה". האם אכן יכולה גם פסיביות להיחשב כמצוה? ואם כן, מתי? מהי באמת ההגדרה של מעשה? קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב מ. - צירוף מחשבה למעשה מהו החילוק שבין מחשבה טובה, אותה מצרף הקב"ה למעשה, לבין מחשבה רעה, אותה אין הוא מצרף? ומדוע אצל גויים - ובעבודה זרה גם אצל יהודים - מחשבה רעה מצטרפת למעשה? במהלך השיעור נעקוב אחר שני פירושים המובאים במשך חכמה, וננסה להבין אם שכר ניתן על מחשבת מצווה מפני שהמעשה נחשב כאילו אכן נעשה, או שמא השכר הוא על המחשבה מצד עצמה. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב מ. - יעשה כמו שלבו חפץ - ואל יחלל שם שמים בפרהסיה "אמר רבי אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא". מימרה זו של רבי אלעאי מפתיעה, אולי אפילו מדהימה, בחריפותה: האם אכן הותרה הרצועה? האם ייתכן מצב בו אין אדם יכול לעמוד בפני יצרו? ואם כן, עקרון הבחירה החופשית - להיכן הלך?! קידושין29-40

עמודים