קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב מ. - חילול שם שמים רגילים אנו למימרות העוסקות בחומרתו הגדולה של חילול השם. אחת מהן מופיעה בסוגייתנו: "אין מקיפין בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד". הראשונים התלבטו בדבר פירושה של מימרה זו ובדבר מקורה, ובשיעור ננסה, לאור דבריהם, לעמוד מעט על משמעותו של חילול השם ולהבחין בין שני אופנים שלו. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב מ. - תוהא על הראשונות ר' אלחנן וסרמן תוהה בדבר יסודה של התשובה במידת הרחמים, שהרי עקירת המעשה היא מעיקר הדין. מובאות תשובותיהם של החפץ חיים, שהאדם נידון על פי אישיותו ולא רק מעשיו, תשובתו של ר' וסרמן כי יש להבדיל בין עצם המעשה לבין מהות הציות להקב"ה, ותשובה שלישית המבדילה בין מחיקת המצווה או העברה ביחס למציאות עצמה. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב מ: - תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה תלמוד גדול או מעשה גדול"? שאלה זו, שהובאה בפני רבי טרפון והזקנים המסובים בעליית בית נתזה שבלוד, היא מן השאלות הבוערות בלב כל עובד ה': האם לימוד תורה עדיף על קיום המצוות המעשיות, או שמא להפך? דא עקא, שהכרעת הזקנים – "תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה" – כלל אינה מפזרת את הערפל, ונדמה שהיא אף הופכת אותו סמיך יותר. בשיעור שלפנינו ננסה לפתוח צוהר להבנת מסקנתם של הזקנים לאור ביאורו של המאירי על משמעותו של לימוד התורה בהקשר של המעשה, ולאור דברים שכתב הרב סולוביצ'יק בספרו איש ההלכה. קידושין29-40
הרב ברוך וינטרוב מ: - האוכל בשוק מדוע פסול האוכל בשוק לעדות? האומנם זהו חטא חמור כל כך? ומה היחס בין האוכל בשוק לבין שאר פסולי העדות העולים בסוגייתנו? בשיעור נביא שלושה הסברים שונים לפסולו של האוכל בשוק לעדות. קידושין29-40

עמודים