ראש חודש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שבת ראש חודש - שמים וארץ חדשים ספר ישעיהו מסתיים בפרק ס"ו ובו גאולה חלקית יחסית לגאולה בפרקי שבע דנחמתא. בפרק זה אין הקשר של ישראל לקב"ה כקשר של שותף - כלה או אפילו עבד או כשל תינוק שהוא פסיבי בלידתו ואינו שותף ליצירה של הקב"ה. הפרק מדגיש את ענוונותו של האדם מול גדלות ה'. גאולה זו היא פחות אידיאלית אך סיכויי ההגעה אליה גדולים יותר. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי ראש חודש קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ראש חודש חלק א הגר`ח בהליכות הגר`ח קבע שאין לומר ברכת החודש משום 'תחינות'. הרב יעקבוסון המקור להכרזה - מחזור ויטרי, וניתן לבססו על הירושלמי. ערוך השולחן התנהג אף הוא, והראה שמדובר בתפילת רב בגמ' בברכות, ושאינה קשורה לשבת. המהנג להחזיק ספר תורה הנו חסר מקור. על דרך הדרוש - הגרי`ד: ספרק התורה הוא שמאחד את הציבור (בדומה לכל נדרי), בדומה לבי`ד של 71 שיכול לתפקד גם כמייצג ציבור ולא כבי`ד. הלל בר`ח: הגמ' בערכין לא סופרת את ר`ח בימים שאומרים. אך אומרים ממנהג. הרמב`ם - לא מברכים על מנהג; תוס' - מברכים (ראייתו: יו`ט שני). בפוסקים ישנה מחלוקת האם מברכים רק בציבור או שלא מברכים אף ביחיד. בנפש הרב - בצעירותו לא ברך, באמצעיתו - ברך בציבור. בזקנותו - שמע מהחזן שמברך. יש שעושים כך אף ביום העצמאות. סיום ההלל יותר קל. סעודת ר`ח. המנהג ללבוש בגדים (ייתכן ומקורו במנהג הגר`א). קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב בנימין תבורי ראש חודש חלק ב השיעור ממשיך לעסוק במנהגים הנוגעים לראש חודש: 1. כאשר חל בשבת. על פי ערוה`ש: יש לומר קדשנו במצוותיך, בניגוד לכתוב בסידורים הישנים; 2. ישנה מחלוקת גדולה בנוגע לאמירת רצה אל מול יעלה ויבוא לאחר סעודה שלישית. הרא`ל - לאכול לפני כדי לא להכריע. הרב עמיטל - עדיף להכריע, ובכל מקרה ניתן לסמוך על כל כיוון; התניא - לומר את שניהם; ייתכן שמבוסס על דברי הריטב`א בנוגע לבין השמשות. דיון דומה קיים לגבי אכילה בסוכה בשמיני עצרת שנכנס מוקדם. 3. מנהג הגר`א בשיר של יום של החגים; דיון בנוגע למעמד המזמור ברכי נפשי. 4. הסברת המנהג לחלוץ תפילין (לא ניתן לומר קדושת כתר בתפילין), והיחס בין מנהג זה לקדיש שלפני מוסף. 5. הנהגות בנוגע לברכת הלבנה ולקידוש החודש. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב ברוך גיגי קדושת ראש השנה וראש חודש בשיעור זה נעסוק ביחס שבין קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש. נבחן את השאלה האם מדובר בשתי קדושות נפרדות, או שמא מכיוון שימים אלו מחוברים מעצם הגדרתם הרי שקדושה אחת היא. עיקר הדיון יתמקד בשאלת הגמרא - האם מזכירים את ראש חודש בתפילת ראש השנה, וכן בטיב הקרבנות שמקריבים באותו היום. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי ראש חודש שחל בשבת מה בין קדושת השבת לקדושת ראש חודש? בשיעור זה נברר מי מבין הקדושות היא הדומיננטית יותר, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בנוסח התפילה. כמו כן, נעמוד על ההבדל המהותי שבין הקדושות הנ`ל והשלכותיו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב אמנון בזק ראש חודש ניסן קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לאופיו של ראש חודש בשיעור זה ננסה לבחון את אופיו של ראש חודש - האם מדובר במועד ככל המועדים או שמא הוא דומה יותר לשבת? עיון בפרשת הקרבנות שבפרשתנו, ובפרשיית המועדות שבפרשת אמור חושף את הצדדים השונים שיש בראש חודש. בנוסף, ננסה לראות כיצד מתבטא אופיו של ראש החודש בפרשיות שונות בתנ`ך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יהודה שביב שבת ראש חודש - השמיים כסאי - חודש ושבת רצויים ההפטרה סוגרת מעגל עם תחילת ספר ישעיהו בתיאור השבת והחודש הרצויים בעיני ה'. ראש החודש הרצוי הוא יום המקודש והמיוחד לעבודת ה' של כל העולם, במיוחד במקדש. השיעור מתייחס גם לכך שראש חודש הוא יומן של הנשים בישראל, ויומה של רחל אמנו בפרט. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב מחר חודש מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן? שיעורים על ההפטרות
הרב ברוך גיגי ראשי חודשים לעמך נתת
רבני ותלמידי הישיבה אנא ה' הושיעה נא - לע"נ של הלל יפה אריאל ורב מיכאל מרק הי"ד למרות הכאב העצום על הירצחה של ביתם, ביקשו הוריה של הלל הי"ד להתפלל תפילת הלל בשמחה והודיה בביתם בר"ח תמוז שחל היום, ל' בסיוון תשע"ו.