ריה"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר שיעור 26 - העולם הבא והיחס למוות כיצד ייתכן שהתורה איננה מזכירה כלל את העולם הבא? האם העולם הזה הוא רק כלי לעולם הבא, או שמא יש לו משמעות בפני עצמו? מהו היחס הראוי למוות? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 27 - שמות ה' מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוי"ה? מהו ההבדל המהותי בין התפיסה האלילית לבין תפיסת של היהדות בדבר אחדות הא-ל? כיצד יכול היהודי לפנות לקב"ה ב'שמו הפרטי'? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 28 - התארים האלוקיים והגשמת האל המאמר בוחן את גישתו של ריה"ל לבעיית התארים האלוקיים, המחייבים - לכאורה - הגשמה של הקב"ה. בעיה זו נבחנת על רקע שתי סוגיות: הרצון האלוקי ומקומו של הא-ל. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 29 - השפה והשירה העברית מה היה יחסו של ריה"ל לשפה העברית ולשירתה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע משמעותה של השפה בזמנו ובזמננו. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 30 - התפילה (א) - תפקידה מה היה יחסו של ריה"ל לתפילה? ומהו היחס בין שיטתו לבין שיטתם של הרמב"ם, הרמב"ן, הגרי"ד והראי"ה קוק? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 31 - התפילה (ב) - תפילת יחיד וציבור המאמר מברר את היחס שבין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור בהגותו של ריה"ל והוגים אחרים. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב ברוך וינטרוב ספר הכוזרי - מחשבת ישראל וגורמים להתעוררותה (א) – הקדמה מטרתנו בשיעור זה תהיה לדון בשאלה: מהו הכוח שגורם להתעוררות ופיתוח המחשבה היהודית? לשון אחרת, מהם הגורמים שהובילו הוגים שונים – וביניהם רבי יהודה הלוי, שבו נתמקד בסדרה זו – לכתוב את ספריהם ולנסח את מערכת האמונות והדעות שלהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מחשבת ישראל וגורמים להתעוררותה (ב) – סקירה להלן נעבור על ספרים שונים, וננסה, בעיקר דרך ההקדמות השונות, לעמוד על המתח המרכזי שכל ספר בא ליישב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב ההקדמה (ג) – המתח העומד בבסיס ספר הכוזרי נעמוד על הזרז החיצוני לכתיבת הספר, וכן על המניע הפנימי - המתח המובנה שבין תחושה דתית אינטואיטיבית לתבונה. במסגרת זו נעמיד את ריה"ל אל מול הרמב"ם, ובהמשך, בגלגול מודרני ושונה, את הרב קוק אל מול אחד העם. מתוך כך נדון בדיאלוג עם הפילוסוף, וכן בעמדות הנפשיות שמתבטאות בשתי הדתות - הנצרות והאסלאם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב תבונה והתגלות: האדם השלם (ה) נמשיך לעסוק במחלוקת הרמב"ם והכוזרי בשאלת התבונה וההתגלות, ודרך בעיית הרצוי והמצוי של דיוויד יום, נגיע לשאלת הטוב והרע מול האמת והשקר בחטא עץ הדעת לפי הרמב"ם. נחתום בניסיון לעמוד על "האדם השלם" לפי כל אחת מהשיטות, ועל דרך עבודת ה' ומקום החוויה והרגש. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – גישות כלליות (ז) נסקור ארבע גישות ליחסי תורה ומדע: זהות ביניהם או הפרדה מסוימת בצורות שונות. נבחן את דברי הרמב"ם, פרופ' ליבוביץ', ריה"ל והרב קוק. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ט) בשיעור זה נעסוק במהלך השני האפשרי בעת סתירה בין המדע לבין הדת – פירוש מחודש של הדת. נעמוד על סייגים שונים במסגרת מהלך זה, ונעמוד על דברי הרמב"ם והרב קוק בהקשר זה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הקשר בין האדם לא-ל: התגלות ונבואה (י) בשיעור זה נעסוק במערכת היחסים שבין האדם לא-ל ברמה העקרונית, ובמיוחד בהתגלות דרך הנבואה. נראה כיצד זו אפשרית לפי ריה"ל, ויתר על כן - עד כמה זו הכרחית. בהמשך השיעור נעסוק ביחס שבין ההתגלות לשאלת ההגשמה, ונקרא את דברי רס"ג בנושא. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הקשר בין האדם לא-ל: התגלות ונבואה (יא) בשיעור זה נמשיך לעיין בשאלת ההתגלות, ולאחר שסקרנו את עמדות רס"ג, ריה"ל והרמב"ם לגבי הרובד ה'טכני', נבחן כעת את המישור המהותי - התקשורת שבין הסופי לאינסופי. נשווה בין שיטת הרמב"ם והפילוסופים הדתיים ובין שיטת ריה"ל, ונעמוד על נקודות שונות בתפיסותיהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב היחס בין א-לוהים ואדם – המצוות בשיטת הרמב"ם (יב) לאחר שביררנו את היחס שבין א-לוהים לאדם מצד ההתגלות והנבואה, נעמוד על עבודת ה' מצד האדם. בשיעור זה נרחיב על תשתית המצוות לפי הרמב"ם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב היחס בין א-לוהים ואדם – המצוות בשיטת הרמב"ם (יג) לאחר שראינו את מטרות המצוות לפי הרמב"ם - תיקון הפרט והחברה או חינוך לידיעות ואמונות נכונות - נדון במטרה השנייה, שמניחה כי האדם צריך להיות מודע למטרת המצווה. נסביר לפי הנחה זו מדוע בוחר הרמב"ם שלא יהיה שינוי בדברי התורה, ונעמוד על שתי ההבנות האפשריות לעמדת הרמב"ם. את התשובה השנייה נקשר לעבודה מאהבה, ונחתום בעמדת הגרי"ד. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב היחס בין א-לוהים ואדם – המצוות בשיטת הרמב"ם (יג) לאחר שראינו את מטרות המצוות לפי הרמב"ם - תיקון הפרט והחברה או חינוך לידיעות ואמונות נכונות - נדון במטרה השנייה, שמניחה כי האדם צריך להיות מודע למטרת המצווה. נסביר לפי הנחה זו מדוע בוחר הרמב"ם שלא יהיה שינוי בדברי התורה, ונעמוד על שתי ההבנות האפשריות לעמדת הרמב"ם. את התשובה השנייה נקשר לעבודה מאהבה, ונחתום בעמדת הגרי"ד. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב ההתנגדות לשיטת הרמב"ם בביאור המצוות (יד) לאחר שעסקנו במטרת המצוות לפי הרמב"ם, נבחן את עמדת ריה"ל והרש"ר הירש, ונעמוד על מספר קשיים שמעלה שיטת הרמב"ם. מתוך כך נחדד את ההבדלים בין השיטות, נראה את היחס למצוות המעשיות ובמיוחד לפרטיהם השונים. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב עוד על טעמי המצוות (טו) לאחר שעסקנו בהרחבה בשיטת הרמב"ם לגבי טעמי המצוות, ומתוכה עברנו לקושיות ריה"ל והרש"ר הירש, נעבור בקצרה לעמדות נוספות. שוב נעשה זאת מתוך מצוות המילה, ונראה את יחסו של הרב קוק, ריה"ל והמהר"ל למצווה ולפרטיה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מצוות – ציווי או הנחיה (טז) לאחר שראינו את עמדת הרמב"ם, ריה"ל ועוד מהוגי ספרד (סכמטית) ביחס למצוות ולטעמן ותכליתן, נעבור לסקירת עמדת ההוגים באשכנז. נפתח בדברי הטור והשפת אמת, ומשם נעבור לבחון שלוש נקודות במערכת המצוות: היחס לא-ל המצווה, הבנת המצווה עצמה, והיחס לאדם שנצטווה בה. נחתום בדיון קצר על האפשרות לשלב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – להיכן הלכה הסגולה הא-להית? (יז) נסטה מעט לעיסוק בחטא העגל, כפי שגם בוחר החבר לעשות, על אף שהיה יכול להימנע מכך. נסביר את עמדתו, ולפיה החטא אינו נורא כל כך, ובשיעור זה נתמקד בתשובה הראשונה - "גדול מי שחטאיו ספורים". ספר הכוזרי

עמודים