ריה"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – מדוע אנשים חוטאים? (יח) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחטא העגל, ונבחן שתי תשובות נוספות של החבר למלך כוזר. הראשונה מבוססת על דברי בעל עקדת יצחק המסתמך על סוקרטס ועל דברי המהר"ל, ונראה כיצד הם מסייעים להסבר מצב העם בעת החטא. נחתום בהסבר מעשה אהרן הכהן שסייע לבניית העגל, ונראה מה הייתה מגמתו וכיצד הדבר משקף את היחס בין מחשבה למעשה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – מהות החטא (יט) לאחר שראינו את ניתוח חטא העגל על ידי ריה"ל ואחרים, ומתוך כך את היחס למניעים האנושיים לחטא באופן כללי, נעבור לבחון את מהות החטא עצמו. נפתח בעמדות השונות, ונחתום בשיטת ריה"ל עצמו, במשל התרופות וביחס שבין החטא למצווה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – ראיות וראיות (כ) לקראת סוף המאמר הראשון, עובר הכוזרי לעסוק בעולם הבא. בשיעורים הקרובים נעסוק בכך אף אנו, ונפתח בשיעור זה בהסבר הקשר שבין הנושא לדברינו הקודמים, ובשאלה מדוע לא הוזכר העולם הזה בתורה שבכתב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מהותו על ידי הפילוסופים (כא) בשיעור זה נעסוק בשתי הטענות של הכוזרי כנגד דברי החבר על העולם הבא. נעמוד בעיקר על הטענה השנייה - טענת הפילוסופים כנגד החומר. נבחן את דברי הרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן, ולבסוף, החבר - ריה"ל. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מהותו על פי ריה"ל (כב) לאחר שראינו את דברי הרמב"ם על העולם הבא, נשוב לספר הכוזרי, ונראה כיצד מהי עמדתו לגבי העולם הבא, ומה היחס בין העולם הזה לעולם הבא. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מהותו על פי ריה"ל (כב) לאחר שראינו את דברי הרמב"ם על העולם הבא, נשוב לספר הכוזרי, ונראה כיצד מהי עמדתו לגבי העולם הבא, ומה היחס בין העולם הזה לעולם הבא. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מצבם של ישראל בעולם הזה (כג) בשיעור זה נמשיך ונטפל בטענת מלך כוזר על שפלותם של עם ישראל בעולם הזה. נבחן שתי תשובות (השלישית תיבחן בשיעור הבא): המצב השפל אינו סימן לריחוק מהקב"ה; והגלות היא תוצאה של העבירות. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הגלות כתיקון (כד) בשיעור שעבר החלנו לבחון את ניסיונותיו של ריה"ל לבאר כיצד ייתכן שעם ישראל, הקרוב אל הקב"ה, אינו נהנה מהצלחה בעולם הזה, הצלחה שאמורה לבוא לכאורה יחד עם קרבת השם. במסגרת דיון זה התחלנו לעסוק בשאלת הגלות, והבאנו לה מספר התייחסויות. בשיעור זה נבחן תשובה נועזת של ריה"ל - הגלות אינה רק ירידה אלא שלב בתכנית הא-להית. ספר הכוזרי
הרב איתיאל גולד מעמד הר סיני עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד חטא העגל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד העולם הבא עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד היחס לגלות עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד תארי הקב`ה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ארץ ישראל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד בית המקדש עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד סבלו של עם ישראל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מצוות שבין האדם לחברו ומצוות שבין האדם למקום עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הסגפנות בעבודת ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד טומאה וטהרה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד השפה העברית עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד האדם האידיאלי עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ההתעלות במועדים עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הרצון עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד דרך ארץ קדמה לתורה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד פרטי המצוות עיון בכוזרי

עמודים