שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט חשמל בשבת מדוע אסור להדליק מכשירים חשמליים בשבת? מתברר, כי בשאלה זו נחלקו הפוסקים: יש שכתבו שהסטת מתג חשמלי נחשבת להבערה, ה`חזון איש` טען שסגירת מעגל חשמלי היא עבירה על איסור בונה, ה`בית יצחק` סבר שהדבר אסור משום נולד (הולדת זרם), והגרש`ז אוירבך הסביר שהדבר אסור משום איסורים שונים מדרבנן. מהן ההשלכות של מחלוקת זו? האם מותר לפתוח מעגל חשמלי שאינו סגור? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט כיצד מפעילים מדינה בשבת? הקמת מדינת ישראל, כמדינה יהודית, מעוררת שאלות הלכתיות מעניינות. שיעור זה עוסק בשתיים מהשאלות המתעוררות בשבת: הפעלת תחנת כוח חשמלית וייצור חשמל בשבת, והיחס בין שימוש בנכרים לבין שימוש בפתרונות של גרמא. האם מותר לעובד חברת החשמל לעבוד בשבת, והאם מותר לכל אחד להשתמש בחשמל שיוצר בשבת? האם עדיף להפעיל מוסדות ממשלתיים וציבוריים בשבת באמצעות גויים, או באמצעות פתרונות הלכה-טכניים? אם ראוי שקיומה של מדינת ישראל בשבת יתבסס על עבודת גויים? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב איתיאל אורון הלכה ורפואה #07, רפואה בשבת הלכה ורפואה #07, רפואה בשבת קש"ת - הלכה ורפואה
הרב איתיאל אורון רפואה בשבת ח"ב קש"ת - הלכה ורפואה
הרב איתיאל אורון רפואה בשבת קש"ת - הלכה ורפואה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב אביהוד שורץ שיעור 7 - חזרה מפעילות צבאית בשבת חלק 1 קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 8 - היערכות למניעת חילול שבת בשיעור עסקנו בשאלה האם לאדם מותר להכניס את עצמו למצבים בהם יאלץ משום פיקוח נפש לחלל שבת. השיעור פתח בפרשנות הרי`ף הרמב`ם ובעל המאור לברייתא העוסקת באדם הנוסע בספינה, והמשיך לסקור את המחלוקת ההלכתית שנוצרה בין האחרונים על היקף ומשמעות הפסיקה העקרונית כבעל המאור, המתיר להתחיל פעולות מעין אלו בתחילת השבוע אך אוסר זאת בסופו. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 9 - היערכות למניעת חילול שבת חלק ב' בתחילת השיעור הובאו מספר השלמות העוסקות בכניסה לסיטואציות המחייבות פיקוח נפש (סביב הגדרות 'צורך מצווה' המתירות להיכנס לחילול שבת, ודעת ר`ת המרחיבה צורך זה). בהמשכו, השיעור עסק בשאלה העקרונית האם יש צורך להקדים ולבצע פעולות על מנת למנוע חילול שבת, ומה הדין במידה ופעולות אלה לא הוכנו (הדוגמה: דעת בעל המאור בנוגע לחימום מים לפני מילה בשבת, ונסיעה ביום שישי לבית החולים), בסיום השיעור נידונו חידושם של הגרש`ז ושל הרב אשר וויס בנידון. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 16 - רחיצה בשבת לחייל החוזר מפעילות השיעור עוסק בדיני רחצה בשבת לאחר פעילות מבצעית. בשיעור נפרשים גדרי איסור הרחצה בשבת, בין מצד חימום המים ובין מצד איסור הרחצה עצמו (בין בחמים ובין בקרים), תוך הדגשת הקולות הקיימות בפוסקים (ר' עקיבא איגר, ר' משה פיינשטיין, ר' שלמה זלמן אוירבעך) במקרה של חולה או של מצטער, ובמקרה בו המים הוחמו לפני שבת או בהיתר בשבת. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 17 - הקלטת ראיון עם קצין צה"ל שישודר בשבת השיעור עסק בשאלה האם ולאיזה צורך ניתן לשדר בשבת תוכנית רדיו או טלוויזיה שהשתתף בה יהודי. קש"ת - הלכות צבא
הרב בנימין תבורי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בראש השנה שחל בשבת איננו תוקעים בשופר. בשיעור זה ננסה להבין מהי הסיבה לכך, האם מדובר בגזירת חכמים, או שמא ישנה חלוקה עקרונית בין ראש השנה שחל בשבת לבין ראש השנה החל באחד מימות השבוע. עוד נבחן מדוע במקדש תוקעים גם בראש השנה שחל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור הבערה בשבת מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס`ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי`ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז`ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב`ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי`ד אינם עונשים כלל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי כבוד שבת הציווי `זכור את יום השבת לקדשו` מהווה מקור למצוות כבוד שבת. בשיעור זה נבחן כמה היבטים בהם באה לידי ביטוי מצווה זו: נעסוק בדברי הרמב`ן על כך שמניין ימות השבוע על רקע השבת מהווה קיום של מצווה זו; נדון במחלוקת הלל ושמאי ביחס לשמירת מנה נאה לכבוד שבת; ונעסוק במנהגם של חכמי ישראל להשכים ולהכין בעצמם חלק מההכנות לקראת שבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ליל שבת חלק א בפתח השיעור הוזכר הצורך שהחזן יאמר 'מגן אבות' בקול רם מכיוון שברכה זו היא בבחינת חזרת הש`ץ. לאחר מכן הובאו מספר הנהגות בסדר ליל שבת: א. אמירת 'ויכולו' - האם יש לו תוקף של עדות, האם לאומרו בשניים. ב. אמירת 'שלום עליכם' - האם בכלל לומר פיוט זה (שהרי לא כל אחד הוא בר הכי שמלאכים ילווהו), האם ראוי לומר את 'צאתכם לשלום' או שיש בדבר משום גנאי (מסלק המלאכים ממנו), והאם ניתן לומר 'ברכוני לשלום' (לאחר דברי הרמב`ן שאין להתפלל למלאכים). ג. עמידה בקידוש - מחלוקת המנהגים בנוגע לעמידה בקידוש (מצד אחד יש עדות או קבלת 'פנים חדשות' - השבת, מצד שני מצד ברכת הגפן יש לשבת. הובא מנהג שו`ע הרב והגר`א לשבת דווקא). בסיום השיעור הוזכר בקצרה חילוק בין מנהגים בהם יש דעות שונות, שניתן לסמוך בהם על מנהג אבות, לבין הנהגות שיש לשנות גם בניגוד למנהגי אבות. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב בנימין תבורי ליל שבת חלק ב' - עניני קידוש הלילה והיום בפתח השיעור הוזכרו המנהגים השונים אודות הפסוקים הנאמרים בפתח הקידוש (האם מתחילים מ'ויכולו' או מ'יום השישי' ומדוע), והאם יש בחלק מהמנהגים בעיה של הזכרת חצי פסוק. כפיתרון הוצע להתחיל בראש הפסוק, הצעת הרב מרגליות שאין בעיה להתחיל באמצע פסוק, והצעת החת`ס שאין בעיה לצטט פסוק לאחר טעם מפסיק (שאלה דומה קיימת גם במקומות אחרים, כגון ב'וזאת התורה אשר שם משה'). בהמשך, נידונה שאלת חיוב שתיית היין על ידי כלל המסובים בקידוש הלילה ובקידוש היום, הוזכר הדיון בין הגרי`ז והגר`ח בשאלה האם ישנה חשיבות מרובה יותר דווקא לשתיית היין ביום (בו אין חיוב קידוש), שאלת חיוב היין בסעודה שלישית (דעת הרמב`ם בנידון), ושאלת קידוש במקום סעודה בלילה וביום (הוזכרה דעתו של הרב עובדיה להקל בקידוש היום בעקבות דעת הראב`ד על אכילה לפני קידוש) קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב בנימין תבורי ענייני שבת - לחם משנה וסעודה שלישית השיעור נפתח בהצגת מחלוקת האמוראים בנוגע לכמות הלחמים עליהם בוצעים ל'לחם משנה', ובשיטת הרשב`א הפוסק שאין חובה לבצוע את שתי הלחמים, ושאין חובה לאכול לחם משנה בסעודה שלישית (בעקבות חישוב כמות הלחמים שהייתה לאוכלי המן). את מנהג לבצוע את שתי הלחמים ולאכול לחם משנה אף בסעודה שלישית ניתן להסביר על בסיס הכפילות שקיימת בכל הלכות שבת. לאחר מכן, נידונה השאלה מדוע רק סעודה שלישית נקראת 'שאלש סידעס' (שלוש סעודות), מנהג לפצל את סעודת שבת על מנת להספיק סעודה שלישית (ומנהגים דומים אשר ניסו להספיק את הסעודה למרות קוצר הזמן והתיאבון), ומנהג החסידים לצאת ידי חובתה בדברי תורה, תשובת המתנגדים בעניין. בסיום השיעור הוזכר חיוב נשים בסעודה שלישית. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב בנימין תבורי ענייני שבת - שתיית יין הקידוש וענייני הבדלה בשיעור נידונו מספר מנהגים: א. שתיית יין לאחר ברכת המזון בסעודה שלישית בשבת ובשבע ברכות (הוזכרה הקולא שאדם שאינו רגיל בברכה על הכוס שלא ישתה, ולעומתה חובת השתייה בשבע ברכות). ב. המנהג שאישה לא תשתה מההבדלה (הצגתו וניסיון לבססו על ספק חיוב נשים בהבדלה, והשלכותיו של ביסוס זה על שתיית כלה מכוס של ברכת האירוסין). ג. שאלת ברכת בורא מאורי האש על אור חשמל - מנהגם של ר' חיים עוזר ושל הגר`ח היה לברך, ואילו הרב עובדיה פסק שלא לברך. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב בנימין תבורי עשיית מלאכה בשבת על ידי קטן השיעור עוסק בעשיית מלאכה בשבת על ידי קטן. הפסוק מרבה באיסור מלאכה 'אתה ובנך' את מלאכת הקטן. נחלקו ראשונים ואחרונים (אבן עזרא, ??, ר' חיים). במשמעות איסור זה וביחסו לאיסור האכלת ילד בטריפות ובנבילות. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי קידוש השבת, המועדים וראשי חודשים בשיעור זה נעסוק בתפקידו של בית הדין והאדם הפרטי בהחלת קדושת הזמן. מהי המשמעות של הכרזת בית הדין `מקודש מקודש`? האם יצירת קדושה יש כאן, או שמא חשיפת הקדושה בלבד? בנוסף לכך, נדון בקידוש השבת וראשי חודשים ונברר מהי תרומתו של האדם הפרטי לקדושת הימים. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי בישול ביו"ט לצורך השבת בגמרא מובאת מחלוקת האמוראים בנוגע לעצם קיומו של דין `הואיל`, המאפשר בישול ביו`ט ליום חול. מהו יסוד המחלוקת, וכיצד ניתן לבשל מיו`ט לשבת לדעת רב חסדא שאינו מקבל את דין `הואיל`? בשיעור זה נעמוד אף על מחלוקת אמוראים נוספת בנוגע לדין עירוב תבשילין, ונראה כי ייתכן וקיים קשר בין שתי המחלוקות. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי ראש חודש שחל בשבת מה בין קדושת השבת לקדושת ראש חודש? בשיעור זה נברר מי מבין הקדושות היא הדומיננטית יותר, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בנוסח התפילה. כמו כן, נעמוד על ההבדל המהותי שבין הקדושות הנ`ל והשלכותיו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים

עמודים