שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נריה קליין כיבוש הארץ בשירת דבורה שירת דבורה איננה על ההצלה של אותו קרב, אלא על הצלחת המלחמה שנמשכה אחריו בכנענים. מלחמה זו מהווה שיא חיובי בספר, שכן היא משלימה את המשימה אתה היו ישראל צריכים לשהלים בכניסתם לארץ - הכרתת הכנעני. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שני החלקים של שירת דבורה ההנחה ששירת דבורה נאמרה על המלחמה שאחרי קרב ברק וסיסרא פותרת סתירות בין השירה ובין פרק ד'. כמו כן היא פותרת סתירות בין חלקה הראשון של השירה לבין חלקה השני העוסק בקרב של ברק. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין האיש הנביא כנקודת מפנה בניגוד לסיפורי השופטים הקודמים, סיפור גדעון פותח בדיון על חטאי ישראו, בו אומר ה' שלא יושיע אותם כל עוד הם עובדים אלוהים אחרים. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הקדשת גדעון למושיע גדעון אינו מקבל את דברי הנביא, וטוען כי לא ישראל הם שעבזבו את ה', אלא ה' הוא שעזב אותם. למרבה הפלא, תגובת ה' היא שליחת גדעון להושיע את ישראל. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מנחתו של גדעון כבר בהקרבת המנחה ה' רומז לגדעון שהדרישה להסרת העבודה הזרה עדיין קיימת, בכך שהוא אינו מוכן לקבלה תחת האלה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין ניתוץ מזבח הבעל ישנה השוואה בין שליחת גדעון להושיע את ישראל לשליחתו לנתוץ את מזבח הבעל. שהוואה זו מחזקת את הרעיון שהתשועה מותנה בתשובה, אך ההחזרה בתשובה לא הצליחה, ואנשי עופרה רוצים לנקום בגדעון. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין צמד אותות הגיזה אנשי עופרה מושווים לאנשי סדום, ולכן בקשת האותות של גדעון נעשית בלשונו של אברהם על אנשי סדום. בסדום לא היו עשרה צדיקים, אל בעופרה ישנם עשרת עבדי גדעון שעוזרים לו במשימתו, ולכן עופרה ניצלת. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מי ילך עם גדעון למלחמה? מספר הלוחמים ההולכים עם גדעון מסונן פעמיים, בהדגשה שמספר הנשארים עם גדעון קטן מאוד לעומת מספר העוזבים. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מטרת סינון הלוחמים סינון הלוחמים מקביל לבקשת אותות הגיזה על ידי גדעון. גדעון מבקש מה' אות שיושיע את ישראל למרות שלא חזרו בתשובה, וכנגד דורש ה' כי יהיה ברור שהוא זה שהושיע. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין חלום המדייני ושברו חלום המדייני מדבר רק על אוהלו שנופל, אך הפתרון שניתן לו מדבר על כל מחנה מדין. דבר זה מוכיח לגדעון כי הפחד במחנה מדין רב, ודבר זה מראה כי ה' כבר החל להושיע את ישראל. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הקרב הראשון במדיין גדעון שם את עצמו יחד עם ה' בקריאת הקרב של הלוחמים. המלחמה עצמה מתוארת פעמיים, תיאור שבמרכזו גדעון ותיאור שבמרכזו ה'. הדבר מעלה את השאלה האם ה' יצליח וישראל יראו בו את המושיע או שמא לא. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הריב עם איש אפרים בתשובתו לאנשי אפרים מגדיל גדעון את מעשיהם יותר מאשר את מעשהו שלו, שנעשה על ידי ה'. בנוסף, הוא שם את שמו על הקרב הראשון, במקום את שם ה'. בכך ובדברים נוספים הוא מאפשר את הראייה כי לא ה' הוא האחראי על הישועה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המרדף המיותר בעבר הירדן הניצחון הושלם בלכידת שרי מדין, ומלכי מדין אינם מהווים איום. איש ישראל עוזבים את גדעון וגם אנשי סוכות ופנואל מסרבים לעזור לו, והוא ממשיך את המרדף במיותר בשלוש מאות איש בלבד. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מטרת חיסול זבח וצלמונע מטרתו של גדעון בהריגת זבח וצלמונע היא נקמה אישית, כפי שהוא אומר להם בעצמו. הוא וקם בהם על הריגת אחיו בי אימו. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הסמליות בהענשת סוכות ופנואל הענשת אנשי סוכות ופואל אינה מוצדקת, והפסוקים משווים אותה להריגת משפחתו של גדעון בידי מלכי מדין. בהריסת פנואל משבש גדעון את השליחות שניתנה לו בראיית פני האל. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שלילת המלוכה ושלילת השלל גדעון אמנם שולל את מיויו למלך, אך הוא איננו מדגיש כי ה' הוא האחראי לתשועה. הוא אף נוהג במנהגי מלכות בבקשת השלל מאת ישראל, בנשיאת נשים רבות, ובפרט אישה נוכריה משכם. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין האפוד כעבודה זרה הכת האפו מנזמי הזהב מזכירה את העגל, אך גם את יעקב. יעקב מטמין את נזמי הזהב תחת האלה, אך גדעון שנפגש במלאך ה' תחת האלה הופך את נזמי הזהב לאפוד. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין ההקדמות לסיפור אבימלך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין חיסול בית ירובעל שמו של הבעל בולט בתחילת סיפור אבימלך, והדבר מדגיש את העימות בין הבעל וה'. עובדי הבעל מנצחים במאבק זה ומחסלים את בית גדעון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין משל יותם האטד איננו אבימלך, אלא בית ירובעל, לו הוצעה מלוכה בפרקים הקודמים. אבימלך מולך כחלק מבית ירובעל, אך הוא גם משמידו של בית ירובעל, ולכן האש פוגעת גם בו. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין תפקידו של געל בסיפור אבימלך געל מגלגל את כל העלילה, אך מאידך הוא עצמו לא נמצא במרכז האירועים - שכם נחרבת אחרי שהוא מגורש, והוא עצמו ניצל. כל מי שהיה מעורב בחיסול בית ירובעל מת, וגעל שלא היה קשור לעניין - ניצל. דבר זה מראה כי ה' הוא שמגלגל את העניין. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מידה כנגד מידה בסיפור אבימלך מספר רמזים ספרותיים מבליטים כי קללת יותם התגשמה במלחמה בין אבימלך ובעלי שכם. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב עדיאל זימרן בימים ההם אין מלך בישראל (שופטים א'-ב') שני תיאורים חורזים כבריח את ספר שופטים: הורשת הארץ בתחילתו, וחסרון המלך בסופו. תיאור הורשת הארץ מאופיין בכך שכל שבט כבש את נחלתו לבדו, ובכך שהשבטים הותירו חלקים גדולים מנחלתם לא-כבושים. מהו הקשר בין שתי העובדות הללו? מדוע המלאך, המוכיח את העם בבוכים על מעשיהם, מזכיר את יציאת מצרים? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בין ארץ למדינה - מעמדו של ספר שופטים ספר שופטים מחבר בין ספר יהושע לבין ספרי המלוכה. ייתכן שתפקידו הוא להדגיש שאין די בירושת הארץ ובישיבה בה, והמלאכה אינה מושלמת בלי הקמת מדינה ושלטון לאומיים. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בת יפתח - האמנם חזרה על עקידת יצחק? (שופטים י`א) מדוע נדר יפתח להקריב את היוצא מבתו לעולה לה'? מדוע לא נענה לו ה' כהוגן, וזימן לו דווקא את בתו? ייתכן שיפתח - כנציג מובהק של דור השופטים - מתייחס למלחמה כאל עסק פרטי ואישי שלו, ואינו מודע להיותה של המלחמה כלל-ישראלית ולאומית. עיון מחשבתי בתנ`ך

עמודים