שמואל א
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ה) לקראת סיום המלחמה עם הפלשתים, משביע שאול את העם לבל יאכלו. האם צדק שאול במעשהו? האם נהג יהונתן כשורה? השיעור יעסוק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הנוגעות לסיום המלחמה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (א) מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ב) לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ג) סיום הדיון במלחמת עמלק יעסוק בשתי שאלות מרכזיות: א. של מי היה המעיל שנקרע בסוף הסיפור, ומדוע נקט המקרא בלשון לא-ברורה בעניין; ב. מה היחס בין אבדן המלוכה בפרק זה לבין האבדן הנזכר כבר במלחמה נגד הפלשתים בפרק י"ג. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טז - משיחת דוד בפרשת משיחת דוד ננזף שמואל פעמיים על ידי הקב"ה. השיעור עוסק בפשר התנהגותו של שמואל, ובדרך בה מלמד אותו הקב"ה את דרכי ההשגחה העליונה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טז - הרוח הרעה על שאול הרוח הרעה השורה על שאול מביאה בסופו של דבר את דוד לביתו. השיעור עוסק בדרך שבה כיוונה ההשגחה את דוד לבית שאול, במשמעות הרוח הרעה, ובתפנית שעבר דוד לאחר משיחתו על ידי שמואל. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (א) בשיעור זה נעסוק בתחילת המערכה בין גלית ועם ישראל. נעמוד על הרקע להתנהלות חריגה זו של המלחמה, על תגובתו של שאול, ועל מערכת היחסים שבין דוד ואחיו ומשמעותה להבנת הסיפור כולו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ב) בשיעור זה נמשיך את עיוננו במערכה בין דוד וגלית. נעמוד על הניגוד הספרותי שבין דוד לבין שאול ושבין דוד לבין גלית, וגם על נקודת הדמיון שבין צורת החשיבה של גלית לזו של שאול. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ג) בשיעור זה נסיים את דיוננו בפרשת דוד וגלית. מקום נרחב יוקדש לקשיים הרבים הקיימים ביחס שבין פרקנו לבין הפרק הקודם, ובמיוחד בשאלה מדוע לא הכיר שאול את דוד, שהיה המנגן שלו ונושא כליו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יח - דוד בבית שאול לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יח - נישואי דוד ומיכל לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יט - בריחת דוד ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יט - דוד אצל שמואל עם בריחתו של דוד לשמואל, מתרחשת סיטואציה הנראית קומית למדיי: התנבאותם של שליחי שאול, ולבסוף גם של שאול עצמו. מה טיבה של התרחשות זו? מה ניתן ללמוד ממנה על שאול ועל שמואל? ומה בין שמואל לאליהו הנביא? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כ - בין יונתן לדוד קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כ - פרשת החצים בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כא - דוד בנוב דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כב - דוד ואנשיו מול שאול ואנשיו סיפור פרשת נוב נקטע בתיאור נדודי דוד ומשפחתו למואב. האם יש קשר בין שני הסיפורים? כיצד מקשר המקרא בין תיאור אנשיו של דוד ותיאור ההתנהלות השלטונית של שאול? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כב - הריגת כוהני נוב בשיעור נעסוק בסיום הפרשה הטרגית של הריגת כוהני נוב. מוות זה נגרם באופן ישיר על ידי דואג האדומי, אך בשיעור נזכיר מעגלים נוספים הקשורים, ברמות שונות, לרצח זה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כג - פרשת קעילה פרשת קעילה מבטאת את מסירותו של דוד להצלת ישראל, אך גם מעלה שאלות על דרכו: מדוע נזקק דוד לשאול פעמיים בה'? ומדוע לא קיבל תשובות מדויקות לשאלותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כג - דוד בין מדבר זיף לעין גדי במפגש האחרון שבין יונתן לדוד נכלל חזונו של יונתן להיות משנה לדוד. מדוע לא יצא חזון זה לפועל? מדוע סייעו הזיפים לשאול, וכיצד הכריע שאול ברגע האחרון במבחן הדרמטי שבפניו עמד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כד - שאול במערה שאול נופל לידי דוד ואנשיו במערה. מדוע כרת דוד את כנף המעיל של שאול, ומדוע התחרט על כך מאוחר יותר? מהו "משל הקדמוני"? מה משמעותו של מפגש זה שבין שאול ודוד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (א) המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ב) לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ג) בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (א) בפרק כ"ו שוב נופל שאול לידי דוד, שוב נמנע דוד מלפגוע בשאול, ושוב מתנהלת ביניהם שיחה המסתיימת בפיוס. מה משמעותו של סיפור זה, הנראה לכאורה כחזרה על המסופר בפרק כ"ד? 04 - שיעורים בספר שמואל א

עמודים