שמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוות הענקה על רקע יציאת מצרים מצווה התורה להעניק ממון לעבד עברי המשתחרר מעבדותו. האם כל עבד זכאי למענק זה? מהו החילוק בין עבד שמכרוהו בית דין לבין עבד שמכר את עצמו? האם יסוד מצוות הענקה הוא מדין צדקה או שמא מדובר במשכורת אשר הבעלים חייב לעבדו, וכיצד חקירה זו משפיעה על היכולת לגבות הענקה מן יורשי האדון ועל היכולת לכפות על מצוות הענקה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת שמות מהי משמעות דרשת חז`ל על כך שבמצרים היו יולדות ששה בכרס אחת? מדוע בחרה התורה להסתיר את זהותן האמיתית של המילדות ולכנותן שפרה ופועה, ומדוע בפרשת הולדת משה לא מוזכר אף אדם בשמו? כיצד מתבארת דרשת חז`ל על כך שבעוון דילטוריא ולשון הרע מתעכבת הגאולה, וכיצד ההחצנה עומדת בניגוד לעולם הפנימי-גאולי? שאלות אלו עומדות במרכז דיונינו בדברי המהר`ל לפרשת שמות. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת שמות קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק תכונותיו של משה רבנו בפתחה של פרשת שמות מספרת לנו התורה על קורותיו של משה רבנו טרם בחירתו על ידי הקב`ה. עיון מדוקדק בפרשה זו חושף בפנינו את תכונותיו המיוחדות של משה, ואת מקורות אופיו. מבית אביו ספג את האומץ ואת היסוד הלאומי; מבת פרעה קיבל את היסוד המוסרי האוניברסלי; בביתו של יתרו למד על החיפוש הרוחני המתמיד. תכונות אלו משתלבות ויוצרות את אופיו המיוחד של גדול המנהיגים בכל הדורות. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת שמות קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמות האותות קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן פרשת הנני הורג את בנך בכורך השיעור דן בפרשה התמוהה 'הנני הורג את בנך בכורך'. נחלקו הפרשנים מדוע הקב`ה רוצה להרוג את בנו של משה - האם משום שמשה התעכב מלבצע את השליחות או משום שהוא לא מל את בנו. האופציה השנייה מתבקשת יותר מפשוטו של מקרא ומעוגנת כבר במעמד הסנה ובשבע פעמים בהם משה מסרב למילוי הבקשה (ובכך דומה מעט לפרעה - הנוסח 'שלח את עמי' ואף השורש 'שלח' עצמו מופיעים מספר פעמים זהה ובתדירות גבוהה בין בשליחות הקב`ה למשה ובין בדבריו אל פרעה), על כן ניתן לומר שהפרשה משתמעת לשני פנים. ההצלה של בנו של משה מזכירה אף את ההצלה ממכת בכורות (הקזת דם המילה דומה לדם הפסח). הפסוקים בפרשה - מתייחסים בין לבכורות מצרים ובן לבנו של משה. קש"ת - פרשת שבוע
הרב יעקב מדן שיעור 1 - שעבוד מצרים השיעור עוסק בשאלת הצדק - האם יש להתייחס לשיעבוד בשפה של שכר ועונש. בראשית הדברים השעבוד הושווה לאיוב, לאחר מכן הודגש כי קיימים שתי הגיונות: הגיון היסטורי רוחני [מהר`ל] או ממשי (אשר הפיצוי האישי על הנזק הנגרם בעטיו מגיע רק בעולם הבא), והגיון של שכר ועונש (כדעת הרמב`ן על חטא אברהם). קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 2 - הסיבה של שעבוד מצרי השיעור עוסק בתיאור ההיבט ההיסטורי של השעבוד. הרב הדגיש כי במקביל לחוקי הטבע קיימים גם חוקי ההיסטוריה, ועם אשר אין לו מולדת - נידון לשעבוד. רמת השעבוד וחומרתו תלויה בגחמתו של השליט. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 3 - ויקם מלך חדש, הנרטיב של האנטי-שמיות השיעור עסק בחיפוש הצידוק (הנרטיב) של המצרים לשעבוד. בשיעור הודגש מפעלו המרשים של יוסף כפי שהוא מצטייר בעיני מספר חוקרים של מצרים הקדמונית, וניתן הסבר כיצד מפעל זה יכול להתפרש כניצול, וכיצד ניצול הופך אט אט לניכור, זרות, ניתוק ושעבוד. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 4 - בזכות נשים צדקניות פעולת המיילדות היא הפעולה הראשונה של עם ישראל המשקפת חירות, ההישמעות לצו המצפון (הקרוי במקרא: 'ותיראן המילדות את הא-לוהים'). ניתן לראות בהמשך הפרק כיצד אמונתן של הנשים (לעומת הגברים) עוטפת ומגדלת את משה. הרב טוען שיש לראות בסיפור משה בנין אב לניסיונות ההצלה השונים ולהשגחה הנסתרת שנראה שהובילה להצלתם. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 5 - משה בתחילת דרכו בתחילת השיעור נידונה המשמעות של השם משה במצרית ובעברית, תוך בחינה מי קרא לו בשם זה: יוכבד או בת פרעה. בהמשך השיעור, דנו בפרשיית הריגת המצרי, בריחתו ממצרים וסיפור בנות מדין והבאר. מוקד הריגת המצרי - הכאה ביד חזקה של העם המצרי המשקף פחד נפשי מן הנוגש המצרי והכאותיו. פחד שהתבטא במלשינות על משה, אשר גרמה לו לברוח, ייתכן לצמיתות. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 6 - מעמד הסנה בתחילת השיעור נידון היחס בין זעקת בני ישראל למות פרעה מלך מצרים על פי הפרשנים השונים. לאחר מכן, השיעור עבר לעסוק בגדולתו של משה בעת מעמד הסנה ובאופיו של הגילוי (מחלוקת הרמב`ן והאבן עזרא), והוצע כי משה בתחילת דרכו היה בעל פוטנציאל להיות גדול הנביאים, אך בפועל באותו השלב היה רחוק מאוד ממימוש פוטנציאל זה. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 7 - מעמד הסנה חלק ב השיעור עוסק בחלקו הראשון של מעמד הסנה. בתחילה הובאה מספר דעות בפירוש הסמל של הסנה הבוער, ולאחר מכן הובהר כיצד הסנה הבוער מהווה את האות הכללי להבאתו של העם להר סיני, ועד לשם בלבד: הסנה משמש כאש בלא קורבן, ויש חשש שיכלה את ישראל אם לא יגיע קורבן. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 8 - משה מתמנה לשליח ה', מעמד הסנה חלק ג בשיעור זה נעסוק בהתמנות משה כשליח ה' לשלוש משימות: ההליכה אל פרעה, הוצאת ישראל ממצרים והכאת מצרים. בסירובו לשתי המשימות וטענותיו, תשובת ה' לטענות אלה, תוך הרחבה של טענת חז`ל שכבר משלב זה משה לא אמור להכניס את ישראל לארץ, והשוואה בין משה לבין גדעון. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 9 - תכנית השליחות, מעמד הסנה חלק ד השיעור עוסק בהסבר שמו של ה' שנגלה במעמד הסנה, תוך שימת לב למוטיבציה אשר מכוחה שאלו ישראל מהו שמו של ה', ובהסבר דברי משה לפרעה 'נלכה דרך שלושת ימים' תוך עיסוק במטרת ההליכה. בסיום השיעור הובאו חמישה הסברים לשאילת הכלים מן המצרים. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 10 - מה שמו של הקב"ה - מעמד הסנה חלק ה השיעור עוסק בהסבר שמו של ה' שנגלה במעמד הסנה מזוויות נוספות, שחלקן לא נידונו בשיעור הקודם, ואף משלים את ההסברים על דברי משה לפרעה 'נלכה דרך שלושת ימים', וסוגיית השאלת הכלים מן המצרים. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 11 - המשך מעמד הסנה השיעור עוסק בהסבר מחלוקת רש"י והרמב"ן בנוגע לתפקיד האותות והמופתים שנעשו בסנה (ובנוגע לשאלה האם משה חטא בבקשתו אותם). בשיעור מפותחת עמדת הרמב"ן, שיש להבחין בין אות, שמטרתו לחזק את האמונה (ואשר ניתן למשה לשימוש חוזר גם במקומות נוספים כמו: מי מריבה וצרעת מרים), לבין מופת שמטרתו עונש. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יעקב מדן שיעור 12 - המשך מעמד הסנה, המשך פרק ד השיעור עוסק בהמשך פרק ד' בספר שמות. בתחילת השיעור, הרב מתאר בקווים כלליים את פרשנותו לכפילות הקיימת בתיאור חזרתו של משה למצרים, ולאחר מכן מודגשת המצוקה של משה בעומדו לפני פרעה בבקשתו את דרך ג' הימים, ואת משמעות הביטוי 'ברע' כביטוי של עבודת האלילים המצריים. קש"ת - שיעורים בספר שמות
הרב יואל בן נון משה בעולם של נשים וגברים (המשך)
הרב יואל בן נון חודש האביב 2
הרב יואל בן נון יהדות יהודי אתיופיה
הרב יואל בן נון פסח וחג המצות
הרב יואל בן נון קריעת ים סוף

עמודים