שעורים אבהע"ז
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין קידושין כקניין מתודולוגיה
הרב משה טרגין תשלומי מזונות מקדימים אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין נתינה על ידי אחר בקידושין מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין אמירה בקידושין מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידושי ביאה מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפקעינו רבנן לקידושין הגמרא מעלה אפשרות שחכמים יכולים להפקיע רק קידושי כסף, ולא בקידושי ביאה. מהי סברת החילוק בין שני סוגי הקידושין? מהי מסקנת הגמרא? כיצד פועל דין `אפקעינהו`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פטור חתן מקריאת שמע מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תתחתן בם` ממה נובע האיסור של `לא תתחתן בם`? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פנים חדשות הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו `פנים חדשות`. מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת קנאי מתודולוגיה
הרב ברוך גיגי שיעור ראשון - נישואים בישראל ועכום בשיעור זה הוגדרה האבחנה בין האישות של הגויים לבין האישות של ישראל סביב מושג המשפטי של הקידושין, והובהרו ההשלכות של אבחנה זו על דיני פילגשות, ועל העונשים השונים שמוטלים על בגידה בנישואין במצבים השונים (בין בת ישראל לבן נוח, בת נוח ובן ישראל ובין שני בני נוח). קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שני - גירושין בישראל ובעכום בתחילתו, השיעור מסיים את אפיון מחלוקת הראשונים (הרמב`ן והתוס') בנוגע לשאלה מהו הרובד ממנו נאסרו גויים באשת איש. בהמשך השיעור, נידון הפער בין יהודים לגויים סביב הליך הגירושין כפי שהוא מאופיין בירושלמי בריש קידושין ובסוגיה בסנהדרין מח ע`ב קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שלישי - מצוות הקידושין השיעור עוסק במצוות הקידושין. בשיעור נידונה השאלה האם מדובר על מצווה עצמאית (רמב`ם, ריב`ש), נסמכת למה שמגיע אחריה (נישואין/פריה ורביה – רמב`ן), או הכשר מצוה בלבד (רא`ש בכתובות). השיעור התמקד בשיטת הרמב`ם. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור רביעי - מצוות הקידושין הרמב`ם מנסח בשני אופנים בספר המצוות ובפתח הלכות אישות, ויש להבין את דעתו במדויק. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור חמישי - מעשה הקניין בקידושין השיעור עוסק בהגדרת הקניין הייחודית בהליך הקידושין. השיעור מתמקד בשיטת רש`י והמאירי המדגישים את מגבלות הקניין, אך מציין גם לרמב`ם בנדרים יב ט ולגמ' בגיטין עז המדגישים דווקא את תוכנו. השיעור מאפיין שאין מדובר בקניין הגוף אך בנוגע לענייני האישות קיים רובד קנייני. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שישי - דרכי קניין הקידושין בתחילתו, השיעור מציע אלטרנטיבה עקרונית למושג הקניין על בסיס הפני יהושוע בקידושין כט ע`א וטוען כי כלל הקניינים נלמדו מקניין אישה ולא להפך. בהמשכו, השיעור מאפיין את חשיבות דרכי הקניין השונות (כסף שטר וביאה) על בסיס השוואת הסוגיות בין הירושלמי לבבלי ובוחן את היחס בינם לבין הדיון על לשונות הקידושין המופיע בסוגיות הראשונות בבבלי. קש"ת - יסודות אישות
הרב בנימין תבורי ברכת חתנים מהי ברכת חתנים? האם זו ברכת השבח או ברכת המצוות? מה הכוונה בדיוק ב`פנים חדשות`? האם רק ה`פנים חדשות` יכול לברך את שבע הברכות? האם אדם שמשתתף בסעודת 'שבע ברכות' אבל אינו הפנים החדשות, יכול לעזוב באמצע הסעודה קודם שבירך את שבע הברכות? האם אדם לא מוכר מחוייב בשבע ברכות? האם שבת נחשבת כפנים חדשות? האם אשה יכולה להחשב כפנים חדשות?
הרב דניאל שרייבר ישיבה מעורבת בחתונות האם מותר לשבת מעורב בחתונה או בסעודת מצווה אחרת? מהם המקורות המדברים על ישיבה מעורבת בסעודות רגילות או בסעודות מצווה? האם יש לחלק בין בני תורה לאנשים אחרים? האם יש להבדיל בין אירועים שונים? כיצד נהגו גדולי ישראל?
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (א) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב?
הרב שלמה לוי הלכות יחוד
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (ב) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב? המשך
הרב ברוך גיגי הגדרת איסור ייחוד מהם גדרי איסור ייחוד? האם החשש שמא יבואו לדבר עברה, או שיש מציאות ספציפית שנאסרה? מאמר זה דן בשאלות אלו ובדינים השונים הנוגעים להלכות ייחוד, על מנת להבין את יסוד האיסור.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצות קידושין האם יש מצווה להינשא? האם יש חובה להינשא ע`י חופה וקידושין? האם ישנה הקבלה בשאלה זו לגירושין? איך משפיע הדיון בשאלת הברכה בקידושין על שאלות אלו? האם המצווה היא רק בפרייה וברייה ולא בקידושין עצמם? האם הקידושין הם רק המכשירים את מצוות פרו ורבו או שמא יש בהם מצווה בפני עצמם?

עמודים