שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי בדיקת חמץ לאור הנר הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי מצוַת אכילת מצה הציווי המשולש על פסח, מצה ומרור מעלה את השאלה מהו היחס בין מצוות אלו. האם לכל מצווה יש מעמד עצמאי, או שיש מצווה אחת מרכזית והשאר טפילות לה? לשם דיון בשאלה זו, יש לברר האם מצוַת אכילת המצה היא חיוב אחד או חיוב כפול, והאם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה שאוכלים בתחילת הסדר או במצת האפיקומן. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין תערובת חמץ מה דינה של תערובת חמץ בפסח, האם היא אסורה מדאורייתא או מדרבנן? מה היחס בין דיני תערובת חמץ לבין דיני התערובות הרגילים? מהו אופי הדין של אכילת כזית בזמן של כדי אכילת פרס? הלכה אורח חיים
הרב מרדכי וויליג תפילות כנגד תמידים תקנום המשנה בפרק הרביעי של מסכת ברכות עוסקת בזמני התפילות השונות, ומביאה מחלוקת משולשת בין רבי יהודה לחכמים בשאלה זו. האם יש קשר בין שלוש המחלוקות? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו לאור זמנה של כל תפילה, וכן נעסוק במשמעות זמני התפילות לאור פסקי הרמב`ם וראשונים אחרים. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי היוצא בשיירא וחמץ שנפלה עליו מפולת הגמרא מבחינה בין חיוב ביעור החמץ של אדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח ולאדם שיוצא קודם לכן. האם הבחנה זו מצד ביעור חמץ דאוריתא או דרבנן? המאמר דן בסוגיה זו ומתמקד בשיטת רש`י. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת חמץ המאמר סוקר את הבעיות הקיימות ביחס למכירת חמץ - כיצד ניתן להתגבר על איסור בל ייראה ובל יימצא? האם מותר להערים? וכיצד נעשית ההקנאה לגוי? הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי עובר לעשייתן הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין ברכת הגומל הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ספירת העומר מצות ספירת העומר נזכרת בתורה בשני מקומות: בפרשת אמור ובפרשת ראה. הלכה אורח חיים
הרב מרדכי פרידמן שלש סעודות שבת הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק מהותה של ברכת כהנים למה לא יוצאים ידי חובת ברכת כהנים באמצעות הכלל ההלכתי - `שומע כעונה`? מהו הגדר המדויק של דין שומע כעונה? מהי מהותה של ברכת כהנים? מהן ההשלכות ההלכתיות של מהות זו? נוסח הברכה הוא :`לברך את עמו ישראל באהבה`. מה פשרה של אותה אהבה? האם יש מצווה על הציבור להתברך ולא רק לכהנים לברך? הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון הדלקת נרות שבת הלכה אורח חיים
הרב שלמה ברין זמן ספירת העומר הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון תוספת שבת הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון קידוש (א) הלכה אורח חיים
הרב אמנון בזק אמירת 'ויכולו' בשבת הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון קידוש (ב) הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון הלכות הבדלה האם חיוב ההבדלה הוא מדאורייתא או מדרבנן? מהם דיני אמירת `אתה חוננתנו`? האם אפשר להבדיל רק על יין? האם נשים חייבות בהבדלה? מהו סדר ההבדלה? מהן ההלכות הקשורות לבשמים ולנר? הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון ברכות הדגן מהם המצבים השונים של הדגן, ומהי הברכה המתאימה לכל מצב? מה מברכים על שלווה? מהי פת הבאה בכיסנין? מהי ברכתם של חלה מתוקה, פיצה, בורקס, אורז ומצות? הלכה אורח חיים
הרב משה ליכטנשטיין דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב מה מעמדם של תשעת הימים - האם אלו ימי אבילות או ימי חזרה בתשובה? מה הנפקא מינות בין שתי האפשרויות? איזו אבילות אנו מקבלים על עצמנו בימים אלו? מה לגבי איסורי רחיצה ואכילת בשר ושתיית יין? מה העמדם של שלושת השובועות בשאלה זו? הלכה אורח חיים
הרב יעקב מדן סעודה שלישית בער"ח שחל בשבת ישנם שני מנהגים בישיבה בכל הנוגע לברכת המזון בסעודה שלישית בערב ראש חודש שחל בשבת: הרב ליכטנשטיין נוהג לברך לפני השקיעה, ואילו הרב עמיטל נוהג שלא לאכול לחם אחרי השקיעה ובכך מתאפשרת ברכת המזון הכוללת רק את `רצה` ולא את `יעלה ויבוא`. בשיעור זה יתבררו המנהגים השונים בסוגייה זו. הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד על שירה ושמיעת מוסיקה הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון תפילת הדרך בימינו הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בקשת צרכים אישיים בברכת שומע תפילה היכן לבקש? איתא במסכת עבודה זרה ז:, דעות שונות של תנאים בענין בקשת צרכיו בתפילה: הלכה אורח חיים
הרב משה ליכטנשטיין בין תפילת ראש השנה לתפילת תעניות ומלחמה חכמים ורבי יהודה חולקים האם יש לומר זכרונות ושופרות בתפילת תענית גשמים. רבי יהודה סובר שיש להוסיף ברכות אלו במלחמה בלבד. מהי עמדת חכמים ביחס לתפילת מלחמה? למה הוסיף רש`י את ברכת מלכויות אע`פ שאיננה מופיעה בגמרא? מה היחס בין ברכת המלכויות לברכת זכרונות ושופרות? האם מלכויות זכרונות ושופרות הן מדאורייתא או מדרבנן? הלכה אורח חיים

עמודים