שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מחלוקת הראשונים על משמעות תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מביאה למחלוקת בדבר יציאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בגד החייב בציצית האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא? הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה? הלכה אורח חיים
הרב ברוך גיגי תלמודו (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בתלמוד התורה. האם אליו כיוון הרמב"ם כשכתב "העיקר הגדול שהכל תלוי בו"? בשיעור גם נעמוד על המדרגות השונות בעבודת ה', החל מקיום המצוות, דרך התקדשות במותר ועד העבודה בכל לבבך ובכל נפשך, ובשיא - "בכל דרכיך דעהו". כיצד התפילה משתלבת במארג זה, ומדוע גם היא מכונה עבודה שבלב? יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין הצורך בעשרה בקריאת המגילה אפשר להבין כי הצורך בעשרה הוא משום שקריאת המגילה נחשבת כ'דברים שבקדושה, אך ייתכן גם שהצורך הוא רק לשם פרסומי ניסא. לשאלה זו יכולות להיות מספר נפקא-מינות כמו הצורך בבני חיוב והדין בדיעבד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב משה טרגין דרכי מסירת התורה הגמרא קובעת ש`דברים שבכתב - אי אתה רשאי לאומרן בעל פה`. מהו אופיו של איסור זה? מה דינם של ספרים שנכתבו בלשון שאינה לשון הקודש? האם ספרים כאלו הם בכלל קדושים? האם מותר להציל אותם משריפה בשבת? האם צריך לשרטט את הגיליון לפני שכותבים אותם? ומה דינו של ספר המכיל רק חלקים מן התורה? האם דינים אלו נוהגים גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תגי האותיות כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ותן טל ומטר מה המקור לחובת אמירת `ותן טל ומטר`? האם זוהי הוספה חיצונית לתפילה, או חלק אינטגרלי ממנה, המגדיר את התפילה כולה כתפילה הנאמרת בזמן הגשמים? מהן ההשלכות של שאלה זו? מה מעמדה של תוספת `משיב הרוח ומוריד הגשם`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שיעור כזית בברכה אחרונה מהגמרא בברכות עולה שאין מברכים ברכה אחרונה על אכילת כמות של פחות מכזית. האם אכילת פחות מכזית אינה נחשבת 'אכילה', או שאוכל פחות מכזית אינו גורם להנאה ואינו נחשב ל'אוכל'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - `נר איש וביתו`. אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כתיבת ספר תורה מהו אופי המצווה לכתוב ספר תורה? האם די בכך שאדם יהיה בעלים של ספר תורה, או שהוא צריך לכתוב את הספר בעצמו? שאלה זו תלויה, בין השאר, במקור המדויק בתורה של מצווה זו. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור צידה בשבת הגדרת הצֵידה כמלאכה היא בעייתית, שכן בניגוד למלאכות האחרות, הצידה אינה יוצרת שום שינוי בגוף החפץ. מהו אופייה של מלאכה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות הנהנין המאמר עוסק בחקירה היסודית האם ברכות הנהנין הן מצווה או מתיר לאכילה. בחלקו השני של המאמר ישנה התייחסות פרטנית לגדרי ברכות בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, תוך התייחסות לשאלה האם הברכה היא על הפרי או על העץ, וההשלכות השונות לשאלה זו הנידונות בגמרות ובראשונים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין החנוכייה ומנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת `שעשה נסים` מתודולוגיה
הרב משה טרגין תענית אסתר הרב סולובייצ'יק הציע שתענית אסתר איננה כשאר ארבעת הצומות, אלא היא חלק ממערכת השמחה של ימי הפורים. להבנה זו השלכות לעניין הקדמת התענית כשחלה בשבת, צביון התענית וקיומה בימות המשיח. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא וברכת `שעשה נסים` (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות קריאת שמע שלפניה האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב`ן והרשב`א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין `יוצר אור` לבין `אהבה רבה` (או `אהבת עולם`). מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם טימאו היוונים את כלי המקדש? מתודולוגיה

עמודים