שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין מוקף גוויל מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין זמן בדיקת חמץ מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י`ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין בתי תפילין של ראש בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנחת תפילין בלילה התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה`יום` וה`לילה` לעניין זה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין זכור את יום השבת לקדשו מהם הציוויים הכלולים בפסוק `זכור את יום השבת לקדשו`? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קלוטה כמי שהונחה דמי מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלאכת העברה בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין `קים ליה בדרבה מיניה`. החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הרהור בדברי תורה מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידוש בבית הכנסת מהו יסוד המנהג לקדש בבית הכנסת? האם הקידוש בבית הכנסת אינו ברכה לבטלה, שהרי `אין קידוש אלא במקום סעודה`? האם האדם יכול להחיל קדושה על השבת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין הוצאה מרשות לרשות הגמרא מפרטת שני פסוקים שונים שנלמדת מהם מלאכת הוצאה. מדוע יש צורך ללמוד אותה מפסוקים, בניגוד לשאר המלאכות? לפי התוספות, הוצאה היא `מלאכה גרועה`, משום שאינה מוגדרת היטב ומשום שאינה מביאה לשינוי בגוף החפץ. מאפיינים מיוחדים של דיני הוצאה ניתן להסביר לאור הגדרתה כמלאכה גרועה, למשל היתר אמירה לגוי לדעות מסוימות, היתר מעשה שבת בהוצאה וחילוקים באופן ההוצאה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בשחרית של פורים מדוע כאשר קוראים בתורה, יש לקרוא לפחות עשרה פסוקים? כיצד אנו קוראים בשחרית של פורים תשעה פסוקים בלבד? האם ישנו הבדל בין הקריאה בתורה בימים טובים לבין הקריאה בתורה בשאר הימים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עקירה והנחה השאלה אם הוצאה היא מלאכה גרועה משליכה גם על שאלת מקומן של העקירה וההנחה במלאכת ההוצאה: האם הן רק נקודות קצה של הפעולה או שהן המרכיב העיקרי במלאכה. לשאלה זו נפקא-מינה במקרים שבהם העקירה או ההנחה אינן כרגיל, כגון `עקירת גופו`, `קלוטה כמי שהונחה` וקליטת חפץ בשלושת הטפחים הסמוכים לקרקע. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפילת הדרך האם תפילת הדרך היא תפילה לשלום ההולכים בדרך, או שהיא מעין 'התייעצות' עם הקב`ה? על איזו נסיעה יש לומר תפילת הדרך? מתי צריך לאומרה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין שני ימי הפורים מהו היחס בין י`ד באדר לבין ט`ו בו? לפי הסבר היסטורי של הרמב`ן, יום י`ד הוא היום העיקרי ויום ט`ו משני לו. להסבר זה יש השלכות לדינם של הולכי מדבריות, לדיני בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, ולשאלה אם פרוז יכול להוציא מוקף ידי חובתו בקריאת המגילה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומע כעונה הבנת דין `שומע כעונה` תלויה בהבנת כ`ף הדמיון: האם השומע נחשב כאילו אמר את הדברים בפועל ממש, או רק תוצאת האמירה נזקפת לזכותו? האם דין זה חל על סומא? האם הוא חל רק על מצוות שנאמרות בקול רם (כמו ברכת כוהנים)? האם קיים דין הפסק ב`שומע כעונה`? האם המשמיע צריך להיות מחוייב במצווה בעצמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פטור חתן מקריאת שמע מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת המגילה בשני ימי הפורים בעניין בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, הרי`ף סבר שדינו של האדם תלוי בדעתו, ואילו הרמב`ן פסק שדינו של האדם מבוסס על מנהג המקום. ניתן להעלות הבנה נוספת, לפיה קיימות שתי מצוות נפרדות - לקרוא את המגילה ביום י`ד וביום ט`ו. כתוצאה מהבנה זו, קיימים מקרים שבהם האדם יתחייב לקרוא את המגילה פעמיים, ומקרים שבהם האדם לא יתחייב בקריאת המגילה כלל. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אדר א' ופורים קטן האם השם `אדר א'` רומז לכך שבשנה מעוברת יש שני חודשי אדר? מדוע מצוות הפורים אינן חלות באדר הראשון? מהו מעמדו של פורים קטן? האם יש קשר בינו לבין הפורים הגדול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מגילת אסתר ומעמדה ביחס לשאר ספרי התנ`ך מתודולוגיה
הרב משה טרגין שתי הקריאות של המגילה כידוע, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. האם שתי הקריאות של מגילת אסתר הן שתי קריאות נפרדות, או שהן שני חצאים של תהליך אחד? האם יש הבדל בין שתי הקריאות? מתודולוגיה

עמודים