שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין שופר שנסדק מדוע שופר שנסדק - פסול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת משלוח מנות האם מצוַת משלוח מנות היא מצווה עצמאית, או שהיא חלק ממצוַת הסעודה? מהו זמנה של מצווה זו? מי מחוייב בה? כיצד מקיימים אותה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שופר שניקב המשנה כותבת ששופר שניקב וסתמו, אם מְשנה את קולו - פסול, ואם לאו - כשר. נחלקו התנאים במקרה שהשופר ניקב וסתמו במינו של השופר. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בדיקת חמץ מתודולוגיה
הרב משה טרגין מום בשופר האם המושג 'מום' שייך להקשר של דיני השופר? האם יש קשר בין התקיעה בשופר לבין העבודה במקדש? האם ניתן לדבר על מימד מסויים של חיוּת בשופר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בל ייראה ובל יימצא מי חייב באיסור `בל יראה` ו`בל ימצא`? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מתנות לאביונים האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת גאולה לתפילה מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ציפוי השופר נחלקו הרא`ש והרמב`ן בדבר דינו של שופר שציפהו זהב. מהו יסוד מחלוקת זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד המתברך בברכת כוהנים מהו תפקידו של האדם המתברך על ידי הכוהנים? האם שמור לו תפקיד פסיבי בלבד? מדוע אסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה? האם ישראל יכול לברך את אחיו כאשר אין כוהנים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר ושיטת בעל הלכות גדולות מדוע אדם ששכח לספור את ספירת העומר ממשיך לספור בשאר הלילות בלי ברכה? כיצד ייתכן האם ספירת העומר היא מצווה אחת או כמה מצוות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין 'תמימות' בספירת העומר התורה מחייבת לספור `שבע שבתות תמימות`. מה בא ללמדנו המונח `תמימות`? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חמתה מרובה מצילתה - שיטת רבי יאשיה התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת `עננו` בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור עשיית מלאכה בערב פסח מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר בזמן הזה מפסוקי התורה עולה שיש קשר ברור בין ספירת העומר לבין קרבנות העומר ושתי הלחם. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או רק משום זכר למקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדות קידוש החודש מתודולוגיה
הרב משה טרגין כדי שישמור שבתות הרבה רבי שמעון בן מנסיא התיר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש בשל הסברה: `חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה`. האם סברה זו נפסקה להלכה? ה`בית יוסף` יישם אותה גם במקרה של חשש מפני יציאה לשמד. מסתבר שקיימת גם סברה מקבילה ביחס לדיני הקרבנות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין השתתפות הציבור בברכת כוהנים מן הפסוקים למדנו שיש להכריז `כוהנים` לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין נרות שבת מדוע חייבים להדליק נרות שבת? האם חובה זו שייכת לדיני כבוד שבת או עונג שבת? לשאלה זו יש כמה נפקא-מינות: הברכה על ההדלקה, והצורך להדליק לשם נר שבת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין צדי רשות הרבים מה מעמדם של צדי רשות הרבים - האם הם נחשבים לרשות היחיד או לרשות הרבים? שאלה זו משיקה להבנת אופיו של קניין משיכה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצוַת שופר מהי מצוַת השופר: לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? שיעור זה עוסק בשיטת הרמב`ם, הסובר באופן עקרוני שהמצווה היא בשמיעה. מתודולוגיה

עמודים