שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין תפילת נעילה מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היש צורך בבעלות על סוכה לקיום מצוותה? האם אדם יוצא ידי חובת הישיבה בסוכה כאשר הסוכה אינה שייכת לו? מהי רמת הבעלות הנדרשת? מה דינה של סוכה גנובה? מהו דינם של שואל ושל שותפים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת היין - בורא פרי הגפן מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין תקיעת שופר לתפילה כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין `אין קטגור נעשה סנגור`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין השופר כליווי לתפילה הסבר אפשרי לקשר שבין השופר לתפילה עולה מדברי התוספות, לפיהם תקיעת השופר היא מעין קישוט מוסיקלי לתפילה. הבנה זו קצת קשה לשיטת הרמב`ם, שראה את עיקר המצווה בקול השופר ולא בחפצא שלו, אך משתלבת היטב עם שיטת הרמב`ן, שסבר שהשופר עצמו צריך להיות כלי מהודר, כדי שיהיה קישוט נאה לתפילה. לדעת הרמב`ן, השופר צריך להיות מוגדר 'כלי' מבחינה הלכתית, וצריך לבוא דווקא מבהמה כשרה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מבנה התקיעות בראש השנה האם קיים מושג של 'הפסק' בין התקיעות? האם יש הבדל בין הפסק בזמן לבין הפסק בתקיעה שאינה שייכת לתקיעות? האם צריך להקפיד על הסדר הנכון של התקיעות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת האכילה בערב יום הכיפורים הגמרא קובעת שיש חובה לאכול בערב יום הכיפורים. האם חובה זו היא הכנה לקראת יום הכיפורים, או שהיא ממוקדת ביום התשיעי עצמו בלי קשר ליום שאחריו? הנפקא-מינות של החקירה נוגעות לחיוב נשים במצוַת האכילה, לשאלה אם יש חיוב גם בליל ט' בתשרי, ולאופי הסעודה שיש לאכול. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצות שופר גישתו של הרמבם היא כי מצוות היום אינה השופר כחפץ אלא שמיעת קול השופר. גישה זו מדגישה את כוונת הלב של התוקע בזמן התקיעות. שמיעת תקיעות השופר נותנת דרך נוספת להתפלל בימים נוראים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור רחיצה ביום הכיפורים האם חמשת איסורי ההנאה ביום הכיפורים הם חמישה איסורים נפרדים, או איסור אחד בעל חמישה מרכיבים? השיעור עוסק בשאלה זו באמצעות בחינת איסור הרחיצה. האם רחיצה בלא הנאה מותרת? האם מותר ליהנות מרחיצה בלי להתרחץ בפועל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חובת ה'הדר' בארבעת המינים התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופי מצוַת נטילת לולב בשבעת הימים מהסוגיות בגמרא קשה להכריע אילו פסולים פוסלים את הלולב בכל שבעת הימים, ואילו פוסלים אותו רק ביום הראשון. בראשונים ובאחרונים עולות הצעות לחלוקה בין רמות שונות של פסולים (עיקריים לעומת משניים, פסולי הגדרת המין לעומת פסולי הדר, פסולים בחפצא לעומת פסולים במעשה המצווה), בין מקומות שונים (מקדש וגבולין), ובין מצוַת נטילת ארבעת המינים לבין מצוַת שמחת החג. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת בניית סוכה האם בניית הסוכה היא חלק ממצוַת הישיבה בה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם ספירת העומר היא מצווה שהזמן גרמה לכאורה נראה שספירת העומר היא מצוַת עשה שהזמן גרמה, כיוון שחייבים לקיימה רק בלילה ורק בין פסח לשבועות. אמנם, הרמב`ן סבור שזו אינה מצווה שהזמן גרמה. מהן סיבותיו? מתודולוגיה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה. נושאים בהלכה
הרב מיכאל רוזנצוייג שביתה בשבת וביום טוב נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה בביה"כ נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי בעניין ברכת המילה הגמרא בפסחים דנה בצורת הניסוח של ברכות ומסבירה, שבעוד שניסוח של "ל..." (כמו בברכה 'להדליק נר של חנוכה') מתאים למצב בו הברכה קודמת לעשיית המצווה, בניסוח של "על..." (כמו בברכה 'על ביעור חמץ') קיימת מחלוקת בין ר' פפי לבין ר' פפא. נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי קריעה על ירושלים והמקדש? הגמרא מציינת שלושה חיובי קריעה שונים: על חורבן ערי יהודה, על חורבן ירושלים ועל חורבן המקדש. בשיעור זה נתיחס לכל אחד מחיובים אלו. נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נענועי לולב בהלל נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין מלאכת מחשבת נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי משלוח מנות מפירות שביעית
הרב ברוך גיגי ראשי חודשים לעמך נתת
הרב ברוך גיגי פורים משולש כאשר פורים חל ביום שישי, ופורים דמוקפים חל בשבת - נוהגים בערים המוקפות חומה 'פורים משולש'. מהם דיניו של פורים זה? מתי קוראים במגילה, ומתי מקיימים את שאר מצוות הפורים?
הרב ברוך גיגי בין קדושת שבת לקדושת יו`ט

עמודים