שעורים חו"מ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין אין שליח לדבר עבירה מדין הגמרא אין שליח לדבר עבירה. לכן, אם אדם מינה שליח לעשות בעבורו עבירה - האחריות על העבירה מוטלת על השליח, ולא על המשלח. מהו אופי דין זה? האם שליחות לדבר עבירה אינה מתחילה כלל, או שהשליחות קיימת ורק מעשה העבירה אינו מתקיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין משיח לפי תומו לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שאילה בבעלים ההלכה קובעת ששומר פטור מתשלום על נזק שאירע לחפץ אם `בעליו עמו`. האם פטור זה חל גם על פשיעה של השומר? מהו דין `פושע כמזיק`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפוטרופוס הגמרא לומדת שאפוטרופוס רשאי לפעול לטובת יתומים. אך מהו אופי תפקידו של האפוטרופוס? האם הוא פועל מטעם היתומים או מטעם בית הדין? האם יש קשר בין סמכות האפוטרופוס לבין `זכין לאדם שלא בפניו`? האם היתומים יכולים להתנגד למעשיו של האפוטרופוס? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופיו של קניין חצר מספר סוגיות בגמרא קובעות שחצרו של אדם נחשבת כידו. האם יש לחצר מעמד ממש זהה ליד, או שקניין חצר דומה באופיו לקניין יד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת הדיינים ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומרים מדוע שומר שפשע חייב לשלם: בשל עצם הפשיעה או בשל הנזק שנוצר? מהן סברות המחלוקת בדין `תחילתו בפשיעה וסופו באונס`? איזו רמה של פשיעה מחייבת את השומר לשלם על אונסין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו נגד עדים מדוע `מיגו נגד עדים - לא אמרינן`? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר הגורם לממון לדעת רבי שמעון, `דבר הגורם לממון - כממון דמי`. האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי דבר דין `דבר ולא חצי דבר` קובע שאי אפשר לצרף שתי עדויות שונות לכלל עדות אחת. מהו היקפו של דין זה? מתי ניתן להתחשב גם בעדות על 'חצי דבר'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עד המסייע פוטר משבועה דין ידוע הוא שעדות של עד אחד מחייבת שבועה. היא עדות לטובת אדם מסויים יכולה גם לפטור אותו משבועה? האם `עד המסייע` מבטל את חיוב השבועה מעיקרו, או מהווה תחליף במקום השבועה? בהקשר זה, יש לדון גם בענייני גלגול שבועה, שבועת נשבע ונוטל, ודין `מתוך שאינו יכול להישבע - משלם`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גומלין לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל`גומלין` עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד(ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטר מודעה (ביטול מכירה) כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין אגב כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין עביד איניש דינא לנפשיה הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין `עביד איניש דינא לנפשיה`. האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין התחלת שאלה לדעת רב הונא, מחוייבות השוכר והשואל מתחילה מהרגע שבו הם מתחילים להשתמש בחפץ. מהו מעשה הקניין הרלוונטי? מהי המשמעות ההלכתית של רגע השימוש. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מזיק ברשות מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד בית הדין של השבט לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי? מתודולוגיה

עמודים