שעורים יו"ד
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' ישראל אומן קבוע ופריש
הרב אהרן ליכטנשטיין כפייה על הצדקה
הרב יעקב מדן מילה עד ידי שליח האם האב יוצא ידי חובתו במילה ע`י מוהל? השיעור עוסק בשאלה זו ובשאלות העומדות ביסודה: מהי הגדרת המצווה - חיתוך הערלה או שהאדם יהיה מהול? מהי זיקת האב למצווה - אחריות האב על בנו, או המצווה היא בגופו של האב? האם שייכת שליחות במצוות שבגופו?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדימויות בצדקה וחסד מי קודם למי בצדקה? האם יש להתחשב רק בזהות המקבל, או שמא גם ביחס בין הנותן למקבל? האם ישנה עדיפות לתת את הכספים הפנויים לצדקה או שמא יש להשתמש בהם לעשיית גמילות חסדים?איזה חסד עדיף לעשות, במידה והיכולת לעשות חסדים היא מוגבלת, וכן איזו צדקה עדיפה? כיצד צריכה הנתינה עצמה להתבצע? האם צריך להכניס גם שיקולים סובייקטיביים? האם יש הבדל בין שיקול של אדם פרטי לשיקולים של מדינה?
הרב ישראל רוזן מכונות גילוח האם מותר להתגלח במכונות גילוח? מהי ההגדרה של `תער`, `מספריים` ו`מספריים כעין תער`?
הרב אהרן ליכטנשטיין מהות מצוַת המילה שיעור זה עוסק בשאלות יסוד הקשורות למהות מצוַת מילה: היקף המצווה, המצווים עליה (בני ישראל, או כל בני אברהם), המחוייבים בה (האב, האֵם, בית הדין והנימול עצמו), שאלת אופי המצווה, היחס שבין המילה לפריעה ואפשרות האב למסור את מצוַת המילה המוטלת עליו בידי שליח.
הרב אהרן ליכטנשטיין האם יש חובה ציבורית לגמילות חסדים?
הרב יוסף צבי רימון הלכות כשרות (א) - המכשירים במטבח השיעור סוקר את מצוַת אכילת המצה בזמן הזה - האם היא מדאורייתא או מדרבנן, ומהו שיעור המצה שחייבים לאכול - כזית או שני זיתים. מהו שיעורו של `כזית`? הראשונים נחלקו בהגדרת היחס שבין כזית לבין כביצה, וכן בשאלה האם `כביצה` נמדדת כאשר הביצה בקליפתה או כשהיא איננה בקליפתה. האחרונים העלו סברה שהמידות בימינו נשתנו, ולכן יש להגדיל את כל השיעורים.
איתי מושקוביץ שליחות במילה שיעור זה עוסק בשליחות במילה, לאור בחינה מעומקת של דיני שליחות ושל דיני מילה. נראה, כי שאלה זו תלויה בהבנת אופי החיוב המוטל על האב.
הרב יוסף צבי רימון הלכות כשרות (ב)
הרב אהרן ליכטנשטיין מילה בשבת כדי לנתח את נושא המילה בשבת, יש לדון בהלכות מילה ובהלכות שבת. האם השבת הותרה או דחויה בפני מצוַת המילה? מהו הגורם הדוחה (או מתיר) את השבת: מצוַת המילה, או כניסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו?
הרב יוסף צבי רימון טבילת כלים
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הטפת דם ברית
הרב אהרן ליכטנשטיין חצי שיעור
הרב דניאל וולף טיסת כוהנים מעל קברים האם מותר לכהנים לטוס במטוס שמסלולו עובר מעל בית קברות? מאמר זה מפרט את הבעיות השונות הכרוכות בנידון, את השיקולים ההלכתיים השונים, ואת הפתרונות ההלכתיים - אם הם אפשריים במצב זה.
מאיר הרניק האב מדיר את בנו בנזיר המשנה בנזיר מביאה דין מיוחד של `האב שהדיר את בנו בנזיר`. לנזירות זו יש מספר דינים ייחודיים. במאמר זה ננסה להבין מהו יסוד דינים אלו, והאם נזירות זו היא נזירות של הבן או של האב, לאור דעות הראשונים והאחרונים בסוגיה.
הרב שמואל שמעוני לא תבשל גדי בחלב אמו האם מותר לבשל חמאה בשביל להפריד בין רכיביה השונים, על מנת שנוכל לזהות האם יש בה שומנים מן החי? האם יש בזה בעיה של בישול בשר בחלב? כיצד ענה על כך הרב עובדיה יוסף? מהי הסיבה לכך שהתורה אסרה בישול גדי בחלב אמו? מהי הזיקה בין איסור בישול לאיסור הנאה? האם יש לחלק בין בישול לשם אכילה לבישול שאיננו מיועד לאכילה? מהו שיעור החיוב על בישול, ומהו היחס בינו לבין שיעור החיוב באכילה?
הרב אהרן ליכטנשטיין יין נסך ביין מבושל השיעור סוקר את גדרי איסור יין הנסך, 'סתם יינם' ומגע גוי ביין שלנו. כמו כן עוסק השיעור בהיתר יין מבושל ובהגדרת הבישול לעניין זה.
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (א)
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (ב)
הרב אהרן ליכטנשטיין ריבית דרבנן בשיעור זה נעסוק בדיני ריבית דרבנן, ובמה הם נבדלים מריבית דאורייתא. כן נראה את החקירה המרכזית בשאלה האם איסורי ריבית דרבנן הם הרחבה של ריבית דאורייתא או גזירה עצמאית שמטרתה הרחקה מאיסור ריבית דאורייתא.
הרב אהרן ליכטנשטיין איסור ריבית - פתרונות הלכתיים בשיעור זה נעסוק בהיתרים האפשריים לאיסור ריבית, על בסיס מה הם בנויים, ומהי הבעייתיות שיש בהם. במסגרת זו נפרט את יסוד דין היתר עיסקה על מקורותיו ובעיותיו, וכן את יישומו למעשה בימינו במסגרות הבנקאיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין לפני עיוור לא תתן מכשול האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?
הרב אהרן ליכטנשטיין תהליך המילה שיעור זה עוסק בחלקיה השונים של מצוַת המילה: חיתוך הערלה, הפריעה, המציצה, והידור המצווה בציצין שאינם מעכבים את המילה. השיעור בוחן את היחס שבין הפריעה למילה עצמה: האם הפריעה היא חלק מהותי מהמצווה, או חלק נפרד וייחודי. כמו כן, עוסק השיעור בחובת המציצה, הקשורה לצרכים הרפואיים הנלווים למילה, ואיננה מהווה חלק אקוטי מן המילה עצמה.

עמודים