תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נא) – איסור הבמות (כח) לאחר שראינו כי חז"ל מגדירים את היחס בין מנוחה לנחלה כיחס בין שילה לירושלים, נעיין במושגים עצמם – באיזה מובן שילה היא מנוחה וירושלים היא נחלה. נסקור את שיטות התנאים בנושא, ונרחיב בשיטת רבי יהודה - מנוחה זו שילה ונחלה זו ירושלים. מתוך כך נעבור לדברי הרב קוק על היחס בין המשכן למקדש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נב) – איסור הבמות (כט) לאחר בחינת דברי רבי יהודה, ולפיהם שילה היא מציאות זמנית וירושלים מציאות קבועה, נעבור לדברי רבי שמעון, ונעמוד על משמעות ירושלים כמקום המנוחה, כמקום השראת השכינה. נבחן את המשמעויות השונות של המושג "מנוחה" לאור הקשרים שונים של המקדש - שלמה המלך, הארון וכו'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נג) – איסור הבמות (ל) בשיעור זה, נשלים את העיון בדעות התנאים לגבי היחס בין מנוחה לנחלה, וננסה לסכם את שהעלנו מהמחלוקת החשובה הזו. לאחר מכן, נבחן את מבנה המשכן בנב ובגבעון האם הוא זמני כבמשכן או שיש בו משהו מן הקביעות כבשילה, לאור המקראות, דברי חז"ל ודברי הראשונים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נד) – איסור הבמות (לא) לפני שנרחיב בעיסוק בזמן המקדש, נקדים את המושגים ההלכתיים החשובים, ובעיקר נעסוק בבמה גדולה ובבמה קטנה, בדומה ובשונה. לאחר מכן נעמוד על המציאות הרוחנית בתקופת נוב וגבעון. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נה) – איסור הבמות (לב) בשיעור זה נמשיך לבחון את המעשים הפולחניים שנעשים מחוץ למשכן הנמצא באותן שנים, תחילה בנב ולאחר מכן בגבעון. המזבח של שמואל, הבמה בעיר רמה והקרבן בבית אל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נו) – איסור הבמות (לג) בשיעור זה נמשיך לעיין במציאות הפולחנית מחוץ לבמה הגדולה בנב ובגבעון. נעמוד על משמעות הבמה בגבעת הא-להים ומקומה, ולאחר מכן נרחיב על הקרבת הקרבן של שאול לפני הקרב והצורך להמתין, בתהליך בחירת שאול, המלכתו, משפט המלוכה ועוד. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נז) – איסור הבמות (לד) בשיעור זה נמשיך לעיין בעבודת ה' בתקופה שבה הבמה הגדולה בנב ובגבעון. נבחן את מלחמת מכמש, ואת הנעשה עם ארון הא-להים, שאמור לייצג את האורים והתומים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נח) – איסור הבמות (לה) בשיעור זה אנחנו ממשיכים בעיון בעבודת ה' בתקופה בה הבמה הגדולה בנב ובגבעון. בשיעור הקודם התחלנו לעיין במלחמת מכמש ונמשיך בכך בשיעור זה. נסטה מעט משאלת "עבודת ה' במזבחות" ונעסוק בעבודת ה' במובנה הכללי יותר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נט) – איסור הבמות (לו) בשיעור זה נמשיך לעיין במלחמת מכמש ובתיאור הכתוב את חטא העם ואת תגובת שאול. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (ס) – איסור הבמות (לז) בשיעור זה בכוונתנו להשלים את עיוננו במלחמת מכמש ובמעשי שאול ולהמשיך לבחון את מצב עבודת ה' בזמן שהבמה הגדולה נמצאת בנוב. נמשיך בשאלות שאול ובגורל למציאת החוטא במלחמת מכמש, ולאחר מכן נעסוק במלחמת שאול עם עמלק. נחתום בסיכום יחסו של שאול למלוכה ולכהונה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סא) – איסור הבמות (לח) בואו של שמואל למשוח את דוד למלך, לזבוח לה' ולהתקדש לקראת הזבח. נציץ במה שמתרחש בבמה הגדולה בנב בזמן שהותרו הבמות. נעיין בסיפור בריחתו של דוד אל אחימלך הכהן והתייחסנו בקצרה לשלוש סוגיות. אכילת לחם הפנים על ידי דוד, משמעות מיקום חרב גוליית במשכן ומשמעות השאילה בה' על ידי אחימלך. נדון במציאות הרוחנית הכללית של מה בואו של שמואל למשוח את דוד למלך, לזבוח לה' ולהתקדש לקראת הזבח. שנעשה בבמה הגדולה בנב בזמן היתר הבמות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סב) – איסור הבמות (לט) בשיעור זה נתבונן בפנייתו של שאול לאשת בעלת האוב. נרחיב איסור הפנייה לאובות וידעונים בתורה ובדברי חז"ל על אופן העלאת האוב. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סג) – היתר הבמות (מ) בכוונתנו להמשיך להתבונן במהות האיסור בתורה לפנות אל האובות כדי להבין את משמעות פנייתו של שאול אל בעלת האוב. האם יש אמת בעבודה זו? אם לא, מדוע התורה אוסרת זאת בחומרה רבה כל כך? מה היא המשמעות הרוחנית של זה? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סד) – היתר הבמות (מא) בשיעור זה נתעמק בציווי הנבואה, ונבחן את יחס בינו לבין תועבות הגויים. כמוכן ניגע בהקשר זה בציווי להיות תמים עם ה' כדרך נוספת להתמודד עם תועבות הגויים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סה) – איסור הבמות (מב) בשיעור זה בכוונתנו לעיין בתורה ובמפרשים במהות איסור התורה לפנות אל האובות, ובדרכים המוצעות ע"י התורה להתמודד עם התועבות האלו. נחזור לפרשיית שאול ובעלת האוב ונשווה בין שאול ודוד כדי להשלים את עיונינו בסוגיה זאת. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סו) – איסור הבמות (מג) בשיעור זה נעסוק ביחס בין שאילה באורים ותומים של דוד המלך לבין שאילה באורים ותומים במקרים אחרים. כמוכן נראה את דברי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות ונראה היבטים נוספים של שאילה באורים ותומים בעת מלחמה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סז) – איסור הבמות (מד) - מעמדו של הארון באוהל בעיר דוד ננתח את היחס בין הארון שמועלה לעיר דוד ובין הבמה בגבעון באותה העת, ונראה את החשיבות האוהל של הארון בעיני דוד. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סח) – איסור הבמות (מה) בניגוד לשמואל ושאול, דוד המלך מדגיש את חשיבות ארון הברית. בשיעור זה נמשיך לדון בחשיבות הארון לעומת הבמה בגבעון, ונסקור את האירועים השונים המלמדים על הזיקה של דוד לארון. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (סט) – איסור הבמות (מו) לאחר שבחנו את יחסו של דוד לארון ולהשראת שכינה בהשוואה ליחסו לבמה הגדולה בגבעון ולהקרבת קרבנות בכלל, ברצוננו בשיעור זה לעיין ביחסו של דוד לעניין זה בספר תהילים. ננסה לעמוד על מגמות כלליות ביחסו של דוד לעבודת ה' בכל אותם היבטים שכבר נגענו בהם בשיעורים הקודמים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (ע) – איסור הבמות (מז) בשיעור זה בכוונתנו להמשיך בעניין ההשתחוויה בדברי הנביאים ואף להתחיל לעמוד על משמעותה הרוחנית. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עא) – איסור הבמות (מח) בשיעור זה, בכוונתנו להשלים את העיון במשמעותה הרוחנית של ההשתחוויה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עב) – איסור הבמות (מט) כהשלמה למשמעותה הרוחנית של ההשתחוויה, ברצוננו להתייחס להשתחוויה כביטוי מובהק של תפילה. נבחן היבט זה הן בפסוקים בתנ"ך והן בדברי חז"ל. לאחר מכן נעיין בדעתו של הרמב"ם ובאופן בו הרמב"ם בעצמו קיים את עניין ההשתחוויה בנפילת פנים לאחר תפילת שמונה עשרה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עג) – איסור הבמות (נ) לאחר עיונינו בביטויי ההשתחוויה לאורך התנ"ך ובירור משמעותה הרוחנית, ברצוננו לבחון שני נושאים נוספים הקשורים בהשתחוויה. הראשון הוא איסור ההשתחוויה על אבן משכית; השני ¬ איך התקיימה בפועל ההשתחוויה בעבודת המקדש. בשיעור זה נעסוק באיסור ההשתחוויה על אבן משכית. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עד) – איסור הבמות (נא) לאחר שראינו כי ישנו איסור של השתחוויה על אבן משכית מחוץ למקדש, ברצוננו לבחון איך בפועל באה לידי ביטוי ההשתחוויה בעבודת המקדש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עה) – איסור הבמות (נב) בשיעור זה בכוונתנו להשלים את ההתבוננות בסוגית ההשתחוויה. נתחיל בבחינת ההשתחוויה אצל עבודת הכהנים ונראה איך מתקיימת ההשתחוויה בסוף העבודה. משם נבחין האם ניתן להתייחס אל ההשתחוויה כאל עבודה במקדש. לבסוף נסכם את כל המהלך שעשינו בסוגיית ההשתחוויה. תולדות עבודת ה'

עמודים