תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עו) – איסור הבמות (נג) בחינה מקיפה של ההשתחוויה מבארת היטב את העובדה שהיא מוזכרת פעמים הרבה אצל דוד והיא מבטאת באופן עמוק את יחסו הנכון של דוד העומד לפני ה'. בכוונתנו בשיעור זה לחזור לעיין בספר תהילים ולתאר ביטויים נוספים של עבודת ה' של דוד. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עז) – איסור הבמות (נד) על מנת להשלים את התמונה של עבודת ה' של דוד על פי ספר תהילים, בכוונתנו בשני השיעורים הקרובים לעסוק ביחסו של דוד לעולם הקרבנות והתפילה בכלל ולזיקתם אל המקדש בפרט. בשיעור זה נעסוק בעניין הקרבנות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עח) – איסור הבמות (נה) בשיעור זה נשלים את עיוננו בעולם הקרבנות כפי שהוא בא לידי ביטוי בספר תהילים, נתייחס לזיקה לתפילה ולמקדש ונסכם בכך את סקירת עבודת ה' של דוד המלך מתוך ספר תהילים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (עט) – איסור הבמות (נה) בשיעורים האחרונים עסקנו בתמצית בהתבוננות על עבודת ה' בספר תהילים בפרט ושל דוד המלך בכלל. בכוונתנו להתייחס למספר סוגיות הקשורות לעבודת ה' של שלמה המלך. בשיעור זה נעסוק בעבודה בבמות בימי טרום-הבית של שלמה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פ) – איסור הבמות (נו) לאחר שעסקנו בשיעור הקודם ביחסו של שלמה לבמות שלפני בניין הבית, בכוונתנו לעסוק בבמות לעבודה זרה שנבנות על ידי שלמה לעת זקנתו. על מנת להבין היטב את הרקע לבניין הבמות, נעסוק בשיעור זה בנישואי שלמה עם הנשים הנוכריות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פא) – איסור הבמות (נז) בשיעור הקודם עסקנו ברקע לבניית הבמות לעבודה זרה על ידי שלמה. ראינו את הקשר בין הבמות לבין נישואי שלמה עם הנשים הנוכריות ¬ כולל בת פרעה ¬ וריבוין. בשיעור זה בכוונתנו לעסוק בבנייה של הבמות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פב) – איסור הבמות (נח) לאחר שעסקנו בנישואי שלמה עם הנשים הנוכריות כרקע לבניית הבמות לעבודה זרה, ובהמשך לעיסוקינו בהקרבתו על הבמות לפני בנין הבית, נראה בשיעור זה עד כמה הקרבת הקרבנות בכלל תופסת מקום משמעותי בתיאורי מלכותו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פג) – איסור הבמות (נט) בשיעור הקודם התחלנו לראות באלו מובנים הקרבת קרבנות תופסת מקום מרכזי אצל שלמה המלך. עמדנו על מידות המזבח של שלמה שהוגדל בהשוואה למידות מזבח המשכן, הקרבת 1000 הקרבנות וקידוש הרצפה. מהי המשמעות של הקרבת כמות כזאת של קרבנות וקידוש החצר לצורך כך? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פד) – איסור הבמות (ס) לאחר שהשלמנו את עיונינו בהיבטים שונים של עבודת ה' במלכותם של דוד ושלמה, אנו עוברים לתקופת פילוג הממלכה, בה עבודת ה' מתרחשת באופן שונה בממלכת יהודה ובממלכת ישראל. נעיין במעשיו של ירבעם המטביעים חותם מרחיק לכת על צביונה של ממלכת ישראל עד לסופה וחורבנה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פה) – איסור הבמות (סא) בשיעור זה נתבונן במלכות ירבעם, במעשיו ובמשמעותם הרוחנית. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פו) – איסור הבמות (סב) בשיעורים האחרונים ראינו את התמונה הכוללת של מעשי ירבעם. השאלה בה נתמקד היא האם מעבר לנימוק האישי, שהוא הנימוק הבלעדי והמרכזי שהנבואה מייחסת לירבעם, הייתה גם תפיסת עולם שירבעם הציע לבני ממלכת ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פז) – איסור הבמות (סג) בהמשך לעיונינו במהלך בו ירבעם הצליח לאחד את הפולחן של עם ישראל סביב העגלים בדן ובבית אל, בשיעור זה נסקור שלוש הצעות שונות מדוע ירבעם הציב בדווקא עגלים ובייחוד מדוע בדן ובבית אל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פח) – איסור הבמות (סד) בשיעור זה נראה איך העגלים של ירבעם מתקשרים לחטא העגל (רמב"ן ואבן עזרא), והיות ירבעם משבטי יוסף (האברבנאל) תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (פט) – איסור הבמות (סה) בשיעור זה בכוונתנו לבחון את טיבה של עבודת העגל במדבר. תחילה נראה את הפסוקים שמפשטם עולה שהעגל היה עבודה זרה, וכנגד זאת סקירה של הראשונים שטענו להיפך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צ) – איסור הבמות (סו) לאחר שבשיעור הקודם בחנו האם העגל במדבר נחשב כעבודה זרה או לא, בשיעור זה נחזור לעגלי ירבעם ונבחן ביחס אליהם את אותה השאלה. נחזור ונראה את הפער בין פשט הפסוקים שלכאורה מחמיר עם העם לבין הפרשנים (הכוזרי, קאסוטו) שנוקטים גישה שונה לחטא של העם. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צא) – איסור הבמות (סז) בשיעור זה נבחן מהו ההבדל המהותי בין הכרובים לעגל העולה מפשטי הפסוקים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צב) – איסור הבמות (סח) כחלק מסיכום מבטנו על מעשי ירבעם, ברצוננו להביא את התייחסות חז"ל למניעיו של ירבעם ולבדוק את מכלול פעולותיו בממלכת ישראל במישור של המקום, הזמן והאדם. בשיעורים הקודמים נגענו בעניין המקום והמיקום, בשיעור זה נתעסק בעיקר בעניין הזמן, קריא החודש שירבעם מוסיף ללוח השנה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צג) – איסור הבמות (סט) בשיעור זה נמשיך להתבונן באופן כולל בחידושיו של ירבעם. תחילה נשלים את עניין הזמן מהשיעור הקודם ואחר כך נעסוק בשינוי באלו שמבצעים את הפולחן. בסוף נביא את גרינץ נסתכל על מעשי ירבעם בתור רפורמה כוללת. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צד) – איסור הבמות (ע) בשיעור זה ברצוננו להביא את פרשנותו של הנצי"ב על מעשי ירבעם כפי שהיא מובאת בפירושו מטיב שיר על שיר השירים. שיעור זה הוא האחרון לשנה זו, ובשנה הבאה נמשיך עם מעשי ירבעם לאחר הרפורמה שביצע ועבודת ה' בשתי הממלכות לאורך ימי בית ראשון. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צה) – איסור הבמות (עא) בשיעור זה נתמקד במלכים א י"ג, ונבחן את השלכות בואו של איש הא-לוהים לבית אל, הן לאור נבואתו על יאשיהו והן לאור ההשוואה בין בית אל לעיר הנידחת. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צו) – איסור הבמות (עב) בשיעור זה נגמור את עיוננו בנבואת איש הא-לוהים על המזבח בבית אל (מלכים א י"ג) ונעבור לעסוק בנבואת אחיה השילוני לאשת ירבעם. בכך נחתום את עיוננו בירבעם כן נבט בספר מלכים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צז) – איסור הבמות (עג) שיעורנו יתחלק לשני חלקים- בחלק הראשון נמשיך מהשיעור הקודם ונראה את ההתייחסות לירבעם בדברי הימים, ספציפית על מותו. בחלק השני נעבור למות רחבעם ונתייחס לביטוי 'לשום את שמו שם' המוסב על ירושלים ומוזכר בהקשר לפטירתו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צח) – איסור הבמות (עד) נקדיש את השיעור לבחינת פולחן הבמות, זה לה' וזה לאלילים, שנעשה ע"י אנשי ממלכת יהודה, להבדיל מזה שנעשה על ידי רחבעם. במקביל נתבע כמה יסודות בעניין הבמות להמשך ספר מלכים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (צט) – איסור הבמות (עה) בשיעור זה נסקור מספר סוגיות- עליית שישק בימי רחבעם, מלכות אביה, העבודה הזרה בימיו (ובכלל זה של מעכה), וביעורה בימי אסא. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (ק) – איסור הבמות (עו) בשיעור זה נסקור את מלכות אסא, במבט על יחסו לפולחן הבמות ובטחונו בה'. תקופה זו תחולק לשניים, תחילה סביב מלחמתו בזרח הכושי ולבסוף על מלחמתו בארם. תולדות עבודת ה'

עמודים