תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנא) – איסור הבמות (קכז) בשיעור זה נדון במקום ארון הברית בשלהי בית ראשון. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנב) – איסור הבמות (קכח) בשיעור זה נעסוק ביציאת יאשיהו אל פרעה נכה במגידו, ונסכם את סקירת מלכות יאשיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנג) – איסור הבמות (קכט) בשיעור זה נעסוק במלכותו של הואחז ונתחיל את העיסוק במלכותו של יהויקים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנד) – איסור הבמות (קל) בשיעור זה נראה את מלכות יהויקים כפי שהיא משתקפת בירמיהו ז' וירמיהו כ"ו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנה) – איסור הבמות (קלא) בשיעור זה נעשה סקירה זריזה של ביקורות הנביאים על התמקדות בפולחן הקרבנות על חשבון רדיפת צדק ומשפט. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנו) – איסור הבמות (קלב) בשיעור זה נחזור לנבואת ירמיהו בפרק ז'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנז) – איסור הבמות (קלג) בשיעור זה נראה את תקופת יהויקים כפי שהיא מתוארת בפרקים כ"ז-כ"ח בספר ירמיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנח) – איסור הבמות (קלד) בשיעור זה נראה את הביקורת של ירמיהו על ברית המלכים נגד בבל אחרי תבוסת פרעה נכו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנט) – איסור הבמות (קלה) בשיעור זה נעבור על ירמיהו ל"ו, עניין הקראת המגילה שירמיהו מכתיב לברוך בן נריה לפני השרים ואחר כך לפני המלך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קס) – איסור הבמות (קלו) בשיעור זה בנבואה בירמיהו ל"ה, ובדמות של יהונדב בן רכב. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסא) – איסור הבמות (קלז) בשיעור זה נעסוק בציווי של עמינדב בן רכב על בניו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסב) – איסור הבמות (קלח) בשיעור זה נעסוק במותו של המלך יהויקים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסג) – איסור הבמות (קלט) בשיעור זה נראה את התיאורים של מלכותו הקצרה של יהויכין, בייחוד דרך נבואות ירמיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסד) – איסור הבמות (קמ) בשיעור זה נעסוק בגלות יהויכין. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסה) – איסור הבמות (קמא) בשיעור זה נעסוק בפיצול בין הגולים שהיו עם יהויכין ובין יושבי ירושלים שנשארו עם צדקיהו, ובביקורת של ירמיהו ויחזקאל על יושבי ירושלים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסו) – איסור הבמות (קמב) בשיעור זה נעסוק בשתי קבוצות נוספות מבין אלה שהיו בבבל ובירושלים בתקופת גלות יהויכין ומלכות צדקיהו, ובביקורת עליהם אצל ירמיהו ויחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסז) – איסור הבמות (קמג) בשיעור זה נראה את נביאי השקר שבממלכת יהודה ונסכם את עיוננו בחמש הקבוצות השונות שבחנו בשיעורים האחרונים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסח) – איסור הבמות (קמד) בשיעור זה נעסוק בנבואות של ירמיהו שניתן ככל הנראה לתארך לתחילת מלכות צדקיהו, ואשר עוסקות בעיקר בנביאי שקר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קסט) – איסור הבמות (קמה) בשיעור זה ניגע בביקורת של הנביא ירמיהו על הפרת הברית של צדקיהו עם נבוכדנאצר, מן ההיבט של חילול ה' (שעולה גם ביחזקאל) ומן ההיבט של הכישלון הצפוי של המרד. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קע) – איסור הבמות (קמו) בשיעור זה נעסוק בנבואה ביחזקאל פרק ח'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעא) – איסור הבמות (קמז) בשיעור זה נמשיך בחזיון יחזקאל בירושלים בפרקים ט' וי'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעב) – איסור הבמות (קמח) בשיעור זה נתמקד בסמלי המרכבה השונים, הן אצל יחזקאל י' ונבואות נוספות, והן במקומות נוספים בתנ"ך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעג) – איסור הבמות (קמט) בשיעור זה נתמקד בסילוק השכינה מקודש הקודשים בפרק י"א. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעד) – איסור הבמות (קנ) בשיעור זה נעסוק ביחס בין המרכבות לכלי המקדש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעה) – איסור הבמות (קנא) בשיעור זה נראה את חלקו האחרון של המסע הנבואי של יחזקאל אל ירושלים. תולדות עבודת ה'

עמודים