תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעו) – איסור הבמות (קנב) בשיעור זה נראה את הנבואה ביחזקאל כ"ב ואת הקשר שהנביא טווה בינה לבין פרשות קדשים ובהר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעז) – איסור הבמות (קנג) בשיעור זה נראה את נבואת יחזקאל בפרק כ"ג על אהלה ואהליבה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעח) – איסור הבמות (קנד) בשיעור זה נעבור על יחזקאל כ"ד, הוא הפרק המסכם את נבואות החרבן ביחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קעט) – איסור הבמות (קנה) בשיעור זה נחזור לנבואות ירמיהו, ונתמקד בעיקר בפרקים ל"ט וכ"א. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפ) – איסור הבמות (קנו) בשיעור זה נראה את הזמן בו ירמיהו היה בחצר המטרה ואת המשלחות שצדקיהו שלח אליו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפא) – איסור הבמות (קנז) בשיעור זה נראה את ירמיהו פרק ל"ב ואת משמעות קניית השדה בענתות מחנמאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפב) – איסור הבמות (קנח) בשיעור זה נראה את פליאת ירמיהו ותשובתו של ה' בירמיהו ל"ב. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפג) – איסור הבמות (קנט) בשיעור זה נראה את נבואת הנחמה האחרונה של ירמיהו לפני החורבן, בפרק ל"ג. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפד) – איסור הבמות (קס) בשיעור זה נעיין בירמיהו פרק ל"ד, ובברית של שחרור העבדים והשבתם מיד אחר כך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפה) – איסור הבמות (קסא) בשיעור זה נבאר את פרקים ל"ח ול"ט. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפו) – איסור הבמות (קסב) בשיעור זה נבאר את פרק נ"ב בספר ירמיהו, ואת תיאורו את שלוש ההגליות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפז) – איסור הבמות (קסג) בשיעור זה נעסוק בשחרור ירמיהו על ידי נבוזראדן, העברת השלטון אל גדליה, ורציחתו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפח) – איסור הבמות (קסד) בשיעור זה נמשיך לסקור את רצח גדליהו ואת השלכותיו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קפט) – איסור הבמות (קסה) בשיעור זה נדון בצום גדליה, במשמעות שהוא נתקן כה מוקדם, ובעיקר בתשובת הנביא לשבי ציון בזכריה ז'-ח'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצ) – איסור הבמות (קסו) בשיעור זה נעסוק בירידת שארית הפליטה למצרים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצא) – איסור הבמות (קסז) בשיעור זה נראה את נבואת ירמיהו אל היורדים למצרים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצב) – איסור הבמות (קסח) בשיעור זה נסכם את עיסוקנו בנבואות ירמיהו ונתחיל את עיסוקנו ביחזקאל, ראשית דרך יחסו לשארית הפליטה בארץ. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצג) – איסור הבמות (קסט) בשיעור זה נראה את תפיסת הגמול בפרקים ג', י"ח ול"ג ביחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצד) – איסור הבמות (קע) בשיעור זה נעיין במושג הרועה ובתיאורים של מנהיגים, מלכים, ואף הקב"ה, כרועי העם. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצה) – איסור הבמות (קעא) בשיעור זה נתעמק במזמור כ"ג ולדימויי הרועה והכבשה שבו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצו) – איסור הבמות (קעב) בשיעור זה נתעמק בפרק כ"ג בירמיהו ובעיקר בפרק ל"ד בספר יחזקאל, בדימויי המנהיגים בפרקים אלו כרועים, וה' כרועה לעומתם. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצז) – איסור הבמות (קעג) בשיעור זה נעיין ביחזקאל בפרקים ל"ה-ל"ו, העוסקים בגאולת הרי ישראל בהשוואה לשממה שתפקוד את אדום ואת הר שעיר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קצח) – איסור הבמות (קעד) בשיעור זה נעסוק בהמשך נבואת יחזקאל בפרק ל"ו, על לב הבשר, ישראל כצאן קדשים, וארץ ישראל כגן עדן. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי חזון העצמות היבשות נעסוק בשלושה היבטים בחלקו הראשון של פרק ל"ז ביחזקאל: בהבנת עניינם של הרוח והבקעה המוזכרות בפרק, ובדיון תמציתי על תוכנו של הפרק. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק ל"ז – תחיית עם ישראל ואיחודו נעסוק במשמעותן של הנבואות המופיעות בספק ל"ז ביחזקאל - חזון העצמות היבשות ונבואת איחוד עצי יהודה ואפרים. תולדות עבודת ה'

עמודים