נזיר דף יד – יום גידול שיער

  • הרב ירון בן צבי

כחלק מהדיון בענייני הנזיר עוסקת סוגייתנו בדין הנקרא 'יום גידול שיער'; למעשה מדובר בזמן השלמה לתקופה מינימלית של שלושים יום של גידול שיער – רק שיער שגדל לפחות זמן זה מאפשר לנזיר לעשות את סדר התגלחת. אף אם נזיר סיים את ימי נזירותו אך מסיבה מסוימת שיערו גולח קודם לסיום הנזירות, על הנזיר לחכות את מספר הימים הנדרש בכדי שיהיה על ראשו שיער של שלושים יום ורק אז יוכל לעשות את סדר התגלחת. הזמן הנוסף שממתין הנזיר נקרא 'יום גידול שיער' וזאת בשל פרק הזמן המינימלי הקיים שהנזיר צריך להשלים והוא יום אחד. לדוגמה, אם ביום הראשון של נזירות שלושים יום (או סתם נזירות) גולח שיער הנזיר, אזי יהיה עליו להמתין יום נוסף לסדר התגלחת לצורך השלמת גידול השיער במשך שלושים יום.

לגבי זמן זה נאמר שאם הנזיר נטמא למת כשכבר נזרק דם הקרבן על המזבח אין לו (לנזיר) תקנה; בגמרא מבואר שהכוונה היא שאין תקנה למצוות הגילוח ושלא יוכל הנזיר לעשות המצווה. הסיבה לכך היא שבהגיע הדם למזבח נעשתה עבודת הקרבן והסתיימה נזירותו ונראה שדווקא בזמן זה יש לשרוף את השיער, ומאחר שנטמא קודם שביצע את התגלחת, אין הוא יכול לעשות את מצוות גילוח השיער בטומאה, זאת משום שהתגלחת צריכה להיעשות בטהרה ומשום שכבר נסתיימה נזירותו בהגעת דם הקרבן למזבח לא יוכל לעשות את מצוות התגלחת לאחר מכן שכבר הובא הקרבן.